Obecně závazná vyhláška obce Řitka o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad č.1/2013

20. 12. 2012 Datum sejmutí: 5. 1. 2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘITKA O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Č.1/2013

(dále jen „Vyhláška“)

Zastupitelstvo obce Řitka (dále jen „obec“) schválilo dne 20. 12. 2012 podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto přílohu obecně závazné vyhlášky.

Článek 1

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší příloha č.2 obecně závazné vyhlášky obce Řitka č.1/2012,o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad, ze dne 22. 03. 2012 nahrazuje se přílohou č.2 tohoto znění:

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č. 1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013.

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok 2013 stanovuje následovně:

Druh a objem sběrné nádoby Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba 120 litrů 1.850,- Kč/ svoz 1x za týden

Nádoba 120 litrů 1.200,- Kč/ svoz 1x za dva týdny

Nádoba 80 litrů 1.750,- Kč/ svoz 1x za týden

Nádoba 80 litrů 1.000,- Kč/ svoz 1x za 2 týdny

Nádoba 240 litrů 3.550,- Kč/ svoz 1x za týden

Nádoba 1100 litrů 11.000,- Kč/ svoz 1x za týden

Pytel 60 litrů – sada na 1 rok 950,- Kč

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

V Řitce dne 20.12. 2012

Mgr. Kamil Abbid, starosta Antonín Dvořák, místostarosta