Rozpočet na rok 2005

1. 1. 2005 Datum sejmutí: 31. 12. 2005

Položkový rozpočet na rok 2005

Příjmy

 

PoložkaDruh příjmuPříjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky
Daň ze závislé činnosti1744,0
Daň z příjmu fyzických osob900,0
Daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů62,0
Daň z příjmu práv.osob980,0
Správní poplatky -automaty100,0
Poplatek za psy6,0
Poplatek za užívání veř. Prostranství1,0
Odvody za odnětí půdy ze ZPF1,0
odvod z výtěžku -provoz loterií20,0
Daň z nemovitosti290,0
DPH1873,6
Celkem5 977,60
Dotace
Dotace-státní správa9,5
Dotace-MŠ62,6
Celkem72,10
Poplatky
kontejnery70,0
Likvidace kom. Odpadu280,0
Celkem350,00
Ostatní příjmy
Kopírování, popl.za traktor, pohledy7,0
Vánoční bal.-dary od občanů3,0
pronájem vodojemu100,0
Pronájem vodojemu,rybníka10,0
Úroky50,0
Pokuty2,0
Zpravodaj20,0
Příspěvky od občanů -přípojky400,0
Splátky půjček od občanů160,0
stočné540,0
Řitka Arch -příspěvky za připojení500,0
Hladík- příspěvky za připojení500,0
Celkem2 292,00
Financování
Přebytek na účtech752,0
Celkem752,00
Celkem příjmy9 443,70

 

Výdaje

 

PoložkaDruh výdajeVýdaje [tis. Kč]
Komunální odpady500,0
chemické a nebezpečné odpady10,0
Celkem510,0
Silnice
Opravy komunikací1000,0
Zákl.doprav.obslužnost130,0
Celkem1 130,00
Základní školy
Neinvestiční náklady790,0
Celkem790,0
MŠ – dotace
provozní náklady840,0
Celkem840,0
Knihovna
Odměna knihovníka5,0
Knihy, předplatné8,0
Výměnný fond4,0
Nákup materiálu3,0
Celkem20,00
Veřejné osvětlení
Opravy VO20,0
rozšíření VO u rybníka90,0
Elektrická energie VO80,0
Celkem190,00
Ostatní
výstavba vodojemu1000,0
dotování vodného obcí180,0
stočné390,0
rozhlas100,0
mechanizace – traktor150,0
Sociální dávky15,0
Veřejná zeleň2,0
mobiliář, turistická mapa60,0
tiskárna barevná15,0
Investiční úroky-úvěr430,0
vydávání zpravodaje25,0
Celkem2 367,00
Správa OÚ
Platy zaměstnanců OÚ750,0
Platy uvolněného starosty a členů OZ310,0
dohody15,0
Sociální pojištění290,0
Zdravotní pojištění110,0
Předplatné časopisy, knihy12,0
DKP30,0
Materiál69,0
Elektrická energie260,0
Pohonné hmoty10,0
Poštovné20,0
Telefonní poplatky80,0
bankovní poplatky32,0
Právnické služby100,0
cestovné40,0
Školení3,0
Služby250,0
Opravy, údržba zařízení OÚ60,0
Údržba počítače, programy aktualizace40,0
Pohoštění8,0
vánoční balíčky, senioři12,0
MISYS40,0
Příspěvky regionu4,0
Pracovní oděvy6,0
gratulace12,0
Přísp.Svazu měst a obcí1,7
Voda OÚ3,0
Celkem2 567,70
Jiné výdaje
Splátka jistiny úvěru1029,0
Celkem1029,0
Celkem výdaje9443,7
Rozdíl- ( výdaje-příjmy)0,00