Vyhláška č.10/2007

26. 10. 2007 Datum sejmutí: 11. 11. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 10/2007 ze dne 25. 10. 2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 25. 10. 2007 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

1. V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než O,2 MW¹, je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

2. Zákaz podle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky.

Článek II.

Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 18.6. 2003.

Článek III.

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení

místostarostka Ing. Ivana Černá

starosta Pavel Zeman

Vyvěšeno: 5.11. 2007 Sejmuto: 21.11. 2007

¹ § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů