Zápis ze dne 12.7.2007

13. 7. 2007 Datum sejmutí: 29. 7. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 12. 7. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé:
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal,Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Václav Mašek,

Omluveni: 0

Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
výstavba vrtu Ř1
příspěvky developerů na posílení technické infrastruktury obce
projednání podnětu ke změně územního plánu
návrh společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací
projednání protihlukových opatření u silnice R4
knihovna – příjem dotace
výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce
diskuze

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Oproti zveřejněnému programu bylo navrženo doplnění programu o bod 5) návrh společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací, bod 7) knihovna – příjem dotace a bod 8) výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Poláček a Zdeněk Smejkal.

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání a s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Miroslav Poláček a Zdeněk Smejkal
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 2,

Ad 2) výstavba vrtu Ř1
Starosta informoval, že na základě dřívějšího usnesení obecního zastupitelstva byly v tomto týdnu byly zahájeny práce na výstavbě nového vrtu Ř1 (původní vrt je kvůli poklesu vody a nedostatečnému vystrojení dlouhodobě mimo provoz), který zajistí navýšení stávajících zdrojů vody pro obecní vodovod. Po dokončení a vystrojení vrtu budou následovat zkoušky a projednání jeho kolaudace. Předpokládaná vydatnost tohoto vrtu je 0,9l/s

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce bere zprávu starost na vědomí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,

Ad 3) Příspěvky developerů na posílení technické infrastruktury obce
Obecní zastupitelstvo schválilo na základě žádosti společnosti Albemi, s.r.o. v únoru 2007 podmínky pro stanovení příspěvků developerů, které budou investovány do rozvoje a údržby obecní infrastruktury a občanské vybavenosti obce.
Zastupitelé projednali seznam nutných investic do technické infrastruktury obce, které byly vyvolány buď zjištěnými poruchami a nedostatky stávající infrastruktury, anebo z důvodu nutnosti podílet se na čerpání udělených dotací vlastními zdroji obce (viz. příloha č. 4).
K dnešnímu dni oslovily obec v souvislosti s žádostí o výstavbu v souladu se schválenými podmínkami 3 společnosti : Albemi, s.r.o., Dvorská, s.r.o. a HVVP, s.r.o.
Starosta v souladu s §8 zák.č.159/2006 Sb. informoval zastupitele o svém majetkovém podílu ve společnosti Dvorská,s.r.o.
Byl projednán seznam vyčíslených příspěvků jednotlivých firem (viz. příloha č. 5 a 6). S výjimkou společnosti Albemi, s.r.o. jsou žádosti zbývajících firem v souladu s územním plánem obce. Společnost Albemi, s.r.o. ve svém návrhu navrhuje nad rámec územního plánu nahradit pás izolační zeleně protihlukovým opatřením, v rámci kterého vybuduje v tomto místě cestu pro pěší a cyklisty a dále nabízí plnění nad rámec podmínek obce. Z porovnání v příloze č.6 vyplývá, že příspěvky výše uvedených společností v celkové výši 3.596 tis Kč umožní realizovat uvedené nutné investice v celkové výši 2.474 tis Kč, a na další rozvoj bude mít obec k dispozici cca 1.122 tis Kč, přičemž v systému vodovodu vznikne nad rámec navýšené spotřeby rezerva ve výši 0,4 l/s pro napojení zbývajících již zainvestovaných pozemků v obci (cca 52 parcel) a v potřebném rozsahu se zvýší i kapacita čistírny odpadních vod.

Usnesení k tomuto bodu:
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smluv ve smyslu nabídky společností Albemi, s.r.o., Dvorská,s.r.o. a HVVP, s.r.o. (viz příloha č. 5 zápisu), v souladu s podmínkami dohodnutými obecním zastupitelstvem v únoru 2007 za předpokladu, že záměry společností splní podmínku koeficientu plochy zastavěnosti v daném území, což svým stanoviskem potvrdí zpracovatel územního plánu. Zastupitelstvo požaduje, aby správnost textu smluv po právní stránce potvrdil právní zástupce obce.
b) Obecní zastupitelstvo souhlasí se začleněním změny využití území ve vlastnictví společnosti Albemi, s.r.o. v rámci projednávané změny územního plánu z využití pro pás izolační zeleně na zahrady obytných domů.
c) Zastupitelstvo obce tímto schvaluje změnu rozpočtu obce v souladu s tímto bodem jednání, tzn., že v rozsahu dle přiložených příloh souhlasí s navýšením rozpočtu obce na straně výdajů o částku 2.474 tis Kč a na straně příjmů o částku 3.596 tis Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,

