Zápis ze dne 15.3.2005

16. 3. 2005 Datum sejmutí: 1. 4. 2005

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 15. 3. 2005 v 18:00 h.v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Petr Kotál
Přítomní hosté : viz prezenční listina

Program

 1. Závěrečný účet obce za rok 2004
 2. Rozpočet obce na rok 2005
 3. Směna parcel 224/10, 305, 304, 45/2
 4. Nepovolená reklama
 5. Smlouva se společností Řitka arch, a.s.
 6. Smlouva s MUDr. N. Fryčekem
 7. Úprava ceny za svoz odpadů pro rok 2005
 8. Úprava ceny stočného pro rok 2005
 9. Nová autobusová zastávka v lokalitě Bučina
 10. Zimní údržba komunikací v obci
 11. Doplnění dopravního značení a označení ulic
 12. Žádost ředitelky MŠ – projednání výjimky v počtu žáku, úhrada neinvestičních nákladů
 13. Rozpočet MŠ na rok 2005
 14. Systém finančních kontrol pro rok 2005
 15. Vyhláška o veřejném pořádku č. 1/2005
 16. Diskuse

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Ad 1)
Finanční komise předložila zastupitelstvu závěrečný účet hospodaření obce za rok 2004. V roce 2004 měla obec příjmy ve výši 11.263.906,-KČ a výdaje ve výši 11.978.210,-Kč.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu komise na vědomí a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004 ve výši 11.263.906,-KČ na straně příjmů a ve výši 11.978.210,-Kč na straně výdajů.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2005, který byl od 9.2.2005 veřejněn na vývěsce obecního úřadu. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 9.443.700,-KČ.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Řitka pro rok 2005 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 9.443.700,-KČ.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta informoval zastupitele, že stavební úřad povolil rozdělení pozemků v k.ú. Řitka podle geometrického plánu č. 511-10/2004 zpracovaného společností Geometra, s.r.o., tak, aby bylo možné provést směnu oddělených pozemků č. 224/10, 305, 304 a 45/2 mezi Obcí Řitka, paní Jaroschovou a paní Klasovskou. Dojde tak narovnání hranic pozemků dle stávajícího oplocení a obec získá cestu pro pěší.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou směnou pozemků dle geometrického plánu č. 511-10/2004 zpracovaného společností Geometra, s.r.o. a pověřuje starostu obce přípravou a uzavřením potřebných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
S ohledem na nárůst nepovolených reklamních tabulí a poutačů, které někteří podnikatelé umísťují na veřejná prostranství a stavby ve vlastnictví obce a to bez souhlasu obce projednali zastupitelé způsob řešení tohoto problému.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo nařizuje aby byly demontovány veškeré nepovolené tabule a poutače na pozemcích a stavbách ve vlastnictví obce (sloupy elektro a VO, autobusové zastávky spod.). Obecní zastupitelstvo dále schvaluje, aby byly zajištěny informační tabule s mapou, které budou rozmístěny na frekventovaných místech obce. Podnikatelé pak budou mít možnost umístit v tomto systému svou reklamu za úplatu.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Starosta přečetl návrh smlouvy mezi obci Řitka a společnosti Řitka arch, a.s. o nájmu reklamních ploch. Tato smlouva řeší umístění reklamy ve zpravodaji obce, na objektu autobusové zastávky a v objektu obecního úřadu.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s textem navržené smlouvy a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Starosta přečetl návrh smlouvy o smlouvě budoucí, předložené MUDr. N. Fryčekem, na jejímž základě zajistí pan Fryček kroky, které povedou k tomu, aby obec získala do svého vlastnictví pozemek 119/2 o výměře 17893m2.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s textem navržené smlouvy o smlouvě budoucí a předložených dokumentů a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy. Dále OZ souhlasí, aby starosta podepsal veškeré dokumenty a listiny potřebné pro získání výše uvedeného pozemku.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Pan Dvořák přednesl zprávu o nákladech za svoz komunálního odpadu a návrh dodatku smlouvy o svozu, který předložila společnost Rumpold-P, s.r.o.. Z předložených materiálů vyplynulo, že s ohledem vnější vlivy (navýšeni DPH v květnu 2004 z 5% na 19%, nárůst ceny pohonných hmot, zvýšení zákonného poplatku za skládkovné na základě rozhodnutí vlády ČR) došlo v roce 2004 k nárůstu nákladů oproti výběru poplatků za svoz a to ve výši cca 90 tis Kč ročně.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo zvyšuje poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2005 ze stávajících 350,Kč na 500,-KČ na osobu a rok. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku smlouvy předloženého společností Rumpold-P, s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím uzavřením. V roce 2005 bude rozšířen počet míst v obci, na kterých bude možné ukládat tříděný odpad.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0
Ad 8)
Byl projednán návrh kalkulace stočného, předložený firmou Bechyně-vodohospodářské služby a dálevyúčtování za rok 2004, ze kterého vyplynulo, že náklady na jednu osobu dosáhly výše 1172,- Kč.
Stočné bylo v roce 2004 stanoveno na částku 750,-KČ za osobu a rok, tzn., že obec uhradila zakaždého občana rozdíl ve výši cca 442,- Kč. K navýšeni nákladů došlo m.j. i z důvodu zvýšení sazeb DPH na vstupech, odvozem kalu k likvidaci. Vzhledem k tomu, že na konci roku byla na ČOVinstalována druhá polovina technologie i lis kalů, předpokládá se, že by se tento náklad měl snížit.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo zvyšuje poplatek za stočné pro rok 2005 ze stávajících 750,-KČ na 900,-Kč naosobu a rok.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 9)
Pan Dvořák informoval o postupu jednání ohledně zřízení nové autobusové zastávky v lokalitě Pod Bučinou. Provozovatel dopravy dal k umístění předběžný souhlas, jednání s majitelem dotčených pozemků byla úspěšná a je možné uzavřít potřebnou smlouvu o nájmu a následně zažádat o povolení. Obec nedisponuje dostatkem financí na zřízení této autobusové zastávky (náklady navýstavbu zálivu, nástupního ostrůvku, a přechodu pro chodce s výstražným světelným značením). S ohledem na postup přípravných prací (dokumentace a povolení) a s ohledem na stav obecního rozpočtu bude zvažována možnost oslovení občanů, z jejichž darů by bylo možné výstavbu zastávky realizovat.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomi a souhlasí s podáním žádosti o zřízení novéautobusové zastávky. Zároveň pověřuje starostu projednáním a uzavřením potřebných smluv a dohod.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 10)
Byl zhodnocen stav zimní údržby komunikací v obci. Bylo konstatováno, že zimní údržba, kterou pro obec zajistil pan Filípek (odklízení sněhu), byla s ohledem na technické možnosti a aktuální klimatické podmínky provedena a zajištěna v perfektním stavu. Zastupitelé upozornili na potřebu dokončení komunikací v lokalitě Pod Bučinou (2. vrstva živíce – zapuštění hlav šachet) tak aby bylo možnéprovádět řádné prohrnutí sněhu. Dále bylo konstatováno, že ne všechny komunikace jsou ve vlastnictví obce a je třeba upozornit jejich majitele na potřebu zimní údržby. Obec v mezích svých možností zajišťovala zimní údržbu i v těchto lokalitách. V rozpočtu na rok 2005 byla schválena částka na zakoupení sypacího a čistícího nástavce na traktor, aby zimní údržbu bylo možné rozšířit o provádění posypu a následného čištění-smetení posypového materiálu pro další použití.

