Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 3/2011

17. 6. 2011 Datum sejmutí: 7. 7. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 3/2011, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Řitka se usneslo dne 16. června 2011 na svém zasedání vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Místní koeficient

Na území obce Řitka se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.

Čl. 2

Platnost a účinnost

 

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení vyhlášky na úřední desce

 

Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

místostarosta Antoní Dvořák
starosta Mgr. Kamil Abbid v.r.