Ad 4) Projednání podnětu ke změně územního plánu
Starosta přečetl dopis společnosti Ablon, s.r.o. (viz příloha č.7), která se stala vlastníkem významné části území na katastru obce Řitka (tzv. Jižní Stráně) a která vyzvala obec ke spolupráci v rámci přípravy projektu zástavby v této lokalitě. Vzhledem k rozsahu dané lokality bylo konstatováno, že před vydáním jakého-koliv souhlasu s výstavbou musí být zcela jednoznačně vyřešeny otázky dostatečného zásobování pitnou vodou, řešení technické infrastruktury, udržení dešťové vody v lokalitě, dopravní obslužnost, architektonické řešení vzhledem k pohledové exponovanosti lokality, etapizace výstavby (návaznost na podmínku splnění závazků z předchozích etap) a investice do občanské vybavenosti obce (obchody, školy, sportoviště apod.). Z tohoto důvodu je lokalitu nutné před zahájením prací řešit komplexně a s investorem uzavřít dohodu, která obci zaručí budoucí plnění ze strany investora. Navrhuje se vytvoření skupiny, ve které obec bude zastupovat zpracovatel územního plánu ing. P. Starčevič, jehož písemný návrh byl přečten a tvoří přílohu zápisu č.8.

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, ve které bude zájmy obce po odborné stránce zastupovat zpracovatel územního plánu Ing. Arch. Petr Starčevič, spolu se zástupci obce, kterými byli zvoleni Ing. Ivana Černá a Miroslav Poláček. Tato skupina je připravena na základě výzvy společnosti Ablon, s.r.o. k jednáním, jejichž výsledkem bude doporučení pro rozhodnutí zastupitelstva o případné výstavbě v této lokalitě. Náklady na takto provedené služby a práce se budou řídit dle honorářového řádu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,

Ad 5) návrh společnosti Řitka arch, a.s. na dokončení komunikací
Zástupce společnosti Řitka arch a.s., Ing. Alexandr Jaroševský oslovil obec v rámci jednání o realizaci a dokončení závazků vyplývajících z dohod v rámci projektu Pod Bučinou a Jižní stráně 1.etapa mezi Obcí Řitka a společností Řitka arch, a.s..
Dokončení komunikací v lokalitách Pod Bučinou a Za Štěpnicí (Jižní stráně 1.etapa) navrhuje Řitka arch, a.s. buď převodem na obec ve stávajícím stavu s tím, že obci současně poskytne finanční částku, potřebnou na jejich dokončení, nebo zajistí dokončení komunikací na vlastní účet a tyto poté převede obci, přičemž první varianta by obci umožnila variantně řešit jak postup dokončování jednotlivých lokalit s ohledem na zatížení stavební mechanizací, tak i své financování. V rozpravě bylo konstatováno, že komunikace není zkolaudovaná a některé její části vykazují nedostatky (nevyřešená likvidace dešťových vod v ulici U Čistírny, nebo výše posazené vpusti dešťové kanalizace v lokalitě Pod Bučinou). Převzetí nedokončené komunikace bez záruky by mohlo být pro obec rizikem.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo požaduje aby investor dokončil komunikace na svůj náklad v rozsahu, který byl deklarován v projektové dokumentaci a popsán v dohodách uzavřených s obcí. V lokalitě Za Štěpnicí požaduje před dokončením poslední vrstvy vyřešit odvodnění příjezdové komunikace horskou vpustí do souběžné vodoteče.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0,

