Zápis ze dne 15.9.2005

16. 10. 2005 Datum sejmutí: 1. 11. 2005

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 15. 9. 2005 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Václav Rychlík, Petr Kotál, Zdeněk Smejkal
Omluvení : Václav Mašek, Vlastimil Vondrák
Hosté : viz prezenční listina

Program :

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení smlouvy s Českým Telefonem o zřízení věcného břemene na čás pozemků par.č.PK 225 a PK 302 v k.ú., Řitka
 3. Schválení smlouvy s Českým Telefonem o zřízení věcného břemene na čás pozemků par.č.PK 225 a PK 228 v k.ú., Řitka
 4. Schválení dohody se Státním fondem životního prostředí ČR
 5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 8
 6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 1
 7. Projednání žádosti o převodu pozemku par.č.226 a 234/1 do vlastnictví obce Řitka
 8. Projednání a schválení vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2004
 9. Projednání bezplatného převodu pozemku 207/3 do vlastnictví obce
 10. Projednání žádosti paní Křenkové
 11. Projednání smlouvy o pojištění obce
 12. Informace o přípravě na zimní údržbu
 13. Diskuze

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni : Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Starosta přečetl smlouvu mezi obcí Řitka a společností Český Telecom, a.s. o zřízení věcného břemene na část pozemků (komunikací) par.č. PK 225 a PK 302 v k.ú. Řitka za účelem vedení a provozu telekomunikačního zařízení (telefonní rozvody) a to v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 19.1.2004 a podle geometrického plánu zpracovaného firmou ForTel, s.r.o. dne 22.3.2005 pod č.p. 554-23/2005.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Český Telecom, a.s., o zřízení věcného břemene na část pozemků (komunikací) par.č. PK 225 a PK 302 v k.ú. Řitka a souhlasí s podáním návrhu na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta přečetl smlouvu mezi obcí Řitka a společností Český Telecom, a.s. o zřízení věcného břemene na část pozemků (komunikací) par.č. PK 225 a PK 228 v k.ú. Řitka za účelem vedení a provozu telekomunikačního zařízení (telefonní rozvody) a to v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 19.1.2004 a podle geometrického plánu zpracovaného firmou ForTel, s.r.o. dne 22.3.2005 pod č.p. 554-24/2005.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Český Telecom, a.s., o zřízení věcného břemene na část pozemků (komunikací) par.č. PK 225 a PK 228 v k.ú. Řitka a souhlasí s podáním návrhu na zápis věcného břemene do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Starosta přednesl text dohody mezi Obcí Řitka a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) o přechodu některých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy č. 02040221 o poskytnutí podpory, a to v odvislosti s plánovanou likvidací sdružení obcí Řitka a Jíloviště, podle které přejdou po likvidaci svazku závazky a povinnosti tohoto sdružení, vážící se ke stavbám realizovaným na území obce do kompetence obce Řitka.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody mezi Obcí Řitka a Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) o přechodu některých závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy č. 02040221 o poskytnutí podpory.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Starosta informoval zastupitele, že se obci podařilo získat dotaci z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 8 ve výši 200.000,-Kč a přečetl text smlouvy ev.č.4538/reg/2005. Tato dotace je poskytnuta na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého na výstavbu inženýrských sítí a pokryje 37% celkových nákladů.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje ev.č. 4538/reg/2005 a pověřuje starostu obce Pavla Zemana k uzavření potřebných smluv. Zároveň OZ souhlasí s provedením příslušných změn v rozpočtu obce.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Starosta informoval zastupitele, že se obci podařilo získat dotaci z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 1 ve výši 190.000,-Kč a přečetl text smlouvy ev.č.4746/reg/2005. Tato dotace je poskytnuta na rekonstrukci autobusové zastávky, vč. parkovacích plocha a pergoly a pokryje 50% celkových nákladů.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje ev.č.4746/reg/2005 a pověřuje starostu obce Pavla Zemana k uzavření potřebných smluv. Zároveň OZ souhlasí s provedením příslušných změn v rozpočtu obce.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Starosta informoval o postupu jednání se Statním statkem Křivoklát (v likvidaci) o převodu pozemku par.č. 226 pod komunikací v ulici K Potokům a parc.č. 234/1 do vlastnictví obce a to s ohledem na fakt, že se jedná o pozemky sloužící jako veřejné komunikace, které jsou takto vedeny v platném územním plánu, a ve kterých se nachází inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro, telefon) ve vlastnictví obce a správců sítí. Při jednání s likvidátorem bylo obci sděleno, že pozemky je možné převést na obec za cenu posudku, což činí 85.600,- Kč.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo s ohledem na stav obecního rozpočtu a s ohledem na náklady, které každoročně vynakládá na letní a zimní údržbu v této části obce, a které činí několik desítek tisíc korun ročně nesouhlasí s nákupem pozemku za podmínek nabídnutých majitelem pozemku. Obecní zastupitelstvo s ohledem na náklady, které již na provoz a údržbu komunikace vynakládá, a s ohledem
na fakt, že se jedná o veřejné komunikace, které v souladu s územním plánem, s požadavky hasičů a dopravní policie, tvoří základní komunikační síť obce, navrhuje koupit předmětné pozemky parc.č. 226 a parc.č. 234/1 v k.ú. Řitka od Státního statku Křivoklát za částku 10.000,-Kč + náklady na uzavření smluv a zápis vkladu do KN, s tím, že pověřuje starostu k předložení a projednání tohoto návrhu likvidátorovi státního statku Křivoklát a k uzavření příslušných smluv.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Místostarosta přečetl text návrhu vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2004, která byla připravena s ohledem na požadavky Středočeského kraje.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo schvaluje text vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2004
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 9)
Starosta přednesl návrh starosty na projednání bezplatného převodu pozemku 207/3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem pozemku parc.č. 207/3 v k.ú. Řitka od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Řitka a pověřuje starostu obce uzavřením příslušných smluv a návrhů.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 10)
Místostarosta přednesl dopis paní Křenkové a informoval zastupitele o důvodech žádosti o finanční příspěvek na léčebný pobyt dcery paní Křenkové, kdy bylo rovněž konstatováno, že žádný ze státních orgánů na tento pobyt paní Křenkové nepřispěl.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku na léčebný pobyt dcery paní Křenkové ve výši 15.000,-Kč. Zároveň OZ souhlasí s provedením příslušných změn v rozpočtu obce.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 11)
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem pojistné smlouvy pro obec, na pojištění veřejných komunikací ve vlastnictví obce.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložené pojistné smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu uzavření.
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 12)
Místostarosta informoval OZ o přípravě komunikací na zimní údržbu. Přednesl návrhy na nákup sypače. S provozovatelem zimní údržby panem Filípkem bude projednána možnost tzv. dvojí jízdy (odhrnutí sněhu radlicí a druhé projetí se sypačem) a s prodejcem bude projednána kupní cena a případný rabat. V jednání je rovněž zakoupení čistících kartáčů na jarní úklid posypového materiálu s možností kropení apod. Preferuje se zařízení, které bude možné provozovat jak na traktoru, tak na malé mechanizaci ve vlastnictví obce.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí .
Hlasování : pro : 7, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 13)
Diskuze :

 • Místostarosta informoval o potupu odstraňování poruch na vodovodu a vrtu č.3, a o postupu výběrového řízení na nového provozovatele.
 • Starosta informoval o jednání se zástupkyní odboru dopravy MěÚ Černošce, podle které budedo konce roku kompletně opravena cesta ze Řitky do Mníšku p.B. novým živičným povrchem a dále informoval. Dojde tak k odstranění poruch, na které obec opakovaně několik let upozorňovala. Zároveň informoval o přípravě studie kruhové křižovatky v obci.
 • Paní Černá se dotazuje na stav převodu pozemků v okolí bytovek do vlastnictví obce. Starosta sdělil, že již potřebnou smlouvu s Poz.fondem ČR uzavřel a nyní mohou totéž učinit i jednotlivá bytová družstva.
 • Pan Ferenczi se dotazuje na organizaci zimní údržby v chatové části obce, kde trvale bydlí. I přes fakt, že uvedená komunikace není ve vlastnictví obce, bylo dohodnuto, že obec zajistí zimní prohrnutí v rámci svých možností (prohrnutí malým traktůrkem na základě telefonické dohody). Stav uvedené lokality (úzká ulice, vyjeté koleje) neumožňuje průjezd velkého traktorus radlicí.
 • Pan Ferenczi upozornil na nepořádek, který provádí někteří neukáznění občané u velkoobjemového kontejneru u statku. U kontejneru se skladuje i odpad, který zde není povoleno ukládat (nábytek, pračky apod.). Obec umístí u kontejnerů v obci upozornění na podmínky řádného užívání, s upozorněním na možnou pokutu. V průběhu roku 2006 obec provede úpravu okolí kontejnerů zpevněním podkladu a částečným oplocením.
 • Místostarosta obce upozornil na volné pobíhání psů, což je v rozporu s platnou vyhláškou a oznámil, že v případě opakovaného zjištění čeká majitele psa finanční postih, který bude obec vyžadovat.

V Řitce, dne 15.9. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Zdeněk Smejkal