Vyhláška 1/2005

16. 3. 2005 Datum sejmutí: 1. 4. 2005

Vyhláška Obecního úřadu Řitka č. 1/2005

O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se usneslo podle ust. § 84/odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, dne 15.3.2005 vydat podle ust. § 10 písm. a) a c) tohoto zákona obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.
Základní ustanovení, předmět a působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu obce Řitka, spočívající v omezujících opatření při užívání veřejného prostranství
2. Vyhláška se vztahuje na fyzické a právnické osoby a občany, nacházející se a působící v územním obvodu obce Řitka.

Článek II.
Vymezeni základních pojmů
1. Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnost jejich osob a soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1)
3. Znečišťováním veřejného prostranství se rozumí činnosti vymezené zákonem. 2)
4. Volným pobíhání psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy má pes upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se zemí.
5. Volným pobíháním drobného hospodářského zvířectva se rozumí stav, kdy drobné hospodářské zvířectvo pobíhá mimo ohrazené prostory. K chovu určené.

Článek III.
Zákaz znečišťováni veřejného prostranství
Na veřejných prostranstvích v územním obvodu obce Řitka je zakázáno:
a) ponechávat psy volně pobrat bez dozoru, vstupovat s nimi nebo je pouštět na hřiště, plochy
veřejné zeleně, pískoviště apod. V případě znečištění veřejného prostranství je majitel zvířete či
průvodce povinen znečištění neprodleně odstranit.
b) znečišťovat veřejná prostranství hospodářskými a domácími zvířaty, drůbeží a nechat je volně pobíhat po veřejných prostranstvích.
c) znečišťování veřejného prostranství. 2)

Článek IV.
Kontrolní činnost
Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí:
a) orgány obce a pověření pracovníci OÚ Řitka,
b) orgány Policie ČR

Článek V.
Sankce
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, u právnických a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt.
2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 3)
3. Každý občan je oprávněn upozornit OÚ Řitka na porušení ustanovení této vyhlášky a požadovat zajištění nápravy.

Článek VI.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 006/1994 obce Řitka v těchto ustanoveních:
a) Čl. 3. Dodržování veřejného pořádku odst. 4, 5, 6 vyhl. č. 006/1994
b) Čl. 4. Hygienická opatření odst. 1, 2, 3 vyhl. č. 006/1994
c) Čl. 5. Provoz motorových vozidel vyhl. č. 006/1994
2. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.

Článek VII.
Nabytí účinnosti
Tato obecné závazná vyhláška byla schválena na jednání Obecního zastupitelstva obce Řitka dne 15.3.2005
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení.

Místostarosta : Antonín Dvořák

Starosta: Pavel Zeman

1) § 34 zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve zněni pozdějších předpisů
2) např. §47, §48 zák. č. 20011990 Sb., o přestupcích v platném znění
3) např. § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
§ 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.7.2005
Sejmuto dne: 5.8.2005
Vyhláška č.1-2005

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č.1.2005 O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka

I.
V souvislosti s vydáním obecně závazné obecní vyhlášky zveřejňuje tímto obec Řitka komentář k předmětné obecně závazné vyhlášce zejména v návaznosti na čl. V. . Sankce cit. obecní vyhlášky o dotčený přehled možných sankcí za správní delikty za porušení předmětné vyhlášky a sankce za přestupky za porušení příslušných zákonů.

II.
Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 46 zákona č. 200.1990 Sb., O přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
a) Podle ust. § 46 odst. 2 zákona přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je
porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí na úseku jejich
samostatné působnosti .
b) Podle ust. § 46 odst. 3 zákona lze podle zmíněného odstavce 2 uložit pokutu do 30.000,-

III.
Přestupky proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 zákona č. 200.1990 Sb., O přestupcích ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon )
1) Podle § 47 odst. 1 zákona přestupku se dopustí ten, kdo mimo jiné
a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo
přemístí turistickou značku nebo jiné orientační značení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci
nebo turistice,
g) poškodí nebo neoprávněn zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení,
h) neoprávněn založí skládku nebo odkládá odpadky a odpady mimo vyhrazená místa

2) Podle ust. § 47 odst. 2 zákona lze pak
– za přestupek podle § 47 odst. 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 1.000,- Kč ,
– za přestupek podle § 47 odst. 1 písm. e) a t) uložit pokutu do 3.000,- Kč ,
– za přestupek podle ust. § 47 odst. 1 písm. g) a h) uložit pokutu do 50.000,- Kč

IV.
Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takový přestupek lze podle § 48
přestupkového zákona uložit pokutu do 3.000,- Kč

V.
Podle ust. § 58 odst. zák.č. 128.2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů, může obec uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč osobě ( právnické a fyzické, která je podnikatelem ) , která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce ( tj. obecně závazná obecní vyhláška, nařízení obce)

Další vybraná ustanovení zák.č. 128.2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů

1) Podle § 58 odst. 1 obec může uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč právnické osobě a fyzické
osobě, která j e podnikatelem, a
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkostí tabulky s označením umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství, nebo
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem ( např. číslo popisné budovy )
2) Podle § 58 odst. 2 zák.č. 128.2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů obec může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že narušují vzhled obce.
3) Podle § 58 odst.3 zák.č. 128.2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů obec může uložit
pokutu až do výše 200.000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem , která
znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené
místo.