Informace pro občany v souvislosti s dopisem bývalého provozovatele VHI Š. Matejčíka

17. 6. 2022 Datum sejmutí: 17. 9. 2022

Reakce na email pana Matejčíka ze dne 15.6.2022

 

Vážení obyvatelé obce Řitka,

dovoluji si věcně reagovat na email, který Vám dne 15.6.2022 rozeslal pan Matejčík, a uvést na pravou míru nesprávné informace uvedené v tomto emailu, týkající se provozování vodohospodářské infrastruktury obce Řitka (dále jen „VHI“) a ceny pro vodné a pro stočné na rok 2022.

Dle § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VaK“), je vlastník VHI (tedy i obec Řitka) povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování a vytvářet rezervu finančních prostředků na její obnovu.

Provozování VHI obce Řitka bylo do 31.12.2021 zajištěno na základě „Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ uzavřené se společností Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o. Jednatelem této společnosti je právě pan Matejčík. Tato provozní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a její prodloužení nebylo z důvodu dotace možné.

Proto byla obec nucena vypsat koncesní řízení na nového provozovatele, který měl provozování VHI obce zajistit od 1.1.2022. Toto řízení však bylo p. Matejčíkem napadeno a tím byla obec uvedena do situace, kdy nemohla uzavřít smlouvu s novým provozovatelem a musela čekat na výsledek řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Rozhodnutím ÚOHS, vydaným až 8.6.2022, bylo koncesní řízení na provozovatele VHI zrušeno a obci bylo zakázáno smlouvu s novým provozovatelem uzavřít. Do té doby vedení obce zcela oprávněně předpokládalo, že bude výsledek koncesního řízení potvrzen a provozování VHI se všemi právy a povinnostmi převezme nový odborný provozovatel, který bude mimo jiné také vybírat vodné a stočné ve výši odpovídající vysoutěžené ceně.

Dle § 33 odst. 2 písm. d) zákona o VaK se právnická osoba jako vlastník VHI dopustí přestupku tím, že nezajistí plynulé a bezpečné provozování VHI ve svém vlastnictví. Za tento přestupek lze uložit dle zákona o VaK pokutu až 1 mil. Kč!

Dle § 8 odst. 2 zákona o VaK může vlastník VHI uzavřít smlouvu s provozovatelem (samozřejmě na základě výběrového řízení). Pokud tak vlastník VHI neučiní (ať k tomu má jakékoliv důvody),

Zástupci obce Řitka tedy v případě, kdy nebylo k 1.1.2022 možné uzavřít smlouvu s novým provozovatelem vybraným v koncesním řízení, museli převzít odpovědnost a chopit se provozování VHI „svépomocí“. Obec, jako vlastník VHI, se tak stala zároveň i provozovatelem VHI a tím se na ni vztahují všechna práva a povinnosti provozovatele dle zákona o VaK.

Obec Řitka je držitelem povolení k provozování VHI v jejím vlastnictví, které vydal Krajský úřad Středočeské kraje, a má tak plné právo za poskytované služby spojené s provozováním VHI (dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod) vybírat vodné a stočné od odběratelů.

Termín „prodávající“ zákon o VaK vůbec nezná. Důvodem, proč obec Řitka není evidována v seznamu prodávajících „vody“ (jak uvádí Ministerstvo financí) je skutečnost, že se předpokládalo uzavření provozní smlouvy s novým provozovatelem (novým prodávajícím), a proto obec Řitka nezaslala kalkulaci na rok 2022 na Ministerstvo financí coby prodávající (provozovatel). To bude samozřejmě napraveno, když bylo koncesní řízení na provozovatele zrušeno.

To ovšem nic nemění na skutečnosti, že dle § 8 odst. 13 zákona o VaK má vlastník vodovodu právo na úplatu za dodávku pitné vody (dále jen „vodné“). Toto právo na vodné vzniká vtokem vody do vodovodní přípojky odběratele. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

Dle § 8 odst. 14 zákona o VaK  vlastník kanalizace právo na úplatu za odvádění a čištění odpadních vod (dále jen „stočné“). Toto právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace obce. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.

Všichni se jistě shodneme na tom, že od 1.1.2022 obec plynule a bezpečně provozuje VHI v obci, dodávky pitné vody i odvádění odpadních vod probíhá spolehlivě a nepřetržitě, a není tedy pochyb o tom, že obec, coby provozovatel, má právo na úplatu za služby poskytované v roce 2022.

Co se týče ceny pro vodné a pro stočné, její výše zůstala stejná jako v roce 2021 i přesto, že došlo k významnému nárůstu cen elektrické energie a inflace.

Cena pro vodné a pro stočné je regulována státem a pro její stanovení jsou nastavena jasná a velmi přísná pravidla ze strany Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství. Na tuto cenu se vztahuje 10 % sazba DPH. Obec musí coby provozovatel plnit stejné povinnosti a vykonávat stejné činnosti jako bývalý provozovatel, z čehož plyne, že do ceny pro vodné a pro stočné promítá obdobně vysoké náklady.

Cenu pro vodné a pro stočné schvaluje každý rok obec na základě návrhu provozovatele (je-li odlišný od vlastníka). Do ceny se promítají veškeré náklady spojené s provozováním VHI včetně nákladů na elektrickou energii, údržbu, čištění, opravy poruch a havárií včetně materiálu, potřebné chemikálie a techniku, laboratorní rozbory, mzdy zaměstnanců provozovatele a také finanční rezerva na obnovu VHI, která musí být tvořena z vodného a stočného. Je-li provozovatel odlišný od vlastníka, pak jsou tyto prostředky na obnovu tvořeny z nájemného, které platí provozovatel vlastníkovi (nájemné v roce 2021 bylo 916 tis. Kč bez DPH). Je-li vlastník zároveň provozovatelem VHI, pak se prostředky na obnovu tvoří prostřednictvím účetních odpisů VHI, které se promítají do ceny pro vodné a pro stočné. Celková výše ročních odpisů z VHI obce Řitka je 1,431 mil. Kč bez DPH, tedy o 515 tis. Kč vyšší než bylo nájemné, které zaplatil bývalý provozovatel v roce 2021. I přesto zůstalo vodné a stočné ve stejné výši jako v roce 2021.

Vzhledem k tomu, že obec Řitka nemá živnostenský list na provozování VHI, ale je provozovatelem na základě smluvního vztahu s odborným zástupcem provozovatele, který splňuje požadavky dle zákona o VaK, nesmí obec v souladu s § 6 odst. 6 zákona o VaK provozovat VHI za účelem dosažení zisku. Není tedy možné, aby obec generovala nepřiměřený zisk.

Jak již bylo řečeno, vodné a stočné uplatňované v obci Řitka zůstává stejné jako v roce 2021, tzn. že vodné na rok 2022 je 61,37 Kč/m3 včetně DPH a stočné na rok 2022 je 42,79 Kč/m3 včetně DPH.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle § 9 odst. 6 písm. g) zákona o VaK je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod v případě prodlení odběratele s placením vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Věříme, že obyvatelé Řitky jsou slušní lidé, kteří jsou si dobře vědomi toho, že za každou službu náleží dodavateli odpovídající „odměna“, v tomto případě vodné a stočné uhrazené obci na základě skutečně odebraného množství vody.