Schválený rozpočet obce na rok 2012

23. 3. 2012 Datum sejmutí: 8. 4. 2012
Příjmy
Schválený rozpočet 2012
Daně
1111Daň ze závislé činnosti1400,0
1112Daň z příjmu fyzických osob410,0
1113Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů130,0
1121Daň z příjmu práv.osob1200,0
1211DPH3300,0
1511Daň z nemovitosti950,6
        Celkem7390,6
1341Poplatek za psy35,0
1343Poplatek za užívání veř. prostranství2,0
        Celkem37,0
Výherní hrací automaty
1361správní poplatky VHA150,0
1351odvod výtěžku z VHA- automaty20,0
1347místní poplatek  VHA – automaty180,0
  Celkem350,00
Dotace
4112Dotace-MŠ + státní správa260,9
4121dotace neinv.náklady MŠ60,0
4122doplatek dotace střechy MŠ / od KÚ /436,5
Celkem757,40
Poplatky
1337poplatky za likvidaci komunálních odpadů600,0
37222111odpady -kontejnery140,0
37232111příspěvky  EKO-KOM300,0
Celkem1 040,00
Ostatní příjmy
33492111inzerce ve zpravodaji10,0
61712111popl.Czech-Point, ostatní poplatky22,0
61712131pronájem pozemků obce50,0
61712132Pronájem vodojemu, vodárny573,7
63102141Úroky3,0
61712119věcná břemena6,0
61713122Příspěvky na posílení vodojemu100,0
Celkem764,70
8115ZTK na účtech712,0
Celkem712,00
Celkem příjmy11 051,70

 

 

Výdaje I. Část
Schválený rozpočet 2012Výdaje [tis. Kč]
Komunální odpady
37215169likvidace odpadu -nebezpečný odpad40,0
37225169likvidace odpadu -komunální700,0
37235169likvidace odpadu – tříděný odpad220,0
Celkem960,00
Silnice
22125171opravy silnic3612,0
22215193Zákl.doprav.obslužnost – dopravné p.UHER300,0
3 912,00
Základní školy
31135321Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka335,0
Celkem335,00
MŠ – dotace
31115331MŠ – provozní náklady967,7
Celkem967,70
Knihovna
33145021Odměna knihovníka5,0
33145136Knihy, předplatné10,0
33195021odměna kronikáře10,0
Celkem25,00
Veřejné osvětlení
36316121Výstavba VO100,0
36315154Elektrická energie – veřejné osvětlení180,0
36315171opravy  VO30,0
Celkem310,00
Úpravna vody
23105169vodárna-služby  – dodavatelé20,0
23106121proj.práce- přivaděč Baně-Mníšek pod Brdy300,0
23105171vodárna- opravy vodárenských zařízení50,0
           Celkem370,0
ČOV
23215169ČOV služby60,0
          Celkem60,0
ostatní výdaje
34296121výstavba hřiště600,0
33495169tisk zpravodaje64,0
37455169výzdoba obce zeleň150,0
33195169kulturní akce12,0
33195194věcné dary25,0
Celkem851,00
Výdaje II.část
61125023Platy uvolněného starosty a členů OZ800,0
61715021dohody o provedení práce10,0
61125031Sociální pojištění OZ200,0
61125032Zdravotní pojištění OZ100,0
36395011mzda -údržbář obecních zařízení170,0
36395021dohody o provedení práce4,0
36395031SP- údržbář obecních zařízení43,0
36395032ZP- údržbář obecních zařízení16,0
61715011mzda zaměstnanec obce300,0
61715031SP-zaměstnanec obce80,0
61715032ZP-zaměstnanec obce35,0
61715038pojištění zaměstnanci2,0
61715134pracovní oděvy5,0
61715136Předplatné časopisy, knihy10,0
61715137drobný hm. Majetek61,0
61715139Materiál60,0
61715151voda OÚ4,0
61715154Elektrická energie130,0
61715156Pohonné hmoty10,0
61715161Poštovné20,0
61125162telefonní poplatky zastupitelé3,0
61715162Telefonní poplatky40,0
63105163bankovní poplatky15,0
61715166Právnické služby, konzultační80,0
61715167Školení10,0
61715169Služby250,0
61715171Opravy, údržba zařízení OÚ20,0
61715172software20,0
61125173cestovné zastupitelé20,0
61715173cestovné zaměstnanci obce2,0
61715175Pohoštění,vánoční balíčky,senioři10,0
61715229příspěvky svazu měst a obcí6,0
61715329příspěvek mníšeckému regionu4,0
61715362platby daní a poplatků1,0
61715492dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P20,0
63105141úroky z úvěru160,0
Celkem2721,0
Jiné výdaje
8124Splátka úvěru540,0
540,0
Celkem11051,7