Soudní spor

Na Veselce

V knize „Městečko pod Skalkou“ je popsán jeden soudní spor, který se zřejmě týká řitecké hospody „Na Veselce“. A tak Vám tento článek předkládám a přeji příjemné počtení. Již v dávných dobách mívaly cechy k řešení různé spory a když spor nevyřešily, nastal soud, který ovšem pro stranu, která prohrála, byl velmi nákladný, jak o tom praví starý zápis:

„Sousední velkostatek Řitka, jako léno hradu Karlštejna v 16. století, často měnil své pány. Řitečtí sedláci nechtěli podstoupit robotu, jakou jim nařizovaly zemské zákony z roku 1489 a rozutekli se ze svých gruntů. Tak nezalidněná ves Řitka pustla a zbývala tu nakonec toliko tvrz s poplužním dvorem a pivovarem. Roku 1561 koupil ten statek od Václava Vranovského z Doubravice za 300 kop gr. Jan Věžský z Limuz. Týž pak obnovil ves Řitku stavbami chalup, které osadil robotným lidem, vymýtil mnohé lesy a tím získal více orné půdy. Chtěl zvýšiti požitky ze svého pivovaru, proto postavil při silnici k Mníšku proti svému dvoru tam, kde před tím býval hustý les novou krčmu, u které se vozkové velmi často zastavovali a chodci ji pilně navštěvovali, aby okusili řitecké pivo.

Vratislavové na Mníšku brzy zpozorovali, že touto novou krčmou se tenčí výnos jejich krčem v Čísovicích i šenkovních domů v Mníšku a vyzvali zištného souseda, aby svedl a zrušil ten svůj nespravedlivý šenk, který je proti zemskému řádu. Když to nepomohlo, pohnali jej k dvorskému soudu v Praze, kde se konalo líčení 22. dubna 1586. V tomto sporu Věžský tvrdil, že on jako man karlštejnský nemá povinnosti státi k dvorskému soudu v Praze, dále, že obžaloba ho nesprávně jmenuje držitelem Řitky, ježto jeho ves prý se jmenuje Řidká. Svůj šenk pokládal za spravedlivý a dovolával se svědectví 80 letého starce Víta Kotáka z Řitky, který prý pamatoval, že v Řitce vždy býval šenk piva při silnici a konečně, že páni Vratislavové neprokázali, že jejich krčmy v Čísovicích (tak již bylo psáno jméno vsi Tisovic) a šenkovní domy v Mníšku jsou starobylé a spravedlivé. Proti tomu se oba páni Vratislavové z Mitrovic, Fabian a Vratislav, rázně ozvali a odmítli svědectví starého Kotáka jakožto nespolehlivé. Sami dali starými lidmi svědčit, že na místě oné sporné krčmy vždy býval les, jasně dokázali, že jejich šenkovní domy v Mníšku jsou starobylé i obě krčmy v Čísovicích, kde tehdy šenkovali Doubek a Tomáš Bezroučka, a konečně, že věžský statek se vždy jmenoval Řitka a nikoliv Řidká. Tak vyhráli mníšečtí páni při a Věžský musel pánům Vratislavům dát 20 kop pokuty a onu krčmu měl zrušit. Ale nezrušil ji, raději prodal Řitku Danieli Hrobčickému z Hrobčic a ten obnovil onen řitecký šenk a mrzutost potom trvala nadále, až roku 1595 ten sporný šenk byl navždy zrušen.“

Vážení řitečtí občané, věříte, že tu hospodu opravdu zrušili? Já ne.

Antonín Dvořák