Vyhláška o poplatku za odpad č.2/2019

16. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2020

                                                                         Obecně závazná vyhláška obce Řitka

o poplatku za komunální odpad č.2/2019

(dále jen „Vyhláška“)

 

 

Zastupitelstvo obce Řitka (dále jen „obec“) schválilo dne.  podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a §35 a  §84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)      Touto vyhláškou se  stanovuje ve smyslu ust. § 17a odst. 1 zákona o odpadech výše a způsob výběru poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce Řitka

 

 

 

 

Článek 2

Správce poplatku

 

(1)       Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

 

(2)      Správu poplatku vykonává obec (dále jen „správce poplatku„) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 4

Poplatník a plátce poplatku

 

(1)      Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Řitka vzniká komunální odpad.

 

(2)      Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.

 

(3)      Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Článek 5

Sazba poplatku

 

(1)      Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

 

(2)      Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování komunálního odpadu připadajícího na jednotlivé nemovitosti.

 

(3)      Obec je oprávněna v poplatku promítnout i náklady spojené s případným pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.

 

(4)      Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce (příloha č. 1). Aktuální výši poplatku schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do 30. ledna příslušného kalendářního roku.

 

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 

(1)      Poplatek za příslušný kalendářní rok je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku. Poplatek je splatný bez předchozí výzvy plátce.

 

(2)      Termín splatnosti poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.

 

(3)      Poplatek lze platit v souladu s ust. § 163 daňového řádu, zejména:

 

a)  v hotovosti v kanceláři (pokladně) obecního úřadu v úředních hodinách,

 

b) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru xxxx0yyy,  t.j xxxx -příslušný rok, za který je poplatek uhrazen,  0yyy je  č. ev. (včetně předčíslí 0) u nemovitostí určených k individuální rekreaci, yyy (vždy bez předčíslí 0)  je číslo popisné u nemovitosti užívané k trvalému bydlení. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. – č.ú. 389820399/0800.

 

c)                             poštovním poukazem na příslušný účet správce poplatku s uvedením variabilního symbolu ve tvaru xxxx0yyy,  t.j xxxx -příslušný rok, za který je poplatek uhrazen,  0yyy je  č.ev. (včetně předčíslí 0) u nemovitostí určených k individuální rekreaci, yyy (vždy bez předčíslí 0)  je číslo popisné u nemovitosti užívané k trvalému bydlení. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. – č.ú. 389820399/0800

Článek 7

Ohlašovací povinnost

 

(1)      Ohlašovací a registrační povinnost je vyžadována dle § 125 a násl. daňového řádu.

 

(2)      Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Článek 8

Vymáhání poplatku

(1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce poplatku úrok z prodlení dle § 252 odst. 2 daňového řádu. Úrok z prodlení činí ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí z nezaplacené částky; úrok z prodlení vyměří správce poplatku za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

(2)      Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let ode dne, v němž uplynula lhůta pro řádné splnění registrační povinnosti ve smyslu článku 7 bodu 1 této vyhlášky.

 

(3)      Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 175 daňového řádu daňovou exekucí nebo smí zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou srážek ze mzdy, prodeje movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u poskytovatele platebních služeb nebo srážkami ze mzdy či z jiných příjmů.

 

(4)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle daňového řádu.

 

 

Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)      Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní vyhlášky obce Řitka č. 4/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad, ze dne 22. 12. 2011.

 

(2)      Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Řitka č. 1/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad, a vyhláška č. 1/2013 kterou se stanoví příloha č.1 vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku za komunální odpad

 

Článek 11

Účinnost

         Tato vyhláška nabývá účinnosti  dne 1.1.2020.

 

 

V Řitce dne

 

……………., starosta                                                                          ………… , místostarosta

 

 

 

Příloha č. 1    obecně závazné vyhlášky obce Řitka o poplatku za komunální odpad č.2/2019

 

Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok 2020 se  stanovuje následovně:

Druh a objem sběrné nádoby                   Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba  120 litrů                                                                              1.850,- Kč/ svoz  1x za týden

Nádoba 120 litrů                                                                                1.200,- Kč/ svoz  1x za dva týdny

Nádoba   80 litrů                                                                                 1.000,- Kč/ svoz  1x za 2 týdny

Nádoba 240 litrů                                                                                  3.550,- Kč/ svoz  1x za týden

Nádoba 1100 litrů                                                                            11.000,-  Kč/ svoz  1x za týden

Pytel 60 litrů – sada na 1 rok                                                        950,- Kč

(chatové oblasti)

 

 

V Řitce dne

 

……………., starosta                                                                          ………… , místostarosta