Vyhláška o odpadech č. 1/2019

16. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 1. 2020

OBEC Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka

Obecně závazná vyhláška

obce Řitka

č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řitka

 

Zastupitelstvo obce Řitka se na svém zasedání dne 13.12. 2019 usnesením č. 11/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Řitka, včetně nakládání se stavebním odpadem[1](dále jen „Systém“).

 

(2)      Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují. Tato vyhláška se vztahuje rovněž na všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako komunální odpad, mají-li uzavřenou s obcí písemnou dohodu o využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle této vyhlášky.

 

(3)      Pojmy používané v této vyhlášce se řídí příslušnými ustanoveními zákona o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Nápojové kartony
 6. Kovy,
 7. Nebezpečné odpady,
 8. Objemný odpad,
 9. Směsný komunální odpad,
 10. Jedlé oleje a tuky[2]
 11. Elektronika, elektrozařízení, drobná elektronika, zářivky, úsporné zářivky a baterie
 12. Textil, obuv

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) , i) j), k) a l).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, nebo jiným způsobem
 1. papír – sběrné nádoby modré barvy
 2. plasty – sběrné nádoby žluté barvy
 3. sklo – sběrné nádoby zelené barvy
 4. nápojové kartony – šedé sběrné nádoby s oranžovým víkem
 5. kovy – sběrné nádoby šedé/černé barvy celoročně, větší kovový odpad je možné předat technickým pracovníků OÚ i s případným zajištěním transportu odpadu
 6. objemný odpad – velkoobjemový kontejner
 7. nebezpečný odpad – velkoobjemový kontejner
 8. biologické odpady rostlinného původu, odpad z údržby zeleně, zahrad a parků. Tento odpad musí být využíván ke kompostování buď vlastními silami, nebo uložen do sběrných nádob, či kontejnerů
 9. rostlinné oleje – sběrné nádoby 240 l
 10. směsný odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 80 l, 110/120 l, 240 l,  a 1100 l.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky
 2. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu Řitka, webové stránce obce, prostřednictvím direct SMS služby obce Řitka.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.

 

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek aj. ).

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu Řitka, webové stránce obce, prostřednictvím direct SMS služby OÚ.

————–

2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

 1. typizované sběrné nádoby – popelnice

 

 1. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním a obec Řitka jeho likvidaci nezajištuje.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce  Řitka č
  č.1/2012, a č.1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

 

 

Podpis                                                                                              Podpis

………………………………….                                                         ………………..

titul Jméno Příjmení                                                                                   titul Jméno Příjmení

místostarosta                                                                                              starosta