OZNÁMENÍ O DOBĚ A místě konání voleb

8. 9. 2022 Datum sejmutí: 24. 9. 2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A  místě  konání  voleb

 

 

 

 

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

 

 

  1. Volby do zastupitelstva obce Řitka se uskuteční: 

            v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin   a  

            v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2.   Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost : Obecní úřad, Na návsi 54

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
  2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 

 

 

V Řitce  dne  8.9. 2022                                                                 Mgr. Kamil Abbid

Starosta obce