Rozpočet na rok 2001

1. 1. 2001 Datum sejmutí: 17. 1. 2001

Položkový rozpočet obce na rok 2001

Část I. – Příjmy

PoložkaDruh příjmuV tisících Kč
1111Daň ze závislé činnosti539,0
1112Daň ze závislé činnosti81,0
1121Daň z příjmu práv.osob455,0
1347Správní poplatky -automaty100,0
1334Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF10,0
1341Poplatek za psy7,0
1343Poplatek za užívání VP1,5
1344Poplatek ze vstupného1,0
1511Daň z nemovitosti136,0
DPH1 174,0
daň srážená zvl.sazbou60,0
Celkem – Daně a poplatky2 564,5
Dotace
4112dotace-státní správa7,1
4112dotace-MŠ36,2
Celkem – Dotace43,3
Poplatky
31112111Poplatek za užívání MŠ100,0
31412111Stravné MŠ-ŠJ230,0
37222111Odpady – odvoz kontejnerů55,0
Celkem – Poplatky385,0
Ostatní příjmy
61712111kopírování, popl.za traktor, pohledy22,0
61712111OÚ Líšnice -úhrada VO1,5
61712131pronájem vodojemu,rybníka62,5
61712141úroky80,0
61712210pokuty2,0
61713112příjmy z prodeje bytovek150,0
61712132reklamy – ukazatel3,5
61712142dividendy2,0
Celkem – Ostatní příjmy323,5
Další příjmy
Neinvestiční náklady od ZŠ Líšnice15,0
Příspěvky od občanů -přípojky1 000,0
Zpravodaj obce24,0
Celkem – Další příjmy323,5
Financování
Úvěr1 304,8
8116Financování ( výstavba inženýrských sítí)2 556,9
Celkem – Financování3 861,7
Celkem příjmy8 217,0

 

Část II. – Výdaje

PoložkaDruh výdajev tis. Kč
Odpady
37225169kontejnery, dopravné 1/2111,0
21225169sběr chem.a tříděného odpadu70,0
Celkem – Odpady110,0
Silnice
22125171opravy komunikací50,0
22215193zákl.doprav.obslužnost60,0
Celkem – Silnice110,0
Vodárna
elektrická energie110,0
Celkem – Vodárna110,0
MŠ -provoz
31115137DKP2,0
31115134pracovní obuv2,0
31115136učební pomůcky25,0
31115139materiál15,0
31115154elektrická energie160,0
31115161poštovné4,0
31115162telefonní poplatky12,0
31115169služby.příjka,revize výtahů70,0
31115171opravy, nátěr oken45,0
31115173cestovné1,0
Celkem – MŠ -provoz336,0
Základní školy
31135321neinvestiční náklady470,0
Celkem – Základní školy470,0
MŠ-Školní jídelna
31415131potraviny250,0
31415134pracovní obuv2,0
31415137DKP10,0
31415139materiál20,0
31415161poštovné1,0
31415171opravy5,0
31415173cestovné2,0
Celkem – MŠ-Školní jídelna290,0
Knihovna
33145112odměna knihovníka5,0
33145136knihy, předplatné7,0
33145169výměnný fond4,0
33145139nákup materiálu1,0
Celkem – Knihovna17,0
Veřejné osvětlení
36315171opravy VO150,0
36315154elektrická energie VO60,0
Celkem – Veřejné osvětlení210,0
Ostatní
36336121výstavba inženýrských sítí4 500,0
43195192sociální dávky6,0
37455139veřejná zeleň10,0
úplatný převod pozemku na obec500,0
vydávání zpravodaje obce24,0
Celkem – Ostatní5 040,0
Správa OÚ
61715111platy zaměstnanců OÚ
61715112platy uvolněného starosty a členů OZ
61715121sociální pojištění
61715122zdravotní pojištění
61715137DKP
61715139materiál
61715154elektrická energie
61715156pohonné hmoty
61715161poštovné
61715162telefonní poplatky
61715163bankovní poplatky
61715166právnické služby
61715167školení
61715169služby
61715171opravy, údržba zařízení OÚ
61715172údržba počítače, programy aktualizace
61715173cestovné
61715175pohoštění
61715229příspěvky regionu
61715134pracovní oděvy
61715361převody do st.rozpočtu- za hr.automaty
61715492gratulace
půjčky občanům
Celkem – Správa OÚ
Celkem výdaje