Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 1/2009

16. 10. 2009 Datum sejmutí: 2. 11. 2009

Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 1/2009 ze dne 15. 10. 2009

O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka na svém zasedání dne 15. 10. 2009 schválilo a vydalo v souladu s ustanovením §10 a §35, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Základní ustanovení

1.1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Řitka, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jenž zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce.

1.2. V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území obce. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

1.3. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

1.4. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jenž by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství:

2.1 Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce (příloha č.1 – názvy ulic) je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

2.2 Pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavěná území obce a jejich části.

Volný pohyb psů v těchto prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

3.1 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně a prostranství v obci, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.

3.2 V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovalo na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.

3.3 Držitel zvířete je povinen odstranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném prostranství zanechalo.

3.4 Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této vyhlášky rozumí pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby (např. se jedná o různé kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty apod.), na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích.

3.5 Za akce uvedené v bodu 3.4 se nepovažují:

a) akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákon o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávních celků, zákon o právu shromažďovacím apod.),

b) akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, narozenin apod.).

3.6 Akce uvedené v bodě 3.4 lze pořádat na území obce pouze na základě předchozího souhlasu obce Řitka a za následujících podmínek:

a) organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu v Řitce, nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání,

b) v písemném oznámení uvede:

– jméno, příjmení a bydliště pořadatele, případně název, sídlo, IČ pořadatele, pokud se jedná o právnickou osobu,

– druh akce, den a místo jejího konání,

– čas zahájení a ukončení akce,

– předpokládaný počet účastníků akce,

– jaká opatření organizátor a pořadatel zajistí, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zejména uvede potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zajištění jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečí plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů,

– způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce,

– způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,

– údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat.

3.7 Na území obce se zakazuje žebrat na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Noční klid a používání hlučných strojů

4.1 Noční klid v obci je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 6.00 hodin. V této době je každý povinen omezit hlučné projevy a zachovat klid.

4.2 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů) v nevhodnou denní dobu. Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s používáním hlučných strojů:

a) ve všedních dnech v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin a od 19.00 hodin do 22.00 hodin,

b) v sobotu v době od 6.00 hodin do 8.00 hodin a od 19.00 hodin do 22.00 hodin,

c) v neděli a ve státem uznaných svátcích v době od 6.00 hodin do 9.00 hod. a od 12.00 hod. do 22.00 hod..

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

5.1 Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.

5.2 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující znaky podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

5.3 Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí obecní úřad a městská policie.

Čl. 6

Zrušující ustanovení

Vydáním této vyhlášky se ruší v celém rozsahu obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 29.1. 2004 a č. 1/2005 ze dne 15. 3. 2005.

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Ivana Černá Pavel Zeman

místostarostka obce starosta obce

Datum vyvěšení: 16.10. 2009 Datum sejmutí: 2.11. 2009

 

Příloha č. 1 – Názvy ulic

Dvorská

K Bytovkám

Ke Stráni

K Ladům

Kolmá

K Potokům

Krátká

K Varadovu

Lesní

Líšnická

Nad Rybníkem

Na Návsi

Na Vrškách

Oblouková

Pod Bučinou

Pod Pražskou

Pražská

Průběžná

Příčná

Řevnická

Řevnická I

Řevnická II

Řevnická III

Severní

Slepá

Sokolská

Spojovací

Sportovní

U Bytovek

U Sokolovny

U Školky

U Vodojemu

Višňovka

Višňovka I

Višňovka II

Višňovka III

V Luhu

V Násadách

Všenorská

Zahradní

Zakovárnou

Za Štěpnicí