Zápis ze dne 12.9.2002

13. 9. 2002 Datum sejmutí: 29. 9. 2002

Zápis z veřejného zasedání konaného dne12.9.2002 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomni :
Fidlerová, Zeman, Poláček, Dvořák , Kotal, Smejkal

Omluveni :
Mašek V., Marvan, Mrkáčková

komise OÚ –zprávy o činnosti, informace o podmínkách st. Komise
povodně –sbírka
změna rozpočtu
zvýšení poplatku za školné v MŠ
audit – kontrola hospodaření obce Řitka za rok 2001
žádost o snížení příspěvku na vodovod a kanalizaci
diskuse
Ad 1)
Stavební komise stanovila podmínku pro výstavbu nových RD v obci Řitka. Musí být na pozemku nádrž o obsahu 4 m2 na závlahy pozemku z důvodu zvýšené spotřeby vody.

Ad 2)
Byla otevřena schránka se sbírkou pro obce postižené povodněmi ( viz protokol ). Bylo vybráno celkem 55.470,- Kč, 100 euro, bude po domluvě se starostou obce Lety předáno zástupci OZ. Na účet obce bylo poukázáno 2.000,- Kč, bude převedeno na účet OÚ Lety. Vybraná částka bude poskytnuta prostřednictvím Obecního úřadu v Letech místní Mateřské škole, která je určena k demolici. OZ rozhodlo, že obec přispěje částkou 30.000,- Kč. Bylo jednohlasně schváleno.

Ad 3)
Změna rozpočtu obce :

Celkové příjmy – 27.895,3 tis.
Celkové výdaje – 27.895,3 tis.
Bylo jednohlasně schváleno.

Ad 4)
Bylo navrženo zvýšení poplatku za užívání MŠ z 250,- Kč na 300,- pro trvale hlášené, z 300,- na 400,- Kč, z trvalým pobytem mimo obec Řitku. Bylo jednohlasně schváleno.

Ad 5)
Byla předložena auditorská zpráva z kontroly hospodaření obce Řitka za rok 2001. Tato zpráva byla přečtena a vzata na vědomí. Nesrovnalosti jsou pouze v inventarizaci obecního majetku, která bude provedena k 31.12.2002.

Ad 6)
Byla předložena žádost pí.Švestkové o snížení poplatku na připojení na vodovod a kanalizaci. OZ zamítlo jakoukoliv výjimku, stále platí podmínka o trvalém pobytu v obci Řitka k 31.12.1998.

Zapsala : St.Vaňásková