Rozpočet na rok 2009

1. 1. 2009 Datum sejmutí: 31. 12. 2009

Příjmy

 

Rozpočet na rok 2009Příjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky  
1111Daň ze závislé činnosti1300
1112Daň z příjmu fyzických osob550
1113Daň z příjmu fyz.osob110
1121Daň z příjmu práv.osob1800
1361Správní poplatky -automaty140
1341Poplatek za psy30
1343Poplatek za užívání veř. prostranství1,8
1511Daň z nemovitosti400
1211DPH2600
1351odvod výtěžku z VHA- automaty70
1347místní poplatekv VHA – automaty140
   
Celkem7 141,80
Dotace  
4112Dotace-MŠ + státní správa86,3
4121dotace neinv.náklady MŠ190
4111dotace volby20
4122dotace – úroky z úvěru200
   
   
   
 496,3
Poplatky  
1337poplatky za likvidaci komunálních odpadů470
37222111odpady -kontejnery75
37232111příspěvky  EKO-KOM100
Celkem645
Ostatní příjmy  
61712111Kopírování, popl.za traktor, pohledy7
61712119ostatní příjmy2,8
61712131pronájem pozemků obce46,2
61712132Pronájem vodojemu,rybníka313,3
61712141Úroky12,5
   
33492111Zpravodaj, inzerce15
61713122Podíly na intenzifikaci tech. Infrastruktury5596
61712324Přijaté neinvestiční dary6,8
61712321Dary500
Celkem6 499,60
Financování 925
   
Celkem925
Celkem příjmy15 707,70

 

Výdaje I. část

Rozpočet na rok 2009Výdaje [tis. Kč]
Komunální odpady  
37215169likvidace odpadu -nebezpečný odpad20
37225169likvidace odpadu -komunální600
37235169likvidace odpadu – tříděný odpad190
Celkem810
Silnice  
22125171opravy silnic  – menší opravy  500
   
   
22215193Zákl.doprav.obslužnost – dopravné p.UHER150
 650
Základní školy   
31135321Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka490
   
Celkem490
MŠ – dotace  
31115331MŠ – provozní náklady925
 MŠ – rekonstrukce1549
   
Celkem2 474,00
Knihovna  
 Odměna kronikáře10
33145021Odměna knihovníka5
33145136Knihy, předplatné4
33145169předplatné 1
Celkem20
Veřejné osvětlení  
   
36315154Elektrická energie – veřejné osvětlení  250
3631Výstavba – osvětlení100
Celkem350
Ostatní  
23105169vodárna-služby  – dodavatelé50
23105171vodárna-opravy vodárenských zařízení450
23215169ČOV služby170
23215171opravy ČOV100
 nákup čerpadel pro DČJ650
 rekonstrukce a rozšíření čov1500
36355169územní plánování studie a projekty1175
33416121Rozhlas300
36366121budovy a stavby – projekty200
33195169Kultura10
33195137Přístřešek-stan40
33495169tisk zpravodaje45
37455169výzdoba, zeleň30
 Úprava dětského hřiště50
 Oprava kapličky100
 rezerva na profinancování investic1060
Celkem5 930,00

 

Výdaje II. část

 

61715175Programy23
61715038pojištění zaměstnanci1,5
61715021dohody o provedení práce13,9
61715011Platy zaměstnanců OÚ800
61125023Platy uvolněného starosty a členů OZ600
61715031Sociální pojištění380
61715032Zdravotní pojištění180
61715038pojištění zaměstnanců2
61715136Předplatné časopisy, knihy6
61715137drobný hm. Dlouhodobý majetek70
61715139Materiál60
61715151voda OÚ2
61715154Elektrická energie250
61715156Pohonné hmoty8
61715161Poštovné25
61715162Telefonní poplatky56
61715163bankovní poplatky15
61715166Právnické služby, konzultační55
61715167Školení6
61715169Služby286
61715171Opravy, údržba zařízení OÚ5
61715173cestovné7,6
61715175Pohoštění,vánoční balíčky,senioři19
61715229příspěvky svazu měst a obcí3,6
61715329příspěvek mníšeckému regionu51,4
61715492dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P30
61715362platby daní a poplatků0,9
63105141úroky z úvěru500,3
61715909výdaje0,5
6115volby20
   
Celkem3454,7
Jiné výdaje   
8124Splátka úvěru1029
 Splátka půjčky MMR500
Celkem1529
Celkem  výdaje15 707,70