Ad 6) Projednání protihlukových opatření
Obec obdržela k vyjádření dokumentaci na stavbu protihlukové zdi (investor ŘSD ČR), která oproti požadavkům obce byla zkrácena z 1800m na cca 180!m a je umístěna u stavebnin a autobusových zastávek u silnice R4. V dokumentaci se hluková studie odvolává na numerický model a ne na dlouhodobé měření. Zároveň řeší odstranění tzv. staré hlukové zátěže, což znamená, že s ohledem na stáří komunikace jsou pro protihluková opatření povoleny vyšší limity. Stavební komise ve svém stanovisku návrh odmítla a požaduje provedení dlouhodobého měření hluku.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podniknutím všech zákonných kroků, které povedou ke snížení hlukové zátěže obce od rychlostní komunikace R4 a to včetně provedení potřebných měření.
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželo se 0,

Ad 7) Knihovna – příjem dotace
Obec obdržela dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (rozhodnutí č. SJP/76504/2007/KUSK) ve výši 20.000,-Kč na výstavbu místní knihovny.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace (č. SJP/76504/2007/KUSK) za podmínek stanovených poskytovatelem dotace a pověřuje starostu obce podpisem potřebných dokumentů.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,

Ad 8) Výstavba pergoly a autobusové zastávky v centru obce
Byl představen návrh ing. J. Káby na rekonstrukci autobusových zastávek v centru obce a výstavbu pergoly, na které obec získala v tomto roce dotaci z programu POV, ve výši 121 tis Kč. Obec se na celkové investici musí podílet z 50%.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím této dotace, schvaluje předložený návrh a pověřuje stavební komisi zajištěním potřebných povolení a zorganizováním výběrového řízení, tak aby realizace byla dokončena a vyúčtována do konce roku.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1,

Ad 9) Diskuse:
V diskusi vystoupil pan František Prošek a paní Tomanová s následujícími dotazy a podněty :- Na dotaz ohledně veřejného osvětlení v lokalitě Štěpnice bylo sděleno, že se připravuje jeho převod do vlastnictví obce a následně se předpokládá se okamžité připojení a zprovoznění (výhled cca 2 měsíce).

Bylo upozorněno, že v době dešťů stéká značné množství vody z okresní silnice (Všenorská) do ulice K Čistírně, která je zanášena bahnem. Pan Šuligoj informoval, že problém může být se zanešeným žlabem podél silnice, který je ve správě SUS Kladno a s ohledem na fakt, že je v něm položen telefonní kabel jej není možné svépomocí čistit (nikdo nezná hloubku jeho uložení). Obec vyzve SÚS Kladno ke zjednání nápravy.

Byl vznesen návrh na posunutí značky „Obec Řitka“ na okraj obytné lokality, aby se v tomto úseku alespoň částečně snížila rychlost vozidel na úzkém a nepřehledném úseku. Obec v rámci svých rozpočtových možností zajistí příslušná povolení a osazení značky.

Na dotaz ohledně likvidace bioodpadu ze zahrad (posekaná tráva, větve) bylo sděleno, že je zcela nepřípustný stav, který mnozí občané praktikují, tzn. že posekanou trávu a odpad buď dávají do popelnic, nebo je ukládají na cizí sousední neoplocené pozemky. Likvidaci tohoto odpadu musí zajistit vlastník nemovitosti buď kompostováním, nebo prostřednictvím k tomu oprávněné firmy. Více informací na www.komwag.cz, www.bioodpady.cz, nebo www.psas.cz.

Na připomínku ohledně hluku u čistírny odpadních vod bylo sděleno, že technologie byla provedena dle schváleného projektu a v provozu ČOV, který probíhal dříve než byl zahájen prodej parcel v této lokalitě nedošlo k žádným změnám. Obec tento fakt s ohledem na své možnosti zohlední v rámci výše popsaných plánovaných úprav čistírny odpadních vod.

Byl vznesen dotaz, zdali obec neplánuje spojit lokalitu Za Štěpnicí s centrem obce jinou trasou (zejména pro pěší a kočárky), než po okresní silnici, která je úzká a nepřehledná a značně frekventovaná (autobusy, nákladní doprava apod.). Bylo odpovězeno, že obec v současné době takový projekt nemá, a to ani v rozpočtu, ale v rámci výše uvedených developerských projektů (bod 3 tohoto zápisu) se bude snažit takové řešení zajistit.
V Řitce dne 12.7.2007

Pavel Zeman – starosta obce

Zapsala: Ivana Černá

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal