Rozpočet na rok 2003

1. 1. 2003 Datum sejmutí: 31. 12. 2003

Položkový rozpočet obce na rok 2003

Příjmy

 

PoložkaDruh příjmuPříjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky
Daň ze závislé činnosti1250,0
Daň z příjmu fyzických osob300,0
Daň z příjmu práv.osob700,0
Správní poplatky -automaty100,0
Poplatek za psy10,0
Poplatek za užívání veř. Prostranství12,0
Daň sráž.zvl.saz.-kapit.výnosy50,0
Daň z nemovitosti250,0
DPH1200,0
Poplatky – neinvestiční náklady MŠ130,0
Celkem4 002,00
Dotace
Dotace-státní správa7,6
Dotace MŠ – platy1472,4
Dotace-MŠ46,3
SAPARD – MŽP4000,0
Celkem5 526,30
Poplatky
Likvidace kom. Odpadu420,0
Celkem420,00
Ostatní příjmy
Kopírování, popl.za traktor, pohledy20,0
Vánoční bal.-dary od občanů3,0
Pronájem vodojemu,rybníka101,5
Úroky20,0
Pokuty4,0
Zpravodaj10,0
Reklamy – ukazatel3,5
Příspěvky od občanů -přípojky500,0
Splátky půjček od občanů150,0
Čerpání zůstatku úvěru4900,0
Celkem5 712,00
Financování
Přebytek na účtech 3 500,0
3 500,0
Celkem
Celkem příjmy19 160,30

 

Výdaje

 

PoložkaDruh výdajůVýdaje [tis. Kč]
Komunální odpady320,0
Celkem320,00
Silnice
Opravy komunikací2000,0
Zákl.doprav.obslužnost70,0
Celkem2 070,00
Základní školy
Neinvestiční náklady570,0
Celkem570,00
MŠ – dotace
Pískoviště40,0
Oplocení pozemku140,0
Oprava vchodu130,0
Oprava kotelny80,0
Provoz (vytápění,vodné,stočné, revize)330,0
Platy1472,4
Vedení účetnictví70,0
Celkem2 262,40
MŠ-Školní jídelna
Vybavení ŠJ200,0
Celkem200,0
Knihovna
Odměna knihovníka6,0
Knihy, předplatné10,0
Výměnný fond4,0
Nákup materiálu3,0
Provoz internetu MLK6,0
Celkem29,00
Veřejné osvětlení
Opravy VO180,0
Elektrická energie VO70,0
Celkem250,00
Ostatní
Výstavba inženýrských sítí (čerpání úvěru)4900,0
Sociální dávky12,0
Veřejná zeleň3,0
Investiční úroky-úvěr700,0
Kulturní akce12,0
Vánoční výzdoba stromku20,0
Údržba hřbitova15,0
Vydávání „Zpravodaje obce“35,0
Celkem5 697,00
Správa OÚ
Platy zaměstnanců OÚ500,0
Platy uvolněného starosty a členů OZ 220,0
Sociální pojištění170,0
Zdravotní pojištění60,0
Předplatné časopisy, knihy 14,0
DKP40,0
Materiál 60,0
Elektrická energie260,0
Pohonné hmoty8,0
Poštovné25,0
Telefonní poplatky70,0
bankovní poplatky25,0
Právnické služby200,0
Školení 2,0
Služby 220,0
Opravy, údržba zařízení OÚ120,0
Střecha, půdní vestavba800,0
Oprava kapličky25,0
Údržba počítače, programy aktualizace40,0
Cestovné 60,0
Pohoštění,vánoční balíčky,senioři25,0
Příspěvky regionu 6,0
Pracovní oděvy6,0
Gratulace 10,0
Přísp.Svazu měst a obcí3,0
Voda OÚ 4,0
Počítačový program MISYS 30,0
Půjčky občanům200,0
Celkem3 203,00
Jiné výdaje
Splátka jistiny úvěru1029,0
Finanční rezervy3529,9
Celkem4 558,90
Celkem výdaje19 160,30
Rozdíl – (výdaje-příjmy)0,00