Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

1. 6. 2007 Datum sejmutí: 17. 6. 2007

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 2/1993, 5/1994 a 4/1995 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky.

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 31.5. 2007 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 2/1993, 5/1994 a 4/1995 se ruší.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

místostarostka Ing. Ivana Černá

starosta Pavel Zeman