Vyhláška č.9/2007

5. 10. 2007 Datum sejmutí: 11. 11. 2007

Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Řitka č. 1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka a obecně závazná vyhláška Obce Řitka č. 6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 25.10. 2007 usneslo vydat na základě
§ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 1/1993 a č. 6/1994 se ruší.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

místostarostka Ing. Ivana Černá

starosta Pavel Zeman

Vyvěšeno: 5.11. 2007

Sejmuto: 21.11. 2007