Zápis ze dne 11.9.2008

12. 9. 2008 Datum sejmutí: 28. 9. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 11. 9. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Ivana Černá, Miroslav Poláček,
Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Omluveni: Antonín Dvořák, Václav Mašek, Zdeněk Smejkal, Vlastimil Vondrák
Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
žádost MŠ Řitka
rozpočtové opatření č.1
aktualizace směrnice o účetnictví
smlouva s CG Reality
věcná břemena
sponzorský dar obci
změna účelu dotace
zprávy komisí
diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Žádost MŠ Řitka
Místostarostka přečetla žádost MŠ Řitka o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole na 25 dětí na jednu třídu.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve školním roce 2008/2009 na 25 dětí na jednu třídu.
Hlasování: pro 5 , proti 0 , zdrželo se 0

Ad 3) Rozpočtové opatření č.1
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1/2008 zpracované ke dni 30.6. 2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2008 a pověřuje účetní obce jeho zaúčtováním.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Aktualizace směrnice o účetnictví
Vzhledem k novelizacím vyhlášek a prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví byla provedena aktualizace směrnice obce Řitka o účetnictví III. oddíl účtování a oceňování majetku a závazků.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo aktualizaci směrnice o účetnictví na vědomí.

Ad 5) Smlouva s CG Reality, a.s.
Vzhledem k připomínkám společnosti CG Reality, a.s k předložené smlouvě, které společnost sdělila až v průběhu jednání zastupitelstva, bylo hlasování o schválení smlouvy bezpředmětné. Proběhnou proto další jednání a následně bude zastupitelstvu obce předložena upravená smlouva ke schválení.

Ad 6) Věcná břemena
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o. na pozemku č.parc. 212/83 v k.ú. Řitka (STL plynovodní přípojka pro parc.č. 212/149).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o. na pozemku č.parc. 81/6 v k.ú. Řitka (STL plynovodní přípojka pro parc. č.81/14). Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku č.parc. 212/83 v k.ú. Řitka (kabelové vedení NN pro č.e.01).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku č.parc. 212/87, 212/86, 237/1, 29/5 v k.ú. Řitka (kabelové vedení NN 0,4 kV).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Albemi, s.r.o. na pozemku 212/117 v k.ú. Řitka (přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Albemi, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Ad 7) Sponzorský dar obci
Společnost SUITA s.r.o. předložila návrh sponzorského daru v podobě vybudování chodníků k autobusovým zastávkám Řitka, Bučina ve výši 155 619,44 Kč bez DPH.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí sponzorského daru od společnosti SUITA s.r.o. v podobě vybudování chodníků k autobusovým zastávkám Řitka, Bučina.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad 8) Změna účelu dotace
V rámci Programu obnovy venkova Středočeský kraj podpořil akci – oprava střechy MŠ (návrh dotace 134 000,- Kč). Na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2008 byla navržena změna účelu dotace vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ. Na dnešním zasedání bylo navrženo požádat o změnu účelu a použít tuto dotaci na vybudování a vybavení dětského hřiště na pozemku obce.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou účelu dotace a pověřuje starostu napsáním příslušné žádosti a uzavřením smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad 9) Zprávy komisí
Předseda stavební komise pan Poláček informoval zastupitelstvo obce o výběrovém řízení na dodavatele technologie a jímek pro tlakovou kanalizaci. Komise doporučila zastupitelstvu obce ke schválení nabídku společnosti DodMont s.r.o..
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku společnosti DodMont s.r.o. na dodávku čerpací technologie a jímek pro tlakovou kanalizaci a pověřuje starostu uzavřením příslušných smluv.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Ad 10) Diskuse
V rámci diskuse pan starosta odpověděl na všechny dotazy.

Zapsala: Ivana Černá
Ověřovatelé zápisu : Václav Rychlík, Miroslav Poláček