Zápis ze dne 11.3.2010

12. 3. 2010 Datum sejmutí: 28. 3. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 11. 3. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek

Omluveni: Miroslav Poláček

Hosté: –

Program:
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočtové opatření č. 7,8/2009
Věcné břemeno – smlouva o smlouvě budoucí

žádost o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů
kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2010/2011
Veřejný park
Jižní stráně
Územní studie
Zprávy komisí

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal..

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Rozpočet obce na rok 2010

Finanční komise předložila návrh rozpočtu na rok 2010.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2010 jako vyrovnaný bez výhrad.

Hlasování: pro 8, proti 0 , zdrželo se 0

Ad 3) Rozpočtové opatření

Předseda finanční komise pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.7 a 8/2009.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7 a 8/2009 a pověřuje účetní obce jeho zaúčtováním.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Věcné břemeno – smlouva o smlouvě budoucí

Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č.parc. 158/11 v k.ú. Řitka pro ČEZ Distribuce, a.s. (ČOV intenzifikace).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5) Mateřská škola

a)žádost o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Starosta přečetl žádost paní ředitelky MŠ o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

b) kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2010/2011

Na základě jednání v MŠ dne 9. 2. 2010 byla předložena kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2010/2011.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo předložená kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Řitka na školní rok 2010/2011.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6) Územní studie

Veřejný park
Obec má v úmyslu na pozemcích parc.č. 81/6, 91/2 a 119/2 vybudovat veřejný park. V platném územním plánu a jeho změnách je zatím pozemek vymezen pro obytnou výstavbu. Vzhledem k tomu, že lze zpracovat a poté schválit územní studii, která by byla územně plánovacím podkladem pro zpracování a pořízení další změny, popř. nového územního plánu, je doporučeno schválit pořízení Územní studie – Veřejný park Řitka.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění o pořízení Územní studie – Veřejný park Řitka.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení Územní studie – Veřejný park Řitka. Obecní úřad je na základě zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oprávněn pořídit územní studii za podmínky zajistit splnění kvalifikačních požadavků. Na základě ustanovení navrhuje starosta uzavřít mandátní smlouvu na pořízení výše uvedené studie s Ing. Renatou Perglerovou, která kvalifikační požadavky splňuje.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce na základě zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Územní studie – veřejný park Řitka s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky podle § 24, odst. 1) výše uvedeného zákona.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení Územní studie – Veřejný park Řitka a zároveň i pořizovatelku této studie. Bylo zpracováno zadání výše uvedené studie, které je třeba projednat a schválit, aby na základě tohoto zadání bylo možné zpracovat samotnou studii.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Územní studie – Veřejný park Řitka, které je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Jižní stráně
S ohledem na skutečnost, že zástupce firmy Ablon nepředložil návrh územní studie pro tuto lokalitu, zastupitelstvo obce tento bod programu neprojednalo.

Ad 7) Zprávy komisí

Pan místostarosta informoval zastupitele o dokončení veřejného osvětlení v ulici Pražská a o plánovaném umístění a opravě dalších stožárů veřejného osvětlení v obci.
Kulturní komise – pan Václav Mašek předložil zastupitelstvu obce přehled akcí za minulý rok (zpracovala paní D. Kačírková), na kterých se podílela finančně i organizačně obec ve spolupráci se Sokolem. Poté požádal o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na akci: „2. Řitecký pochod za zajíčkem“, který se koná 27. 3. 2010.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na výše uvedenou akci.

( hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0)

Ad 8) Diskuse

Systém SMS Infokanál. Starosta přednes návrh systému SMS Infokanál, do kterého se budou moci občané bezplatně zaregistrovat a který bude v závislosti na typu vybraných kategorií poskytovat zaregistrovaným občanům aktuální důležité informace prostřednictvím SMS zprávy. První kategorie bude hlášení/upozornění správce vodovodu a kanalizace (VAK Beroun, a.s.) o možných odstávkách apod. Další možnou kategorií budou hlášení obecního úřadu, oznámení o termínech veřejných jednání, popř. aktuální zprávy pro rodiče dětí z MŠ Řitka apod.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pořízení systému SMS Infokanál a pověřilo starostu uzavřením potřebných smluv.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Studie VRV. Starosta představil návrh společnosti VRV, která obci v souladu s přípravou projektu Vodovodní přivaděč Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy, nabízí provedení monitoringu stávajícího stavu vodovodu a vypracováním matematického modelu systému.
Usnesení : Zastupitelstvo souhlasí, aby na uvedenou nabídku vypracoval stanovisko provozovatel vodovodu (VAK Beroun) a na základě jeho doporučení bude věc na některém z příštích zasedání projednána. V letošním roce ale rozpočet obce s takovým výdajem nepočítá.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman

starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák

Zdeněk Smejkal