Vyhláška č.11/2007

5. 11. 2007 Datum sejmutí: 21. 11. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 11 /2007 ze dne 25.10 2007, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 25. 10. 2007 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I.

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních.

 

Článek II.

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

1. Suché rostlinné materiály podle článku I. nelze spalovat v období od 1. dubna do 31. října v době od 20.00 hodin do 6.00 hodin příštího dne.

2. Suché rostlinné materiály podle článku I. nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích v době od 6.00 do 20.00 hodin.

 

Článek III.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení
místostarostka Ing. Ivana Černá

starosta Pavel Zeman
Vyvěšeno: 5.11. 2007 Sejmuto: 21.11. 2007