Zápis ze dne 15.5.2003

16. 5. 2003 Datum sejmutí: 1. 6. 2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva a obce Řitka, konaného 15.5.2003 v zasedacímístnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Zeman P., Dvořák A., Vondrák V., Poláček M., Kotál P., Rychlík V., ing. Marvan J.
Omluven – Mašek V.
Přítomní hosté : viz listina přítomných

Program :
zprávy komisí
informace o založení spolku na obnovu vesnice POV – p. Dvořák
žádosti o dotace – Zeman
informace o dokončení vodovodu a plynu – finance
stav vodovodu v obci (havárie) návrh řešení
návrh na řešení provozu vodovodu a kanalizace v obci
žádost p. Migota – dotace na přípojku.
diskuse

Zápis z jednání
Ad 1) Zprávy komisí

Stavební komise – pan Poláček – pokračování výstavby plynu, problémy s vodou
Přestupková komise – ing. Marvan – zatím bez případu, předseda pan JUDr. Klimeš oznámil
rozhodnutí ukončit spolupráci, zatím není náhrada.
Finanční komise – pan Vondrák – provedena kontrola pokladny – vše v pořádku.
Kulturní a školská komise – pan Rychlík – příprava poutě 31.5.-1.6. podle plánu, smlouvy s
provozovateli atrakcí, poplatky za místo – 100 Kč, nutno posekat Lada, ve školce finančně nákladná oprava kuchyňského robotu – nutno řešit ve spolupráci s paní ředitelkou, malování ve školce.
Místostarosta – pan Dvořák – nabídka Mníšeckého regionu na výměnný pobyt do Francie,
cena 7 000 Kč a možnost dotace obce. Z líšnické školy vybrány 2 děti – T. Mašková a D. Uher –

Usnesení OZ : OZ doporučilo dotaci neposkytovat,
25.5. od 12. hod. setkání občanů u kapličky, kaplička opravena – zajistí p. Dvořák

Ad 2) Informace o založení spolku na obnovu vesnice POV
Základní informace pan Dvořák a pan Zeman – Spolek založen 5.4.2003 jako iniciativa občanů
pro rozvoj obce. Část stanov přečetl pan Zeman, volný přístup dalších občanů, seznámení s pěti
návrhy (oprava MŠ,oprava a úprava návsi a okolí OÚ,oprava ulic Na Vrškách a K Potokům, posílení a úprava vodních zdrojů)

Usnesení OZ : Zastupitelé berou na vědomí zprávu starosty (7-0-0)

Ad 3) Žádosti o dotace – pan Zeman
– v rámci POV (program obnovy venkova) byly dne 12.5.03 starostou obce na příslušných
ministerstvech předběžně projednány tyto žádosti o dotace :
– MZ ČR (min zemědělství) program ISPROFIN – dotace na vodovod až 50% (zdroj, vodojem,
rekonstrukce vodárny) viz studie ing. Fialy (odhad nákladů cca. 4 240 000 Kč). Nutno dokončit vodohospodářský audit ing. Černého VZP, vypracovat dokumentaci pro UR nebo staveb povolení, zpracovat rozpočet a harmonogram výstavby.
– MMR ČR – (min pro míst rozvoj) program obnovy venkova – dotace na úhradu úroků z úvěru
poskytnutého ČS, a.s. (ve výši cca 520tis Kč/ročně),
– rekonstrukce mateřské školy (arch. A. Kudrová) ve výši 5.800tis Kč,
– obnova zeleně a komunikací na návsi, stavební úpravy obecního úřadu – možno prohlédnout
návrh řešení – (výše se stanovuje)

Usnesení OZ : zastupitelstvo souhlasí s pořízením potřebných projektu a povolení a souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na MZČR na úhradu části nákladů, které dle rozpočtu činí 4 240 000 Kč. (7-0-0)

Ad 4) Informace o dokončení vodovodu a plynu, finance – pan Zeman
– vodovod (3.etapa) byl zkolaudován v lednu až únoru letošního roku
– plyn (2 a 3 etapa) byl zprovozněn (zkušební provoz) v listopadu loňského roku, předán STP
7.5.03, kolaudace proběhla 13.5.03.
– veškeré náklady byly uhrazeny k 9.5.03 (19 800 000 Kč)

Usnesení OZ : zastupitelstvo zprávu starosty bere na vědomí (7-0-0)

Ad 5) Stav vodovodu v obci (havárie) návrh řešení
Důvody odstávek vody: občasné poruchy na vystrojení vrtu (čerpadla, kabelové přípojky, tech. vybavení vodárny), chybějící signalizace, velký odběr vody, tzn. že lidé ji používají i proti zákazu obce k zalévání a plnění, nebo dopouštění bazénů.
Návrh řešení:
A – technické řešení (viz. studie ing. Fialy) posílení zdrojů, zvýšení akumulace vody, doplnění
signalizace, vyhodnocování provozu – nutná dokumentace, povolení finance
B – regulace odběru – při velkém odběru na jednom pásmu bude toto do doby zjištění důvodu nárůstu odběru dočasně odstaveno – nutný monitoring a vyhodnocování
C – stanovení cenových hladin – cena vodného bude stanovena ve dvou pásmech – pro řádné
odběratele v množství do 150 litrů/os/den – standardní cena vodného – 20,-kč/m3, při překročení tohoto limitu, nebo v případě stavby – zvýšená sazba – 60,-Kč/m3. V případě nedodržení podmínek sankce pokuty i odpojení ). Stanovení poplatku za připojení nového odběratele – příspěvek na posílení sítě – vyhláška, smlouvy s provozovatelem i s odběrateli
D – kontrola a úprava stávajících odběrných míst – zjišťování černých odboček, montáž vodoměrných šachet na hranici pozemků,

Usnesení OZ : zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě a podniknutí takových kroků, které umožní realizaci programu zásobování vodou dle výše kroků. (7-0-0).

Ad 7) Žádost p. Migoty na poskytnutí dotace na přípojku vodovodu a kanalizace.

Usnesení OZ : zastupitelstvo nedoporučuje dotaci z důvodu, že již pan Migota dotaci obdržel na své bývalé bydliště. (7-0-0).

Ad 8) diskuse :

Občané lokality Pod Bučinou – dotazy na zásobování vodou, možnost zavírání vody pro celou obec – je průběžně řešeno připojením třetího vrtu a postupnou modernizací a budováním zemního vodojemu a nové úpravny viz. usnesení k bodu 5)., voda pro celou obec se zavírat nebude – preference pro MŠ a bytové domy, zásobování cisternou je velmi problémové,
dotazy na dopravní situaci v lokalitě – dopravní značení, chodníky – řešit s investorem fy. Řitka Arch a.s.
dotazy na telefonní přípojky Českého Telecomu – opět řešit s investorem, obec nemá žádné pravomoci, přislíbena pomoc při jednání s Českým Telecomem – písemný dotaz.
stav silnice do Mníšku – kompetence SÚS Kladno.
zastávka autobusu v lokalitě Pod Bučinou – přislíbeno jednání s dopravní firmou Martin Uher, problém s pozemkem pro zastávku.
kruhový objezd u restaurace Na Veselce – kompetence SÚS, změna hlavní silnice a jiného dopravního značení – písemný podnět na OZ.
problémy občanů s investorem řešit primárně s investorem a až poté ve spolupráci s obcí.
V Řitce dne 15.5.2003

Zápis vyhotovil: Pavel Zeman, starosta obce
Správnost potvrzuje :