Informace o fungováni vodohospodářské infrastruktury v obci Řitka

7. 1. 2022 Datum sejmutí: 7. 3. 2022

V souvislosti s ukončením činnosti provozovatele Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o.

k 31.12.2021 převzala obec provozování vodovodu a kanalizace jako vlastník do svých rukou, za splnění podmínek stanovených zákonem.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, jak již byli občané informováni prostřednicím Zpravodaje, Facebooku i webu obce, že obec jako příjemce dotace byla povinna dle metodiky poskytovatele dotace SFŽP vypsat koncesní řízení na nového provozovatele, což učinila, ze soutěže vzešel jako vítěz 1.Sčv (člen skupiny Veolia). Tuto soutěž minulý provozovatel napadl u Úřadu pro hospodářskou soutěž, a úřad do svého rozhodnutí vydal předběžné opatření, kterým zakazuje s vítězem koncesního řízení uzavřít smlouvu. Dle předběžných informací by měl úřad rozhodnout během ledna 2022. A pak jsou již jen 2 možnost, buď úřad rozhodne, že řízení bylo v pořádku anebo může řízení zrušit a bude se muset vypsat nové koncesní řízení s přihlédnutím k případným závěrům tohoto úřadu. Každopádně co se týče služeb pro občany tak, nepocítí žádná omezení co se týče dodávky pitné vody a odvodu splaškových vod.