Zápis ze dne 16.3.2006

17. 3. 2006 Datum sejmutí: 2. 4. 2006

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka,konaného dne 16. 3. 2006 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Petr Kotál,
– viz prezenční listina

Omluvení : –

Hosté : – viz prezenční listina

Program

Volba ověřovatelů zápisu
Seznámení s novým provozovatelem vodovodu a kanalizace
Provoz domovních čerpacích jímek kanalizace
Zpráva starosty o dohlídce účetnictví obce
Schválení rozpočtu na rok 2006
Uzavření smlouvy s provozovatelem svozu odpadů a stanovení cen za svoz odpadu
Upřesnění souhlasu s výměnou a prodejem pozemků
Diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Vlastimil Vondrák a Zdeněk Smejkal

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)

Vystoupení pana Paula (ředitele společnosti VaK Beroun), která je od nového roku novým provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci.
VaK Beroun má nové provozní pracoviště v obci Nová Ves p.Pleší, které zajišťuje i servis a provoz naší obce. Společnost postupně provádí kontrolu evidence jednotlivých přípojných míst, provádí kontrolu a revizi celého systému a na jejím základě připraví pro obec plán obnovy a investic, tak aby systém byl postupně obnovován a to včetně postupného nevyšování kapacit vzhledem k probíhající výstavbě.
Systém vodovodu byl shledán bez významných problémů a to vzhledem k minulým investicím obce (výstavba nového vodojemu, postupná oprava vodárny, úprava zdrojů za cca 2.500 tis Kč) a počítá se s pokračováním projektu obnovy, na který chybí v současné době zbývajících 2.500 tis Kč. O tuto částku obec opakovaně a zatím neúspěšně (3 roky) žádá v rámci dotačních titulů. Je třeba vyhodnotit skutečnou vydatnost a spotřebu celého systému a to s ohledem na nedostatečné výstupy předchozího provozovatele.
Kanalizační systém je poněkud komplikovaný vzhledem k existenci dvou oddílných systémů (gravitační a tlakový). Zástupce provozovatele popsal způsob účtování stočného, které je množné ve třech variantách

u objektů bez vlastního zdroje vody (objekt napojený pouze na veřejný vodovod) se stočné může účtovat bud‘ dle množství vody na vodoměru (vodné), nebo tzv. paušálem, kdy se podle vyhlášky počítá s průměrnou spotřebou 46 m3 vody na jednoho člověka a rok
u objektů pouze s vlastním zdrojem vody (studna) se stočné účtuje tzv. paušálem, kdy se podle vyhlášky počítá s průměrnou spotřebou 46 m3 vody na jednoho člověka a rok.
u objektů s vlastním zdrojem i přípojkou veřejného vodovodu se stočné účtuje bud‘ tzv. paušálem, kdy se podle vyhlášky počítá s průměrnou spotřebou 46 m3 vody na jednoho člověka a rok, nebo jako součet odečtů na obou zdrojích (vodovod i studna), přičemž majitel musí uhradit provozovatelem schválený typ měřidla na vlastním zdroji.
Na dotaz jakým způsobem je možné reagovat na nesrovnalosti v evidenci, popř. na stav, nebo kvalitu dodávané vody byl sděleno, že jak na internetových stránkách, tak i na dokumentech společnosti je uvedeno kontaktní spojení na oddělení reklamací, s tím že takové informace jsou i pro provozovatele velmi cenné a ve svém důsledku vedou k rychlejšímu odhalení příčiny poruchy. V polovině roku bude vyhodnocen provoz a toto vyhodnocení bude předloženo obci k projednání.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo bere zprávu zástupce VaK Beroun, a.s. na vědomí.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Někteří občané nahlásili poruchy u domovních čerpacích jímek (resp. jejich technologie). Obec instalovala od roku 2002 cca 200 ks přípojek tlakové kanalizace.
Jedná se o tyto poruchy
– zamrznutí přípojky (toto je zaviněno zpravidla malou hloubkou přípojky na pozemku majitelů RD a odstranění této poruchy je zcela na majitelích RD)
– el. ovládání čerpadla (k tomuto dochází bud‘ špatnou údržbou ze strany majitele, nebo únavou materiálu – zlomení kabelu plovákového spínače)
– porucha na gum. těsnění, šneku (k tomuto dochází stářím a provozem).
Provozovatel kanalizace provede kontrolu technologie čov o cca 10ti RD a tyto vyhodnotí.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo vyzývá obyvatele k dodržování provozních předpisů a ke včasnému nahlášení případných poruch provozovateli. Vždy před provedením opravy bude sepsán protokol, ze kterého bude patrné, zdali porucha nebyla zaviněna majitelem RD a kdo tyto náklady uhradí. Obecní zastupitelstvo stanoví postup při budoucích výměnách technologií domovních čerpacích jímek.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Starosta přednesl zprávu z kontrolní dohlídky účetnictví, která se konala dne 15. a 16. 3. 2006 a kterou provedl ing. Mlýnek a ing. Plhalová.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo bere zprávu z dohlídky na vědomí a souhlasí s provedením změn a úprav doporučených v této zprávě.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2006. Na základě předložených návrhů byly provedeny drobné korekce a přesuny v některých kapitolách. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši 8.345 tis Kč.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo schvaluje podle předloženého návrhu vyrovnaný rozpočet obce v celkové výši 8.345 tis Kč.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Byl přednesen návrh dodatku smlouvy s provozovatelem svozu domovního odpadu (Rumpold-P, s.r.o.), podle kterého bude upravena cena za rozsah svozu domovního odpadu v roce 2006. Zároveň byly navrženy úpravy ceny za svoz domovního odpadu pro občany obce.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostu k uzavření tohoto dodatku smlouvy o zabezpečení svozu odpadů z obce Řitka .
Obecní zastupitelstvo dále schvaluje následující poplatky za svoz domovního odpadu

