Rozpočet na rok 2010

1. 1. 2010 Datum sejmutí: 20. 3. 2012

Výdaje I. část

Návrh rozpočtu 2010Výdaje [tis. Kč]
Komunální odpady  
37215169likvidace odpadu -nebezpečný odpad26
37225169likvidace odpadu -komunální550
37235169likvidace odpadu – tříděný odpad300
Celkem876
Silnice
22125171opravy silnic400
22215193Zákl.doprav.obslužnost – dopravné p.UHER200
600
Základní školy
31135321Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka550
Celkem550
MŠ – dotace
31115331MŠ – provozní náklady967,7
Celkem967,7
Knihovna
 Odměna kronikáře10
33145021Odměna knihovníka5
33145136Knihy, předplatné5
33145169předplatné1
Celkem21
Veřejné osvětlení
 Výstavba VO200
36315154Elektrická energie – veřejné osvětlení220
3631opravy  VO50
Celkem470
Ostatní
23105169vodárna-služby  – dodavatelé100
23106121proj.práce- přivaděč Baně-Mníšek pod Brdy598
23105171vodárna-opravy vodárenských zařízení431
23215169ČOV služby100
23215171opravy ČOV30
36366121budovy a stavby – projekty200
33195169kultura10
 rekonstrukce střechy MŠ500
33495169tisk zpravodaje35
37455169výzdoba, zeleň30
Celkem2 034,00

 

 Výdaje II. část

 

61715172Programy15
61715038pojištění zaměstnanci2
61715021dohody o provedení práce15
61715011Platy zaměstnanců OÚ500
61125023Platy uvolněného starosty a členů OZ900
61715031Sociální pojištění380
61715032Zdravotní pojištění200
61715136Předplatné časopisy, knihy6
61715137drobný hm. Majetek100
61715139Materiál62
61715151voda OÚ5
61715154Elektrická energie250
61715156Pohonné hmoty8
61715161Poštovné20
61715162Telefonní poplatky60
61715163bankovní poplatky15
61715166Právnické služby, konzultační70
61715167Školení6
61715169Služby295
61715171Opravy, údržba zařízení OÚ30
61715173cestovné8
61715175Pohoštění,vánoční balíčky,senioři16
61715229příspěvky svazu měst a obcí3,6
61715329příspěvek mníšeckému regionu40
61715492dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P20
61715362platby daní a poplatků1
63105141úroky z úvěru265
Celkem3292,6
 Jiné výdaje
8124Splátka úvěru2029
Celkem2029
Celkem  výdaje10 840,30

 

 Příjmy

 

Návrh Rozpočtu 2010Příjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky  
1111Daň ze závislé činnosti1150
1112Daň z příjmu fyzických osob338
1113Daň z příjmu fyz.osob110
1121Daň z příjmu práv.osob1300
1361Správní poplatky -automaty160
1341Poplatek za psy35
1343Poplatek za užívání veř. prostranství2
1511Daň z nemovitosti550
1211DPH2700
1351odvod výtěžku z VHA- automaty50
1347místní poplatekv VHA – automaty200
   
Celkem6 595,00
Dotace  
4112Dotace-MŠ + státní správa298,2
4121dotace neinv.náklady MŠ120
   
 418,2
Poplatky  
1337poplatky za likvidaci komunálních odpadů480
37222111odpady -kontejnery75
37232111příspěvky  EKO-KOM140
Celkem695
Ostatní příjmy  
61712111Kopírování, popl.za traktor, pohledy10,1
61712119ostatní příjmy12
61712131pronájem pozemků obce35
61712132Pronájem vodojemu,rybníka, vodárny450
61712141Úroky6
61713111prodej pozemku obce1000
33492111Zpravodaj, inzerce18
61713122Příspěvky na posílení vodojemu1000
61712324Přijaté neinvestiční dary7
61712321Dary5
61713113prodej trafostanice131
Celkem2 674,10
   
61712412vratka půjčky BD II. Řitka 142458
Celkem 
Celkem příjmy10 840,30