Rozpočet na rok 2007

1. 1. 2007 Datum sejmutí: 31. 12. 2007

Rozpočet na rok 2007

I. Rozpočtové příjmy

PargrafPoložka2007
ab  
 1111Daň z příj.fyz.osob ze závis.č1 102 000,00
 1112Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.493 000,00
 1113Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.67 000,00
 1121Dan z příjmů právnických osob1 244 000,00
 1211Daň z přidané hodnoty1 750 000,00
 1337Poplatek-likvidace kom.odpadu500 000,00
 1341Poplatek ze psů7 000,00
 1343Popl.užívání veřej.prostranst.1 800,00
 1351Odvod výtěž.z provoz. loterií35 000,00
 1361Správní poplatky120 000,00
 1511Daň z nemovitostí263 000,00
 2460Splátky půj.pr.od obyvatelstva5 000,00
 4112Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.83 300,00
 4122Neinv.přijaté dotace od krajů200 000,00
2321 Dotace od kraje – úpravna vody1 505 000,00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 
33492111Příj.z poskyt.služeb a výrobků36 000,00
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 
37222111Příj.z poskyt.služeb a výrobků80 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 
61712111Příj.z poskyt.služeb a výrobků8 000,00
61712131Příjmy z pronájmu pozemků1 700,00
61712132Př.z pronáj.ost.nemovitostí100 000,00
61712141Příjmy z úroků (část)5 000,00
61712142Př.z podílů na zisku a divid.5 100,00
 2142Prodej akcií926 750,00
61712321Přijaté neinvestiční dary3 000,00
61712324Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 
61713111Příjmy z prodeje pozemků 
61713122Přij.příspěvky na pořízení DM1 505 391,00
6171 Činnost místní správy 
63102210Přijaté sankční platby 
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 
Příjmy celkem10 047 041,00

 

II. Rozpočtové výdaje

 

ParagrafPoložka2007
ab  
21215141Úroky vlastní200 000,00
2121 Stavebnictví 
22125169Nákup ostatních služeb50 000,00
22125171Opravy a udržování170 000,00
22126121Budovy,haly,stavby 
2212 Silnice 
22215193Výd.na dopravní úz.obslužnost120 000,00
2221 Provoz veřej.silniční dopravy 
23105169Nákup ostatních služeb50 000,00
23105171Opravy a udržování500 000,00
23106121Budovy,haly,stavby1 807 000,00
2310 Pitná voda 
23215169Nákup ostatních služeb118 000,00
23215171Opravy a udržování16 000,00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 
31115331Neinv.příspěvky zřízeným PO800 441,00
3111 Předškolní zařízení 
31135321Neinvestiční dotace obcím550 000,00
31135331Neinv.příspěvky zřízeným PO38 900,00
3113 Základní školy 
33145021Ostatní osobní výdaje3 500,00
33145136Knihy, učební pomůcky a tisk8 000,00
33145139Nákup materiálu j.n. 
33145161Služby pošt1 600,00
3314 Činnosti knihovnické 
33495169Nákup ostatních služeb37 000,00
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 
34126121Budovy,haly,stavby100 000,00
3412 Sportoviště -výstavba a proj . 
36315154Elektrická energie150 000,00
36315171Opravy a udržování200 000,00
36316121Budovy, haly, stavby100 000,00
3631 Veřejné osvětlení 
37215169Nákup ostatních služeb20 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 
37225169Nákup ostatních služeb900 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 
37235169Nákup ostatních služeb70 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 
37455169Nákup ostatních služeb1 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 
61125023Odměny čl.zastup.obcí a krajů600 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 
61715011Platy zaměst. v prat. poměru700 000,00
61715021Ostatní osobní výdaje30 000,00
61715031Pov.pojistné na soc.zab…300 000,00
61715032Pov.pojístné na veř.zdrav.poj.130 000,00
61715038Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav.4 300,00
61715134Prádlo, oděv a obuv3 000,00
61715136Knihy, učební pomůcky a tisk8 000,00
61715137DHDM50 000,00
61715139Nákup materiálu j.n.60 000,00
61715151Studená voda2 500,00
61715154Elektrická energie350 000,00
61715156Pohonné hmoty a maziva5 000,00
61715161Služby pošt20 000,00
61715162Služby telekom, a radiokom.60 000,00
61715163Služby peněžních ústavů38 000,00
61715166Konzult.,porad.a práv.služby100 000,00
61715167Služby školení a vzdělávání13 000,00
61715169Nákup ostatních služeb150 000,00
61715171Opravy a udržování30 000,00
61715172Programové vybavení a hardware30 000,00
61715173Cestovné (tuzem.i zahranič.)30 000,00
61715175Pohoštění17 000,00
61715182Poskytované zálohy vl.pokladně 
61715229Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org4 000,00
61715329Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú.37 900,00
61715331Neinv.příspěvky zřízeným PO 
61715361Nákup kolků500
61715362Platby daní a poplatků1 400,00
61715492Dary obyvatelstvu32 000,00
6171 Činnost místní správy 
63105141Úroky vlastní200 000,00
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 
64025366Výdaje z FV min.let kraj-obec 
6402 Finanční vypořádání minul.let 
8124 Splátky úvěrů1 029 000,00
Výdaje celkem10 047 041,00