Zápis ze dne 16.6.2005

17. 6. 2005 Datum sejmutí: 3. 7. 2005

Zápis ze 3. zasedání Obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 16.6. 2005v 18:00 hod. v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé :
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Václav Mašek, Petr Kotál, Zdeněk Smejkal
Hosté :
viz prezenční listina

Program :

  1. Bezúplatný převod pozemků na obec Řitka
  2. Zřizování přípojek kanalizace
  3. Zřizování přípojek vodovodu
  4. Žádost majitelů chat o upuštění od poplatku za likvidaci komunálního odpadu
  5. Získání a čerpání dotace z programu POV Středočeského kraje
  6. Oprava podchodu pod silnicí I/4 – Strakonická
  7. Jednání s Policií ČR ohledně řešení parkování v okolí restaurace Panský Dvůr
  8. Závěrečný účet obce a výsledek auditu za rok 2004

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Ověřovateli zápisu byli zvoleni : Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal

Ad 1)
Na základě usnesení OZ ze dne 27.4.05 (bod č.5) byl zpracován příslušný geometrický plán na dělení pozemků parc.č. 9111 a 91121 v k.ú. Řitka.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 91/30, 91/29, 94/34, 91/21 v k.ú. Řitka do vlastnictví obce Řitka a pověřuje starostu Pavla Zemana uzavřením potřebných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
OZ projednalo postup zřizování nových přípojek kanalizace k pozemkům, objektům a novým stavbám v k.ú. Řitka, a to zejména s ohledem na fakt, že někteří občané doposud neuhradili připojovací poplatek – náklady na zřízení nové přípojky a dále s ohledem na fakt, že v obci jsou dva kanalizační systémy (gravitační a tlakový).

Usnesení k tomuto bodu:
Obec zajistí dodávku a montáž technologie domovní čerpací jímky pouze u občanů, kteří do 16.6.2005 řádně uhradili připojovací poplatek v plné výši. Ti kteří tak neučinili, uhradí v případě zájmu o kanalizační přípojku nově stanovený připojovací poplatek a dále si uhradí veškeré náklady (viz dále). Připojovací poplatek byl stanoven pro všechny žadatele o připojení na částku
5.000,-Kč a bude uhrazen vždy před vydáním souhlasu obce s napojením.

Podmínky pro vydání souhlasu obce s připojením na kanalizaci
U tlakové kanalizace :
– zřízení jímky a technologie domovní čerpací jímky dle požadavků obce, popř. jí stanoveného provozovatele na náklady žadatele
U gravitační kanalizace:
– zřízení revizní šachty na hranici pozemku na náklady žadatele. – úhrada připojovacího poplatku
– uzavření smlouvy s provozovatelem kanalizace
– předložení řádné projektové dokumentace vč. specifikace technologie požadované obcí
– povinnost zřídit na pozemku jímku (3m3) na akumulaci dešťové vody s přepadem do vsakovací studny
– zákaz likvidace dešťové vody napojením dešťových svodů do splaškové kanalizace
– úhrada veškerých nákladů vzniklých výstavbou přípojky (zábory, překopy, zemní práce, opravy komunikací apod.)
OZ dále schválilo rozeslání písemné výzvy majitelům nemovitostí, které nejsou napojené na veřejnou kanalizace k zaslání dokladů o množství a způsobu likvidace splaškových vod v roce 2004.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
OZ projednalo postup zřizování nových přípojek vodovodu k pozemkům, objektům a novým stavbám v k.ú. Řitka.

Usnesení k tomuto bodu:
Připojovací poplatek byl stanoven pro všechny žadatele o připojení na částku 20.000,-Kč pro objekty určené k bydlení. U komerčních staveb bude připojovací poplatek stanoven individuálně s ohledem na předpokládanou normovou spotřebu objektu s ohledem na kapacitní možnosti vodovodu.

Podmínky pro vydání souhlasu obce s připojením na vodovod:
– zřízení vodoměrné šachty na hranici pozemku dle požadavků obce, popř. jí stanoveného provozovatele
– úhrada připojovacího poplatku
– uzavření smlouvy s provozovatelem vodovodu, včetně úhrady nákladů na instalaci vodoměru
– předložení řádné projektové dokumentace vč. specifikace předpokládané spotřeby (počet osob)
– úhrada veškerých nákladů vzniklých výstavbou přípojky (zábory, překopy, zemní práce, opravy komunikací apod.)
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Pan Dvořák přečetl žádost několika majitelů chat o upuštění od poplatku za likvidaci komunálního odpadu.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo žádost o prominutí platby za svoz odpadů zamítá. Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou stanoveny na základě platného zákona a platné obecní vyhlášky a mají plošnou působnost na celém území obce Řitka. Obec se snaží zajistit dostatek míst pro ukládání jak komunálního, tak i separovaného odpadu, aby nedocházelo k nezákonnému zakládání divokých skládek, nebo k nepovolenému pálení. V případě prodlení s platbou bude obec neuhrazené poplatky vymáhat zákonným způsobem.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Starosta informoval zastupitele o získání dotace z programu POV Středočeského kraje ve výši 190.000,- Kč na rekonstrukci autobusové zastávky a parkovacích míst a dále dotace ve výši 200.000,- Kč na úhradu úroků z úvěru.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí a souhlasí se zajištěním a podniknutím kroků vedoucích k řádnému čerpání uvedené dotace. OZ dále pověřuje starostu obce Pavla Zemana k uzavření potřebných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Na základě upozornění občanů kontaktoval pan Dvořák zástupce ŘSD ČR jako správce rychlostní silnice I/4 a upozornil na zatékání do podchodu a nutnost jeho opravy. Zástupce ŘSD ČR přislíbil zjednáni nápravy a urychlenou opravu.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí a pověřuje místostarostu monitorováním situace a kontrolou provedených oprav (rozsah a termín opravy). O průběhu jednání a prací budeme občany informovat.
Hlasování : pro : 9 proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Obecní úřad obdržel písemné upozornění občanů obce na špatné parkování automobilů před restaurací Panský Dvůr, které často blokují jízdní pruh a kde pak dochází (zejména při míjení autobusů a automobilů) ke složitým dopravním situacím, které mohou ohrozit provoz a zdraví obyvatel.
Celá situace byla konzultována s Policií ČR, která přislíbila v této věci pomoc.

Usneseni k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s osazením značky zákaz zastavení v okolí křižovatky Pražská a Na Návsi. Dále souhlasí s vyznačením jízdních pruhů, tak aby bylo možné automobily zasahující do jízdního pruhu pokutovat. Označení bude projednáno s příslušným dopravním odborem. Zastupováním obce při jednání s policií ČR byl pověřen pan Dvořák.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Obecní zastupitelstvo projednalo na základě zprávy finanční komise závěrečný účet obce Řitka a provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 auditorem dne 16.6.2005 a souhlasí bez výhrad s jeho výsledkem.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce a výsledek auditu z kontroly hospodaření obce za rok 2004 dne 16.6.2005 bez výhrad.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

V Řitce, dne 16.6. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Zdenek Smejkal