Vyhláška č. 1/2012

23. 3. 2012 Datum sejmutí: 8. 4. 2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘITKA O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Č.1/2012

(dále jen „Vyhláška“)

Zastupitelstvo obce Řitka (dále jen „obec“) schválilo dne 22. 03. 2012 podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Řitka (dále jen „Systém“). Touto vyhláškou se rovněž stanovuje ve smyslu ust. § 17a odst. 1 zákona o odpadech výše a způsob výběru poplatku za komunální odpad.

(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují. Tato vyhláška se vztahuje rovněž na všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako komunální odpad, mají-li uzavřenou s obcí písemnou dohodu o využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle této vyhlášky.

(3) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména ust. § 3 a § 4 zákona o odpadech a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“):

Odpad – každá movitá věc, které se pro vlastníka stala nepotřebnou a zbavuje se jí nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení s výjimkou odpadu vznikajícího u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Pro potřeby sběru a třídění se odpad rozděluje odpad na:

a) využitelné složky komunálního odpadu (např. papír, textil, plasty, barevné kovy, železný šrot), které jsou dále upotřebitelné;

b) zbytkové složky komunálního odpadu jsou ty, které nejsou způsobilé k dalšímu využití nebo nemají některou z nebezpečných vlastností; tyto složky odpadu zbývají po vytřídění odpadu (směsný komunální odpad).

Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Nebezpečný odpad – takový odpad, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost[1], jako např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva lékovky, odpad z drobných oprav automobilu jako jsou papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry, azbestové obložení, odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, odpadní akumulátorová kyselina, olověné akumulátory a textilní materiál znečištěný škodlivinami.

Objemný odpad – takový odpad, který má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (např. popelnice o objemu 110 l, kontejneru o objemu 1100 l). Tímto odpadem je zejména odpad z obalů, vyřazená vozidla a jejich části, opotřebované pneumatiky, nábytek.

Stavebním odpadem – odpad vznikající stavební činností občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (stavební a demoliční činnost). Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních hmot, kamenivo a vytěženou zeminu apod.

Nakládání s odpadem – jeho shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívání nebo odstraňování, přepravu a dopravu.

Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm (typizované sběrné nádoby, sběrné suroviny, sběrný dvůr apod.).

Původcem komunálního odpadu – fyzická osoba, pokud při její činnosti vzniká komunální odpad, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který vzniká při činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec.

Mobilním sběrem nebezpečného odpadu – sběr, zajištěný oprávněnou osobou mající souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech pověřenou sběrem nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního vozidla.

Sběrná nádoba – nádoba určená k ukládání jednotlivých složek odpadu, která splňuje dané technické parametry. Složky odpadu jsou v ní přechovávány až do doby svozu.

Stanoviště sběrných nádob – místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou; stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Oprávněná osoba– každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

Článek 2

Systém nakládání s komunálními odpady

(1) Při sběru komunálního odpadu musí být vždy dbáno na maximální možnost odděleného sběru jednotlivých složek, a to tak, aby nedocházelo k jejich mísení. Pro tento účel slouží jednotlivé sběrné nádoby na separovaný komunální odpad (sklo, plasty apod.) a komunální odpad objemný (velkoobjemový kontejner).

(2) Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání jsou stanoveny již zákonem o odpadech. Vyhláška se na tyto osoby vztahuje, pokud produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad komunální a využívají systém obce za podmínek daných touto vyhláškou a zákonem o odpadech.

(3) Při sběru komunálního odpadu jsou jednotlivé osoby povinny:

a) předcházet vzniku komunálních odpadů a omezit jejich množství a nebezpečné vlastnosti,

b) vytřídit nebezpečné látkové složky a uložit nebo zneškodnit je na místech k tomu určených,

c) ukládat nebo zneškodňovat vytříděné využitelné složky z komunálního a objemného odpadu jen na místech k tomu určených (odpadní nádoby, nádoby na tříděný odpad, sběrna druhotných surovin, apod.),

d) ukládat vytříděný komunální odpad pouze do sběrné nádoby,

e) zajistit si sběrné nádoby na ukládání komunálního odpadu v dostatečném objemu a počtu,

f) zajistit bezpečný přístup a snadnou manipulaci se sběrnou nádobou v době svozu,

g) udržovat stanoviště a nejbližší okolí sběrných nádob v čistotě,

h) zřizovat stanoviště sběrných nádob na obecních pozemcích pouze se souhlasem obce,

i) uzavírat sběrné nádoby a zamezit jejich přeplňování,

j) při využívání systému nakládání s komunálním odpadem, uvedeným v této vyhlášce, zaplatit poplatek stanovený obcí za nakládání s odpadem,

k) pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a podobných akcí jsou povinni zajistit dostatečný počet odpadních nádob, zabezpečit odvoz a zneškodnění odpadu a úklid znečištěných prostranství,

l) odpad z údržby zeleně, zahrad a parků je považován za komunální odpad a jeho sběr musí probíhat odděleně. Tento odpad musí být využíván ke kompostování buď vlastními silami, nebo předán oprávněným osobám k využití.

(4) Směsné komunální odpady mimo lokality vymezené v odstavci 5 se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech, 120, 240 a 1100 litrů a dále do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích obce. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne, oprávněná osoba určená obcí.

(5) Směsné komunální odpady v chatových osadách (v k.ú. Řitka) se shromažďují do plastových pytlů označených známkou o objemu 60 litrů. Obec stanoví ve smyslu ust. § 17 odst. 3 zákona o odpadech místa, kam mohou osoby komunální odpad v chatových osadách odkládat. (Stanoviště pro sběr plastových pytlů – kontejnery 1100l Chatová oblast V Násadách stanoviště sběrných nádob ul. K Potokům), Chatová oblast Višňovka-Řevnická, stanoviště sběrných nádob ulice Dvorská u zámku). Sběr a odvoz plastových pytlů ze stanovišť provádí pravidelně oprávněná osoba určená obcí, a to minimálně 1x týdne.

(6) Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 až 25 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce, webových stránkách obce či prostřednictvím místního rozhlasu. Velkoobjemný komunální odpad lze též odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu kovohutí v Mníšku pod Brdy.

(7) Nebezpečné složky komunálních odpadů se shromažďují do speciální mobilní sběrny nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru nebezpečných složek komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce a webových stránkách obce či prostřednictvím místního rozhlasu. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze též odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu kovohutí v Mníšku pod Brdy.

(8) Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených odpadových (sběrných) nádob (modrá – papír, zelené – sklo, žlutá – plasty), které jsou umístěny na veřejně přístupných stálých stanovištích a jsou popsány druhem odpadu, pro který jsou určeny. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne u papíru a plastů a 1x měsíčně u skla, oprávněná osoba určená obcí. Pračky, ledničky, televizory a jiný elektronický odpad se shromažďují ve speciálním stálém sběrném místě (E-domek – Na Návsi 54) a speciálním kontejneru na OÚ (drobná elektronika, zářivky úsporné zářivky), odvoz je zajišťován dle potřeby. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné složky komunálních odpadů.

Článek 3

Správce poplatku

(1) Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

(2) Správu poplatku vykonává obec (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4

Poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Řitka vzniká komunální odpad.

(2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.

(3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Článek 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

(2) Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování komunálního odpadu připadajícího na jednotlivé nemovitosti.

(3) Obec je oprávněna v poplatku promítnout i náklady spojené s případným pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.

(4) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce (příloha č. 2). Aktuální výši poplatku schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do 30. ledna příslušného kalendářního roku.

Článek 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek za příslušný kalendářní rok je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku. Poplatek je splatný bez předchozí výzvy plátce.

(2) Termín splatnosti poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.

(3) Poplatek lze platit v souladu s ust. § 163 daňového řádu, zejména:

a) v hotovosti v kanceláři (pokladně) obecního úřadu v úředních hodinách,

b) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru xxxx0yyy, t.j xxxx -příslušný rok, za který je poplatek uhrazen, 0yyy je č. ev. (včetně předčíslí 0) u nemovitostí určených k individuální rekreaci, yyy (vždy bez předčíslí 0) je číslo popisné u nemovitosti užívané k trvalému bydlení. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. – č.ú. 389820399/0800.

c) poštovním poukazem na příslušný účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru xxxx0yyy, t.j xxxx -příslušný rok, za který je poplatek uhrazen, 0yyy je č.ev. (včetně předčíslí 0) u nemovitostí určených k individuální rekreaci, yyy (vždy bez předčíslí 0) je číslo popisné u nemovitosti užívané k trvalému bydlení. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. – č.ú. 389820399/0800

Článek 7

Ohlašovací povinnost

(1) Ohlašovací a registrační povinnost je vyžadována dle § 125 a násl. daňového řádu.

(2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 8

Vymáhání poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce poplatku úrok z prodlení dle § 252 odst. 2 daňového řádu. Úrok z prodlení činí ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí z nezaplacené částky; úrok z prodlení vyměří správce poplatku za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2) Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let ode dne, v němž uplynula lhůta pro řádné splnění registrační povinnosti ve smyslu článku 7 bodu 1 této vyhlášky.

(3) Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 175 daňového řádu daňovou exekucí nebo smí zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou srážek ze mzdy, prodeje movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u poskytovatele platebních služeb nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

(4) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle daňového řádu.

Článek 9

Smlouvy s původci odpadu

(1) Obec může uzavřít s původcem komunálního odpadu, který produkuje komunální odpad zařazený dle Katalogů odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání[2] písemnou dohodu o možnosti využívání Systému a současně stanoví podmínky pro využívání Systému pro původce odpadu včetně ceny takové služby.

(2) Na původce odpadu, se kterým obec uzavře smlouvu dle odst. 1 tohoto článku, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

(3) Zapojení do Systému nezbavuje původce komunálního odpadu dle odst. 1 tohoto článkpovinností stanovených zvláštními předpisy.[3]

Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní vyhlášky obce Řitka č. 4/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad, ze dne 22. 12. 2011.

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 4/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad, ze dne 22. 12. 2011.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22.března 2012.

V Řitce dne 22. 03. 2012

Mgr. Kamil Abbid, starosta Antonín Dvořák, místostarosta

vyvěšeno: sejmuto:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č.1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012.

Stanoviště pro sběrné nádoby na tříděný odpad v obci Řitka:

1. ulice Dvorská – Řevnická

2. ulice v Násadkách

3. u bytovek (ul. Ke Stráni)

4. u obchodu (ul. Pražská)

5. restaurace Na Veselce

6. ulice Lesní

7. ulice Dvorská

8. ulice Zahradní

9. ulice K Potokům

10. ulice Všenorská

11. vila domy Dvorská.

12. ulice Za Štěpnicí

V Řitce dne 22. 03. 2012

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č. 1/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012.

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok 2012 stanovuje následovně:

Druh a objem sběrné nádoby Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba 120 litrů 1.850,- Kč

Nádoba 240 litrů 3.550,- Kč

Nádoba 1100 litrů 11.000,- Kč

Pytel 60 litrů – sada na 1 rok 950,- Kč

V Řitce dne 22. 03. 2012

[1] Blíže viz příloha č. 2 zákona o odpadech.

[2] Ust. § 17 odst. 6 zákona o odpadech.