Rozpočet na rok 2006

1. 1. 2006 Datum sejmutí: 31. 12. 2006

Položkový rozpočet na rok 2006

Příjmy

 

PoložkaDruh příjmuPříjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky
1121DPPO1470,0
1113Daň z příjmu kap. výnosy90,0
1111Daň ze závislé činnosti1415,0
1112Daň z příjmu fyzických osob1250,0
1121Daň z příjmu práv. osob80,0
1361Správní poplatky -automaty100,0
1341Poplatek za psy7,0
1343Poplatek za užívání veř. prostranství2,0
1511Daň z nemovitosti334,0
1211DPH2023,0
 Celkem1200,0
 Dotace
 Dotace-státní správa 75,0
  Celkem
 Poplatky
 Likvidace kom. odpadu 295,0
 Celkem 295,0
 Ostatní příjmy
 Kopírování, popl.za traktor, pohledy 18,0
 Vánoční bal.-dary od občanů 3,0
 Pronájem vodojemu,rybníka 2,0
 Úroky 8,0
 Pokuty 2,0
 Zpravodaj 11,0
 Příspěvky od občanů – přípojky 750,0
 Splátky půjček občanů 35,0
 Stočné 250,0
 Celkem2292,0
 Financování
 Celkem Příjmy 8345,0

 

Výdaje

PoložkaDruh výdajeVýdaje [tis. Kč]
Komunální odpady
likvidace komunálních odpadů560,0
chemické a nebezpečné odpady50,0
Celkem610,0
Silnice
Opravy komunikací200,0
Zákl.doprav.obslužnost120,0
Celkem320,0
Základní školy
Neinvestiční náklady650,0
Celkem650,0
MŠ – Dotace
provozní náklady750,0
Celkem750,0
KnihovnaOdměna knihovníka5,0
Knihy, předplatné8,0
Nákup materiálu4,0
Celkem17,0
Veřejné osvětlení
Opravy VO200,0
rozšíření VO u rybníka, U Sokolovny169,0
Elektrická energie VO100,0
Celkem469,0
Ostatní
Sociální dávky10,0
Veřejná zeleň5,0
Investiční úroky-úvěr400,0
vydávání zpravodaje25,0
Ocenění pozemků obce50,0
Celkem490,0
Správa OÚ
Platy zaměstnanců OÚ680,0
Platy uvolněného starosty a členů OZ450,0
Sociální pojištění300,0
Zdravotní pojištění130,0
Předplatné časopisy, knihy20,0
DKP50,0
Materiál60,0
Elektrická energie180,0
Pohonné hmoty15,0
Poštovné20,0
Telefonní poplatky70,0
bankovní poplatky45,0
Školení5,0
Služby220,0
Opravy, údržba zařízení OÚ25,0
Údržba počítače, programy aktualizace20,0
Cestovné40,0
Pohoštění, vánoční balíčky, senioři15,0
Příspěvky regionu6,0
Pracovní oděvy3,0
gratulace22,0
Voda OÚ4,0
Celkem2510,0
Jiné výdaje
Splátka jistiny úvěru1029,0
Výstavba vodojemu1500,0
Celkem2529,0
Celkem výdaje8345,0
Rozdíl- ( výdaje-příjmy)0,0