Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 2/2011

17. 6. 2011 Datum sejmutí: 3. 7. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 2/2011 o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Řitka se usneslo dne 16. června 2011 na svém 3. zasedání vydat v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále též jen „vyhláška“).

Oddíl I.


Základní ustanovení

1) Obec Řitka vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

e) z ubytovycí kapacity

 

2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Řitce (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oddíl II.

 

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Řitka.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnost, že se stal držitelem psa, do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen poplatek uhradit podle čl. 8 této vyhlášky.

2) Povinnost oznámit počátek držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.

 

Čl. 5

Identifikace psů

Správce poplatku zaznamená identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty a vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho držitel je od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Sazby poplatku

 

1) Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a) za každého psa 200,- Kč

b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč

2) V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku z jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v odst. 3) tohoto článku, se poplatek ze psů platí:

– od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby;

– do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla;

3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od začátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nové příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

4) Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí na základě žádosti poplatníka.

5) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:

a) nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);

b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod písm. a);

c) provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy;

d) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů);

e) která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí;

2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Čl. 8

Splatnost poplatku

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31.3. každého roku v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.3., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

 

Oddíl III.


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových televizních děl.

Čl. 10

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považuje náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, včetně chodníků), tržiště, parky, veřejná zeleň, veřejná sportoviště, hřiště, autobusové zastávky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Čl. 11

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 9 této vyhlášky.

2) Užívá-li část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Čl. 12

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 13

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník současně povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.

3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 14

Sazby poplatku

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

c) za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč

d) za provádění výkopových prací 10,- Kč

e) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč

f) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč

g) za umístění cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč

h) za umístění skládek 10,- Kč

ch) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 30,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 30,- Kč

 

Čl. 15

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely;

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené;

 

Čl. 16

Splatnost poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5. dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato;

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 5 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku;

 

Oddíl IV.


Poplatek ze vstupného

 

Čl. 17

Předmět poplatku

1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 18

Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 19

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku pořádání akce.

2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku další údaje podle čl. 35 této vyhlášky.

3) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného, sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 20

Sazby poplatku

1) Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

2) Po dohodě s poplatníkem může správce poplatku stanovit poplatek ze vstupného paušální částkou ve výši 500,- Kč.

Čl. 21

Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, akce organizované obcí nebo organizacemi, jejichž je obec zřizovatelem.

Čl. 22

Splatnost poplatku

Poplatek ze vstupného je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem, nejpozději 7 dnů před zahájením akce.

Poplatek se platí v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce.

 

Oddíl V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Čl. 23

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 24

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Čl. 25

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 30-ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku další údaje podle čl. 35 této vyhlášky.

3) Při ukončení provozu výherního hracího přístroje oznámí poplatník správci poplatku do 30ti dnů zánik poplatkové povinnosti.

Čl. 26

Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.

Čl. 27

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

 

Čl. 28

 

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:

a) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu;

b) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí;

c) při povolení provozu výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí;

 

2) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově, nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby povolení k provozování výherního hracího přístroje.

 

 

 

Oddíl VI.

 

 

Poplatek z ubytovací kapacity
Čl.29

Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obci Řitka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

Čl.30

Poplatník

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl.31

Sazba poplatku

Poplatek činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč

 

čl.33

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne pololetí kalendářního roku.

 

čl. 34

Osvobození

1) Poplatku nepodléhá :

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

 

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Oddíl VII.


Ustanovení společná, zrušovací a závěrečná

Čl. 35

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název obchodní firmy, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě

další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce;

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti zakládající nárok na úlevu nebo případné osvobození od

poplatkové povinnosti;

2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 36

Navýšení poplatku

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 37

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se:

 

1)vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,

2) vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj,

3) vyhláška č. 6/2007 o místním poplatku ze psů

4) vyhláška č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Čl. 38

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.

 

místostarosta obce Antonín Dvořák v.r.

starosta obce Mgr.Kamil Abbid v.r