cena za svoz a likvidaci domovního odpadu na jednoho obyvatele hlášeného k trvalému pobytu na území obce Řitka je 500,-Kč/rok
cena za svoz a likvidaci domovního odpadu pro majitele rekreačního objektu v katastru obce Řitka je 500,-Kč/rok/nemovitost
právnické a fyzické osoby podnikající na území obce (s provozovnou v obci) mají povinnost uzavřít smlouvu s provozovatelem svozu komunálního odpadu, včetně řešení likvidace separovaného odpadu a tuto skutečnost mají povinnost dát na vědomí obci.
na jednu svozovou nádobu 1101 připadají čtyři trvale hlášení občané, přihlášení k pobytu vjedné nemovitosti.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 29.1.2004 schválilo v usnesení č. 4 bezúplatnou směnu části pozemku 228/1 a 90/2 v k.ú. Řitka. Vzhledem k majetkovým změnám předložil pan Pavel Tikal geometrický plán č. 541-252/2004 zpracovaný M. Grosslem a schválený KÚ Praha – západ dne 19. 11. 2004 pod č. 3010/04. Podle tohoto plánu budou z výše uvedených parcel odděleny části označené jako parc.č. 90/10 o výměře 1m2, parc.č. 228/6 o výměře 38m2 a parc.č. 228/7 o výměře 30m2. Pozemek 90/10 smění pan Pavel Tikal s obcí za pozemek 228/6 a to bezúplatně, přičemž veškeré náklady s tím spojené (odhad, geometrický plán i poplatky) uhradí pan Tikal. Pozemek 228/7 odkoupí od obce pan František Sočka za cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž veškeré náklady s tím spojené (odhad, geometrický plán i poplatky) uhradí pan Sočka.

Usnesení k tomuto bodu

Obecní zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc.č. 90/10 o výměře 1m2, parc.č. 228/6 o výměře 38m2 s panem Pavlem Tikalem za shora uvedených podmínek. Dále obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 228/7 o výměře 30m2 panu Františku Sočkovi za shora uvedených podmínek. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu potřebných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Diskuse

pan Vlastimil Vondrák přednesl návrh společnosti vydávající Zlaté stránky na zvýraznění údajů obce za příplatek. Zastupitelé tento návrh zamítli.
Pan Ferenczi potvrdil, že zimním období dobře fungoval systém telefonické komunikace se zástupcem obce panem Dvořákem, který následně zajišťoval prohrnování komunikací v chatách. o funguje systém upozornění na vývoz kontejneru v lokalitě U statku.

V Řitce, dne 16. 3. 2006

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Vlastimil Vondrák , Zdeněk Smejkal