Územní rozhodnutí Č.j.: MMpB-SÚ/12488/16 – 1591/2016-Min

20. 10. 2017 Datum sejmutí: 4. 11. 2017

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost společnosti Dvorská, s. r. o., IČ 27208265, Pražská č.p.58, 252 03 Řitka ze dne 17.5.2017, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu „Za Štěpnicí“, sekce E, včetně přípojky vodovodní, kanalizační, přívodu elektro, systému likvidace dešťových vod, zpevněných ploch, oplocení, krytých stání a areálového VO na pozemcích čísla parcelní 158/39, 158/98, 158/107, 158/114 v katastrálním území Řitka, podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby.