Rozpočet na rok 2001

1. 1. 2001 Datum sejmutí: 17. 1. 2001

Položkový rozpočet obce na rok 2001

Část I. – Příjmy

 

Položka

Druh příjmu

v tis. Kč

Daně a poplatky

-1111

Daň ze závislé činnosti

539,0

-1112

Daň z příjmu fyzických osob

81,0

-1121

Daň z příjmu práv.osob

455,0

-1347

Správní poplatky -automaty

100,0

-1334

Odvody za odnětí zem.půdy ze ZPF

10,0

-1341

Poplatek za psy

7,0

-1343

Poplatek za užívání VP

1,5

-1344

Poplatek ze vstupného

1,0

-1511

Daň z nemovitosti

136,0

DPH

1 174,0

daň srážená zvl.sazbou

60,0

Celkem – Daně a poplatky

2 564,5

Dotace

-4112

dotace-státní správa

7,1

-4112

dotace-MŠ

36,2

Celkem – Dotace

43,3

Poplatky

31112111

Poplatek za užívání MŠ

100,0

31412111

Stravné MŠ-ŠJ

230,0

37222111

Odpady – odvoz kontejnerů

55,0

Celkem – Poplatky

385,0

Ostatní příjmy

61712111

kopírování, popl.za traktor, pohledy

22,0

61712111

OÚ Líšnice -úhrada VO

1,5

61712131

pronájem vodojemu,rybníka

62,5

61712141

úroky

80,0

61712210

pokuty

2,0

61713112

příjmy z prodeje bytovek

150,0

61712132

reklamy – ukazatel

3,5

61712142

dividendy

2,0

Celkem – Ostatní příjmy

323,5

Další příjmy

Neinvestiční náklady od ZŠ Líšnice

15,0

Příspěvky od občanů -přípojky

1 000,0

Zpravodaj obce

24,0

Celkem – Další příjmy

1 039,0

Financování

Úvěr

1 304,8

8116

Financování ( výstavba inženýrských sítí)

2 556,9

Celkem – Financování3 861,7

Celkem příjmy

8 217,0

 

 

Část II. – Výdaje

 

Položka

Druh výdaje

v tis. Kč

Odpady

37225169

kontejnery, dopravné 1/2

111,0

21225169

sběr chem.a tříděného odpadu

70,0

Celkem – Odpady

181,0

Silnice

22125171

opravy komunikací

50,0

22215193

zákl.doprav.obslužnost

60,0

Celkem – Silnice

110,0

Vodárna

elektrická energie

110,0

Celkem – Vodárna

110,0

MŠ -provoz

31115137

DKP

2,0

31115134

pracovní obuv

2,0

31115136

učební pomůcky

25,0

31115139

materiál

15,0

31115154

elektrická energie

160,0

31115161

poštovné

4,0

31115162

telefonní poplatky

12,0

31115169

služby.příjka,revize výtahů

70,0

31115171

opravy, nátěr oken

45,0

31115173

cestovné

1,0

Celkem – MŠ -provoz

336,0

Základní školy

31135321

neinvestiční náklady

470,0

Celkem – Základní školy

470,0

MŠ-Školní jídelna

31415131

potraviny

250,0

31415134

pracovní obuv

2,0

31415137

DKP

10,0

31415139

materiál

20,0

31415161

poštovné

1,0

31415171

opravy

5,0

31415173

cestovné

2,0

Celkem – MŠ-Školní jídelna

290,0

Knihovna

33145112

odměna knihovníka

5,0

33145136

knihy, předplatné

7,0

33145169

výměnný fond

4,0

33145139

nákup materiálu

1,0

Celkem – Knihovna

17,0

Veřejné osvětlení

36315171

opravy VO

150,0

36315154

elektrická energie VO

60,0

Celkem – Veřejné osvětlení

210,0

Ostatní

36336121

výstavba inženýrských sítí

4 500,0

43195192

sociální dávky

6,0

37455139

veřejná zeleň

10,0

úplatný převod pozemku na obec

500,0

vydávání zpravodaje obce

24,0

Celkem – Ostatní

5 040,0

Správa OÚ

61715111

platy zaměstnanců OÚ

320,0

61715112

platy uvolněného starosty a členů OZ

155,0

61715121

sociální pojištění

190,0

61715122

zdravotní pojištění

60,0

61715137

DKP

5,0

61715139

materiál

100,0

61715154

elektrická energie

75,0

61715156

pohonné hmoty

8,0

61715161

poštovné

22,0

61715162

telefonní poplatky

45,0

61715163

bankovní poplatky

15,0

61715166

právnické služby

30,0

61715167

školení

2,0

61715169

služby

44,3

61715171

opravy, údržba zařízení OÚ

49,0

61715172

údržba počítače, programy aktualizace

30,0

61715173

cestovné

30,0

61715175

pohoštění

12,0

61715229

příspěvky regionu

0,7

61715134

pracovní oděvy

4,0

61715361

převody do st.rozpočtu- za hr.automaty

50,0

61715492

gratulace

6,0

půjčky občanům

200,0

Celkem – Správa OÚ

1 453,00

Celkem výdaje

8 217,0