Vyhláška č. 8/2007

1. 6. 2007 Datum sejmutí: 17. 6. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Řitka

č. 8 /2007 ze dne 31. 5. 2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 31.5. 2007 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.1 Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Řitka (dále jen obec), včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2 Třídění komunálních odpadů

1. Komunální odpad se třídí na:
a) papír, plasty, sklo
b) objemný odpad
c) nebezpečný odpad
d) směsný odpad
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm.a),b),c).

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny:
a) papíry – sběrné nádoby modré barvy
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy
3. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou rozmístěny v jednotlivých částech obce ( viz příloha č. 1 k vyhlášce).

Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu na úřední desce.
2. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře firmy USU, která sídlí v areálu Kovohutí v Mníšku pod Brdy.

Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob ( např. koberce, matrace, nábytek…).
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu na úřední desce.
3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Kovohutí v Mníšku pod Brdy.

Čl. 6 Shromažďování směsného odpadu

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby ( popelnice 110-240 litrů, kontejnery 1100 litrů, igelitové pytle svozové společnosti) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše , které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

místostarostka Ing. Ivana Černá

místostarostka starosta Pavel Zeman

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2007 ze dne 31.5. 2007

Stanoviště pro sběrné nádoby na tříděný odpad v obci Řitka:

1. ulice Dvorská – Řevnická

2. ulice V Násadách

3. u bytovek

4. u obchodu

5. restaurace Na Veselce

6. ulice Lesní

7. ulice Dvorská

8. ulice Zahradní

9. ulice K Potokům

10. ulice Všenorská

11. bytovky Dvorská