Zápis ze dne 15.10.2009

16. 10. 2009 Datum sejmutí: 1. 11. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 15.10. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák, Jiří Šuligoj

Hosté: –

Program:
volba ověřovatelů zápisu
rozpočtová opatření č. 4 a 5/2009
veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy
OZV – veřejný pořádek
dotace v roce 2009
žádosti občanů
diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Zdeněk Smejkal a pan Miroslav Poláček

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Zdeněk Smejkal a pan Miroslav Poláček

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2

Ad 2) Rozpočtová opatření č. 4 a 5/2009

Předseda finanční komise pan Vlastimil Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4 a 5/2009 zpracované ke dni 30.9. 2009.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4 a 5/2009 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2

Ad 3) Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy

Místostarostka předložila zastupitelstvu obce veřejnoprávní smlouvu o zajištění přestupkové agendy .

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy s městem Mníšek pod Brdy včetně uvedené ceny a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 1

Ad 4) OZV – veřejný pořádek

Místostarostka předložila zastupitelstvu obce obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č.1/2009 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Řitka.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5) Dotace za rok 2009

Místostarostka informovala zastupitele obce o dotacích za rok 2009, o které bylo v průběhu roku požádáno a s jakým výsledkem.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu místostarostky na vědomí.

Ad 6) Žádosti občanů

Byla přečtena žádost obyvatel ulice „Kolmá“ (zastoupených paní Brabcovou), která se týkala možnosti instalace veřejného osvětlení v této ulici.

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním přípravných prací, tzn. že bude objednána projektová dokumentace a bude podána žádost o příslušné povolení na stavebním úřadu. Akce bude následně zařazena do návrhu investic v rámci přípravy rozpočtu na rok 2010 s tím, že její realizace (tedy i zařazení do rozpočtu) bude záviset na výši příjmů v roce 2010.

Byla přečtena žádost paní Matouškové, která se týkala možnosti osazení koše na odpadky, zpevnění komunikace a dodatečné instalace svítidla veřejného osvětlení na roh ulic Všenorská a Nad Rybníkem.

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním 1ks odpadkového koše k plotu paní Matouškové. Přesné umístění a termín montáže projedná s paní Matouškovou pan Dvořák. Možnost technického zabezpečení popisované štěrkové komunikace bude konzultována s projektantem silničních staveb a to s ohledem na její umístění a stav (značný sklon, komplikovaný vjezd do přilehlých nemovitostí, zadržování dešťové vody a komplikovaná zimní údržba). Následně bude zvolen způsob opravy a s ohledem na její předpokládané náklady bude rozhodnuto, v jakém termínu bude akce případně realizována, s tím, že její realizace (tedy i případné zařazení do rozpočtu) bude záviset na výši příjmů v roce 2010. V ulici Nad Rybníkem se nachází 2 ks svítidel veřejného osvětlení, 3. svítidlo je umístěno na rohu ulic Všenorská a Nad Rybníkem. S doplněním o další svítidlo v této ulici obec zatím neuvažuje. V případě zájmu žadatelky o spolupodílení se na instalaci svítidla obce zajistí přípravné práce (projekt a povolení) a po dohodě s žadatelkou i instalaci svítidla. Toto je však podmíněno uzavřením písemné dohody.

Byla přečtena žádost pana Svatoše, která se týkala možnosti opravy nezpevněné části ulice K Potokům.

Usnesení: Možnost technického zabezpečení popisované štěrkové komunikace bude konzultována s projektantem silničních staveb a to s ohledem na její umístění a stav (značný sklon, komplikovaný přechod z asfaltu na štěrk, eroze vlivem dešťové vody a komplikovaná zimní údržba). Následně bude zvolen způsob opravy a s ohledem na její předpokládané náklady bude rozhodnuto v jakém termínu bude akce případně realizována s tím, že její realizace (tedy i případné zařazení do rozpočtu) bude záviset na výši příjmů v roce 2010.

Starosta předložil zastupitelstvu obce stížnost pana Souška, po projednání zastupitelstvo obce pověřuje předsedu stavební komise pana Miroslava Poláčka prošetřením a vyřízením stížnosti v zákonné lhůtě.

Ad 7) Diskuse

Pan Vondrák navrhl zvýšit místní koeficient daně z nemovitosti. Tento místní koeficient lze stanovit obecně závaznou vyhláškou, která musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1.ledna následujícího zdaňovacího období (změna může být tedy realizována nejdříve ve zdaňovacím období 2011, za předpokladu schválení obecně závazné vyhlášky do 1.srpna 2010).

Pan místostarosta informoval zastupitele o stavu veřejného osvětlení a o probíhajících opravách veřejného osvětlení.

Pan místostarosta upozornil na nutnost vyřešit úklid chodníků z důvodu nové zákonné úpravy. Obec není schopna za stávajícího stavu zajistit údržbu veškerých chodníků v obci v reálném čase a kvalitě. Ve staré zástavbě obce bylo zvykem, že každý z majitelů nemovitosti se o odklízení sněhu, popř. o posyp a zajištění schůdnosti staral sám, což bylo i otázkou jakési prestiže a dobrého jména. Obec chce poděkovat všem občanům, kteří se starají i o bezprostřední okolí svých domů, chodníky a zelené pásy nevyjímaje. Aby tato spolupráce mohla i nadále pokračovat, nabídne obce svým občanům možnost odebrat na obecním úřadě před zimní sezonou 1 ks koštěte a 1 balení posypové soli pro účely zajištění údržby chodníku v okolí svého domu.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Smejkal, Miroslav Poláček