Rozpočet na rok 2001

1. 1. 2001 Datum sejmutí: 17. 1. 2001

Rozpočet na rok 2001

 

Část I. – Příjmy
PoložkaDruh příjmuv tis. Kč
Daně a poplatky
-1111Daň ze závislé činnosti539
-1112Daň z příjmu fyzických osob81
-1121Daň z příjmu práv.osob455
-1347Správní poplatky -automaty100
-1334Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF10
-1341Poplatek za psy7
-1343Poplatek za užívání VP1,5
-1344Poplatek ze vstupného1
-1511Daň z nemovitosti136
DPH1 174,00
daň srážená zvl.sazbou60
Celkem – Daně a poplatky2 564,50
Dotace
-4112dotace-státní správa7,1
-4112dotace-MŠ36,2
Celkem – Dotace43,3
Poplatky
31112111Poplatek za užívání MŠ100
31412111Stravné MŠ-ŠJ230
37222111Odpady – odvoz kontejnerů55
Celkem – Poplatky385
Ostatní příjmy
61712111kopírování, popl.za traktor, pohledy22
61712111OÚ Líšnice -úhrada VO1,5
61712131pronájem vodojemu,rybníka62,5
61712141úroky80
61712210pokuty2
61713112příjmy z prodeje bytovek150
61712132reklamy – ukazatel3,5
61712142dividendy2
Celkem – Ostatní příjmy323,5
Další příjmy
Neinvestiční náklady od ZŠ Líšnice15
Příspěvky od občanů -přípojky1 000,00
Zpravodaj obce24
Celkem – Další příjmy1 039,00
Financování
Úvěr1 304,80
8116Financování ( výstavba inženýrských sítí)2 556,90
Celkem – Financování3 861,70
Celkem příjmy8 217,00
Část II. – Výdaje
PoložkaDruh výdajev tis. Kč
Odpady
37225169kontejnery, dopravné 1/2111
21225169sběr chem.a tříděného odpadu70
Celkem – Odpady181
Silnice
22125171opravy komunikací50
22215193zákl.doprav.obslužnost60
Celkem – Silnice110
Vodárna
elektrická energie110
Celkem – Vodárna110
MŠ -provoz
31115137DKP2
31115134pracovní obuv2
31115136učební pomůcky25
31115139materiál15
31115154elektrická energie160
31115161poštovné4
31115162telefonní poplatky12
31115169služby.příjka,revize výtahů70
31115171opravy, nátěr oken45
31115173cestovné1
Celkem – MŠ -provoz336
Základní školy
31135321neinvestiční náklady470
Celkem – Základní školy470
MŠ-Školní jídelna
31415131potraviny250
31415134pracovní obuv2
31415137DKP10
31415139materiál20
31415161poštovné1
31415171opravy5
31415173cestovné2
Celkem – MŠ-Školní jídelna290
Knihovna
33145112odměna knihovníka5
33145136knihy, předplatné7
33145169výměnný fond4
33145139nákup materiálu1
Celkem – Knihovna17
Veřejné osvětlení
36315171opravy VO150
36315154elektrická energie VO60
Celkem – Veřejné osvětlení210
Ostatní
36336121výstavba inženýrských sítí4 500,00
43195192sociální dávky6
37455139veřejná zeleň10
úplatný převod pozemku na obec500
vydávání zpravodaje obce24
Celkem – Ostatní5 040,00
Správa OÚ
61715111platy zaměstnanců OÚ320
61715112platy uvolněného starosty a členů OZ155
61715121sociální pojištění190
61715122zdravotní pojištění60
61715137DKP5
61715139materiál100
61715154elektrická energie75
61715156pohonné hmoty8
61715161poštovné22
61715162telefonní poplatky45
61715163bankovní poplatky15
61715166právnické služby30
61715167školení2
61715169služby44,3
61715171opravy, údržba zařízení OÚ49
61715172údržba počítače, programy aktualizace30
61715173cestovné30
61715175pohoštění12
61715229příspěvky regionu0,7
61715134pracovní oděvy4
61715361převody do st.rozpočtu- za hr.automaty50
61715492gratulace6
půjčky občanům200
Celkem – Správa OÚ1 453,00
Celkem výdaje8 217,00