Vyhlášení konkursu na místo ředitelky v MŠ Řitka

16. 3. 2020 Datum sejmutí: 31. 5. 2020

Starosta obce Řitka ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkurs

 

na pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Mateřské školy Řitka

 

Požadavky:

 

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří-zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 

 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

 

 • organizační a řídící schopnosti.

 

Nabízíme:

 • přátelský kolektiv
 • dobré platové ohodnocení

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 

 • označení konkursního řízení;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • trvalé bydliště uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy trvalého bydliště).

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce);

 

 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);

 

 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);

 

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi-tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 9. 2019.

 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 31.5. 2020 na adresu:

 

Obec  Řitka, Na Návsi 54, 252 03, Řitka.

 

Obálku označte heslem KONKURS.

 

 

Vyvěšeno: 16.3.2020

 

Sejmuto:

 

 

Mgr. Kamil Abbid, v. r.

 

starosta obce Řitka