Zápis ze dne 1.2.2007

2. 3. 2007 Datum sejmutí: 18. 3. 2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 1. 2. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé:
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina

Program:

volba ověřovatelů zápisu
bezúplatný převod pozemku PK 227, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka
bezúplatný převod pozemku PK 52/1, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řit-ka
bezúplatný převod pozemku PK 53, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka
bezúplatný převod pozemku KN 212/152 k.ú. Řitka
žádost MŠ o schválení rozdělení hospodářského výsledku do fondů
závěrečná zpráva o provedení inventarizace, závěrečný účet obce k 31.12. 2006
nedobytné pohledávky
komunální odpad – výběrové řízení
podmínky výstavby v obci Řitka

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 227, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 52/1, který je součástí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 53, který je sou-částí pozemku PK 225 v k.ú. Řitka, z Pozemkového fondu České republiky na Obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5)
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 212/152 k.ú. Řitka z Pozemkového fondu České republiky na Obec Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Ad 6)
Ředitelka MŠ požádala o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn 22 090,- Kč a do rezervního fondu 5 500,10 Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 7)
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena závěrečná zpráva o provedení inventarizace a závěrečný účet obce k 31.12. 2006.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo po projednání schvaluje:
1. závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12. 2006
2. závěrečný účet obce k 31.12. 2006, který skončil ( včetně zůstatku na účtech u bank i pokladně) na straně celkových příjmů ve výši Kč 8 257 000,- a na straně celkových výdajů ve výši Kč 7 351 000,-.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 8)
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem pohledávek za občany k dnešnímu dni (pokuty, poplatky za psy, platba za vodu, poplatek za školku). U pohledávek nad 10 tis. upomínat dlužníky, u ostatních zhodnotit jejich úspěšnost vymáhání z hlediska času a nákladů.
Zajistí: místostarostka I. Černá s Mgr.Peškem

Ad 9)
Místostarosta A. Dvořák informoval obecní zastupitelstvo o probíhajícím výběrovém řízení na firmu, která bude zajišťovat svoz a likvidaci komunálního odpadu. Výsledky výběrového řízení budou předloženy na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo vzala zprávu na vědomí.

Ad 10)
Podmínky výstavby v obci Řitka
Obec je vlastníkem vodovodu a kanalizace, které provozuje prostřednictvím k tomu oprávněného provozovatele. Na základě údajů o provozu lze konstatovat, že kapacita těchto sítí je v současné době plně vytížena a pro další masivní zástavbu je nedostateč-ná. Příjmy z provozu nepostačují na rozvoj a rozšiřování těchto sítí, přičemž se v obci nachází plochy určené pro výstavbu a to i splatným územním rozhodnutím. Jako jed-nou z možností (vedle využívání dotačních titulů, které obec maximálně využívá) se proto nabízí možnost umožnit výstavbu v případě, že se žadatel bude podílet na posíle-ní, nebo rozšíření obecní infrastruktury. S ohledem na opakující se požadavky develo-perů, zajímajících se o výstavbu v k.ú. Řitka, byl navržen systém podílů a úhrad, po-třebných pro zajištění chodu a dalšího rozšiřování a modernizace obecní infrastruktury.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelé konstatují, že obec má zájem i nadále realizovat výstavbu v souladu s plat-nou legislativou a souhlasí, aby v případě, že se zájemce o výstavbu bude podílet na rozšíření kapacit obecní infrastruktury dle přiložených podmínek, obec s takovým zá-jemcem prostřednictvím starosty uzavřela příslušnou smlouvu a po úhradě těchto čás-tek vydala souhlas k územnímu rozhodnutí. Podmínky tvoří přílohu tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1

Zapsala: Ivana Černá
Pavel Zeman starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák Miroslav Poláček