Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky v režimu zakázky malého rozsahu

9. 6. 2020 Datum sejmutí: 22. 6. 2020

Veřejná zakázka:                

Název:                                     „Oprava komunikace Višňovka Řitka – I. etapa“

Druh:                                        Stavební práce

Zadavatel:

Název:                                     Obec Řitka

Sídlo:                                        Na Návsi 54, 252 03 Řitka

IČ:                                            00241644

zastoupený:                            Mgr. Kamilem Abbidem, starostou

 

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o opravu místní komunikace v chatové oblasti s velkým spádem.

Komunikace je nyní z asfaltového recyklátu a je nyní narušena povrchovými vodami. Cílem opravy je výměna povrchu a pročištění zanesených a zarostlých příkopů a podélných stružek, které opětovně zajistí odvod povrchové vody do přirozených vodotečí přilehlého Všenorského potoka. Materiál, který bude použit na opravu povrchu vozovky bude asfaltový recyklát.

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód): 45000000-7 Stavební práce

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:          400 000 Kč (bez DPH)

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení. Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 31. 12. 2020.

 1. Předpokládaný termín předání staveniště je 10. 7. 2020,
 2. předpokládaný termín zahájení prací je 10. 7. 2020.
 3. Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 31. 12. 2020.

 

Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

 • Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením:
  1. čestného prohlášení [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
 • Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením následujících listin:

a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán)

b) výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající předmět zakázky. Výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

 

 

 

 

 • Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele v rozsahu‘:
 • Seznam min 3 stavebních prací stejného či obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce komunikací) provedených dodavatelem za posledních 5 let, v minimální výši 200 000,- Kč bez DPH za jednu stavbu. Seznam stavebních prací bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

Uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady kopiemi dokladů, z jejichž obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Originály či ověřené kopie všech relevantních dokladů předloží pouze vítězný uchazeč před podpisem smlouvy na realizaci akce.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

Kontaktní osoba společnost Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., IČ 27279715, se sídlem třída T. G. Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem, (kontaktní osoba Ing. Jiří Novák, mobil: 724 486 161 e-mail jnovak@epp.cz.

 

Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 6. 2020 v 15,35 hodin. Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci každého uchazeče, jehož nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti.

 

Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Řitka, Na Návsi 54, 252 03 Řitka do 22.6.2020 do 15,30 hodin.

 

Základním hodnotícím kritériem

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

 

Vlastní sestavení nabídky

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

Nabídka bude obsahovat následující části v uvedeném řazení (viz též Příloha č. 1 – krycí list nabídky):

 1. Krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 s uvedením obsahu a uvedením stránky kde se příslušná část nabídky nachází. Tento krycí list musí též obsahovat identifikační údaje uchazeče.
 2. Doklady, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci v pořadí:
  1. základní způsobilost (viz bod 4.3),
  2. profesní způsobilost (viz bod 4.4),
  3. technická kvalifikace předpoklady (viz. bod 4.5).
 3. Smlouva o dílo podepsaná oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
 4. Kalkulaci nabídkové ceny dle bodu 6.
 5. Další doklady dle potřeby.

¨

Ostatní informace

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

Zálohy se neposkytují.

Dodavatel poskytne záruku na stavební práce v délce minimálně 24 měsíců.

 

 

V Řitce dne  9.6. 2020

 

S pozdravem

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Kamil Abbid

starosta

 

 

Přílohy – nedílná součást výzvy:

 • Krycí list nabídky
 • Vzor čestného prohlášení pro prokázání základní způsobilosti
 • výkaz výměr