Zápis ze dne 11.11.2010

12. 11. 2010 Datum sejmutí: 28. 11. 2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 11.11. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomni: Pavel Zeman – odstupující starosta, a nově zvolení členové zastupitelstva: Mgr. Kamil Abbid, Ing. Ivana Černá, Antonín Dvořák, Gabriela Křístková, Marie Léblová, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Eva Procházková, Radek Sňozík viz: prezenční listina

Hosté: viz prezenční listina

Program:

 1. Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka
 2. Složení slibu nových členů zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty a místostarosty
  a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  b) Volba starosty
  c) Volba místostarosty
 6. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 8. Zpráva odstupujícího starosty a protokolární předání úřadu.

Průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka:

Bod 1. programu:

Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka rozdal pan Antonín Dvořák všem nově zvoleným členům osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Řitka zahájil odstupující starosta Pavel Zeman v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka za přítomnosti všech 9 členů nově zvoleného zastupitelstva. V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích navrhl program ustavujícího zasedání. Viz: svolání ustavujícího zasedání

Bod 2. programu:

Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem.

Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.

Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou -e ujmout svého mandátu. Listina s podpisy členů zastupitelstva přiložena.

 

Bod 3. programu:

Pan Pavel Zeman navrhl na ověřovatele zápisu paní Ivanu Černou a paní Evu Procházkovou. Na zapisovatele navrhl paní Marii Léblovou. Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu p. Ivanou Černou a p. Evou Procházkovou a s navrženou zapisovatelkou p. Marií Léblovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

Bod 4. programu:

Před schválením navrženého programu Mgr. Kamil Abbid podal návrh na změnu volby dvou místostarostů namísto jednoho místostarosty s tím, že jeden místostarosta bude mít funkci uvolněnou a druhý neuvolněnou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlasů, zdržel se 0 hlas

Bylo konstatováno, že navržený program bude změněn o volbu dvou místostarostů.

Bod 5. programu:

a)

Před přistoupením k volbě nového starosty podal pan Antonín Dvořák návrh, aby hlasování bylo veřejné.

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 0 hlasů

Bylo konstatováno, že hlasování k volbě nového starosty bude veřejné.

b)

Do funkce starosty byl panem Antonínem Dvořákem navržen pan Kamil Abbid.

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 2 hlasy

Starosta obce pan Kamil Abbid byl řádně zvolen a převzal řízení tohoto zasedání.

c)

Do funkce 1. místostarosty byl Mgr. Kamilem Abbidem navržen pan Antonín Dvořák, do funkce 2. místostarosty byl Mgr. Kamilem Abbidem navržen pan Josef Mudr. Pan Miroslav Poláček podal protinávrh a to paní Marii Léblovou.

1. místostarosta: Antonín Dvořák

hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 2 hlasy

2. místostarosta: Josef Mudr

hlasování: pro 5 hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 3 hlasy

O protinávrhu se již nehlasovalo.

Oba navržení kandidáti na místostarosty byli řádně zvoleni.

 

Bod 6. programu:

Zřízení finančního a kontrolního výboru. Do finančního výboru byla jako předseda navžena paní Ma Léblová. Do kontrolního výboru jako předseda paní Ivana Černá a jako protinávrh paní Gabriela Křístková.

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

Kontrolní výbor: Ivana Černá

Hlasování: pro 3 hlasy, proti 6 hlasů zdrželo 0 hlasů

Protikandidát: Gabriela Křístková

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

Bylo konstatováno, že navržené kandidátky p. Marie Léblová a p. Gabriela Křístková byly řádně zvoleny.

 

Bod 7. programu:

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude dle § 72 zákona o obcích.

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

 

Bod 8. programu:

Zpráva odstupujícího starosty pana Pavla Zemana. Pan Zeman informoval nové zastupitelstvo o základních projektech, které se realizovaly, nebo realizují a v budoucnu mají realizovat – viz příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 11.11. 2010. Dále byl navržen termín o protokolárním předání úřadu, a to dne 15.11. 2010.

Na závěr ustavujícího zasedání nově zvolený starosta pan Kamil Abbid poděkoval odstupujícímu starostovi panu Pavlu Zemanovi za jeho práci ve funkci starosty OÚ Řitka. Byl také podán návrh na svolání 1. pracovního jednání zastupitelů na den 16.11.2010. Tento návrh byl odsouhlasen.

Přílohy k zápisu:

-prezenční listina zastupitelů -prezenční listina hostů -svolání ustavujícího zasedání -slib člena Zastupitelstva obce

-příloha zápisu ze zasedání – zpráva odstupujícího starosty

V Řitce dne 11.11.2010

Zapisovatel: Marie Léblová

Starosta: Mgr. Kamil Abbid

Ověřovatelé: Ing. Ivana Černá, Eva Procházková

 

Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 11.11.2010

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

a) zvolilo v souladu s §84 odst.1, písm.1) zákona o obcích:

Starostu obce pana Mgr. Kamila Abbida

1. místostarostu obce pana Antonína Dvořáka

2. místostarostu obce pana Josefa Mudra

b) bere na vědomí:

1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

 

Starosta: Mgr. Kamil Abbid

1. místostarosta: Antonín Dvořák

2. místostarosta: Josef Mudr