Usneseni k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 11)
Byla projednána možnost zakoupení chybějícího dopravního značení (označení názvů ulic, doplnění chybějících dopravních značek). Tyto budou v průběhu roku zakoupeny a osazovány. V ulici K Bytovkám bude umístěna značka zákaz vjezdu nákladních vozidel, tak aby bylo zamezeno případné kolizi se sousedními objekty. Dále budou označeny ulice, které se v zimě neudržují.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zakoupením potřebných značek a tabulí. Hlasování : pro : 8, proti :0, zdrželo se :1

Ad 12)
Byla projednána žádost ředitelky mateřské školky ze dne 17.1.2005 o udělení výjimky z počtu děti ve třídě z 24 na 25 dětí v jedné třídě. Dále byla projednána možnost přeúčtování podílu na neinvestičních nákladech na žáka obecním úřadům obcí, které mateřskou školku využívají.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve třídě z 24 na 25 dětí v jedné třídě. Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby byly vyčísleny neinvestiční náklady na žáky a aby byly v souladu se zákonem vyúčtovány obecním úřadům obcí, které mateřskou školku využívají.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 13)
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu mateřské školky na rok 2005.
Rozpočet je navržen jakovyrovnaný s výdaji ve výši 3.112.000,-Kč, přičemž 1.824.000,- tvoří přímé náklady, které hradí KÚ a 1.228.000,-KČ tvoří provozní náklady, které budou hrazeny dotací obce (840.000,-KČ) a dále ostatními výnosy (školné, stravné, úroky apod.).

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet mateřské školky obce Řitka pro rok 2005 jako vyrovnaný spříjmy i výdaji ve výši 3.112.000,-KČ .
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 14)
V souladu s vyhláškou Min. financí č. 416/2004 Sb. byl projednán způsob finančních kontrol v roce 2005. Byl předložen návrh systému finančních kontrol, předložený Ing. Jiřím Mlýnkem, MBA.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo (OZ) v souladu s vyhláškou Min. financí č. 416/2004 Sb. souhlasí a schvaluje předložený návrh způsobu finančních kontrol.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 15)
Byla přečtena vyhláška o veřejném pořádku č. 1/2005, která byla připravena na základě konzultace s právním zástupcem obce a zástupcem Krajského úřadu Středočeského kraje.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2005 „O veřejném pořádku“.
Hlasování : pro : 8, proti :0, zdrželo se :1

Ad 16)

 • Pan Rychlík upozornil na nepořádek po psech na veřejných prostranstvích obce. OZ apeluje naobčany, aby v případě venčení psů dodržovali platné zákony a vyhlášku a zajistili odstraněníexkrementů.
 • Byla navržena demontáž stávajícího rozhlasu a jeho nahrazení novým bezdrátovým systémem. Tentobude instalován po částech s ohledem na rozvoj obce a její finanční možnosti.

V Řitce, dne 15. 3. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé:Antonín Dvořák , Zdeněk Smejkal.