Zápis ze dne 12.10.2005

13. 10. 2005 Datum sejmutí: 29. 10. 2005

Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 12. 10. 2005 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák
Omluvení : Václav Rychlík, Petr Kotál,
Hosté : ing. Tajč,

Program :
volba ověřovatelů zápisu
vyhodnocení výběrového řízení na provoz vodovodu a kanalizace v obci Řitka
zpráva o postupu ukončení činnosti stávajících provozovatelů
projednání žádosti obce o obnovu kontokorentního úvěru
diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Antonín Dvořák a Miroslav Poláček

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Komise obce, vedená ing Tajčem přednesla zprávu o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o provozování vodohospodářské infrastruktury v obci Řitka. Ze zprávy vyplývá, že z pěti uchazečů předložili nabídku čtyři zájemci, jejichž materiály byly před-mětem posouzení. Na základě vyhodnocení nabídek doporučuje komise obecnímu zastupitelstvu obce Řitka rozhodnout o uzavření smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturálního majetku obce Řitka, sloužícímu k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod s vybraným uchazečem, tj. společností Vodovody a Kanalizace Beroun a.s..

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo na základě předloženého vyhodnocení a doporučení výběrové komise souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infra-strukturálního majetku obce Řitka, sloužícímu k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod s vybraným uchazečem, tj. společností Vodovody a Kanalizace Beroun a.s.. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání smlouvě s provozovatelem a k jejímu následnému uzavření.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta přečetl zprávu o postupu ukončení činnosti dosavadních provozovatelů vodovodu a kanalizace. Zástupce VHS Benešov (smlouva končí k 31.10.2005) potvrdí termín provedení závěrečného odpočtu stavů (předběžně 29.-30.10.2005) za účasti nového provozovatele a zástupců obce. Protokolární předání by se poté mohlo konat 31.10.2005. VSB Jílové již předala výpověď a přesný potup předání díla s ní bude upřesněn.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu starosty obce na vědomí.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Starosta přednesl návrh žádosti o prodloužení stávajícího kontokorentního úvěru ve výši 600.000,-Kč. Obec tento úvěr čerpá v případě mimořádných výdajů a tento úvěr tvoří určitou rezervu pro případ nenadálých výdajů. Vzhledem k tomu, že platnost stávajícího úvěru končí, navrhuje starosta podat žádost o opětovné zřízení tohoto úvěru.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti ČS, a.s. o zřízení kontokorentního úvěru ve výši 600.000,-Kč a pověřuje starostu podáním žádosti a podpisem příslušné smlouvy.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)

Starosta informoval jednání s dodavateli veřejného rozhlasu a rozšíření internetových služeb v souvislosti s možností čerpání dotací. Následně proběhla diskuse.
Pan Poláček upozornil na nutnost řešení případného postupu obce při obměně čerpadel DČJ. Starosta přednesl k tomuto tématu stanovisko právníka. Z následné diskuze vyplynulo, že zastupitelé musí s ohledem na probíhající výstavbu a legislativní omezení v co nejkratším termínu stanovit jasná pravidla pro připojení a provoz kanalizace, tak aby do budoucna nevznikaly rozpory. Pracovní skupina k tomuto tématu se sejde na základě výzvy stavební komise obce.

V Řitce, dne 12. 10. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček