Zápis ze dne 13.1.2011

14. 1. 2011 Datum sejmutí: 30. 1. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 13.1.2011 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Marie Léblová, Miroslav Poláček, Gabriela Křístková, Radek Sňozík, Ing. Ivana Černá.

Omluveni: Eva Procházková.

 

Program:

  1. Volba ověřovatelů zápisu.
  2. Schválení návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního programu FROM na opravu střechy MŠ v Řitce a zmocnění starosty obce k podání žádosti o dotaci.
  3. Schválení dohody obcí o stanovení školského obvodu spádové školy, pro žáky přihlášené k trvalému pobytu v obci Řitka, na 1.a 2.stupni základní školy. Schválení návrhu vyhlášky obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy.
  4. Projednání a schválení návrhu vyhlášky o místních poplatcích v návaznosti na změny a doporučenou metodiku MV ČR.
  5. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy, kterou v roce 2010 zajišťoval pro obec Řitka MěÚ v Mníšku pod Brdy i pro rok 2011
  6. Schválení rozpočtového provizoria
  7. Diskuse závěr.

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

Ad 1) Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Křístková a paní Léblová.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0

Starosta Mgr. Kamil Abbid navrhl z časových důvodů z jednání zastupitelstva vyjmout body č.3 a č.4 a projednat je na příštím zasedání.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0

Ad 2)

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu FROM (fond rozvoje obcí a měst) a zároveň souhlasí s uvolněním finančních prostředků potřebných k doinvestování akce z finančních zdrojů obce. Zmocňuje tímto starostu obce Mgr. Kamila Abbida k podání žádosti o dotaci.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0

Ad5)

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy s MěÚ Mníšek pod Brdy pro rok 2011.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0

Ad 6)

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro začátek roku 2011 s tím, že do 31. března bude schválen rozpočet obce pro rok 2011.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 0

Ad 7) Pan Ing. Milan Soušek požádal v diskusi starostu Mgr. Kamila Abbida o pracovní schůzku.

Závěr.

 

Zapsal: Ant. Dvořák Mgr.

Kamil Abbid – starosta obce