Zápis ze dne 16.6.2011

16. 6. 2011 Datum sejmutí: 2. 7. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 16. června 2011 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomní zastupitelé: Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Marie Léblová, Miroslav Poláček, Radek Sňozík.

Omluveni: Gabriela Křístková, Eva Procházková, Ing.Ivana Černá

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Informace o zásobování obce pitnou vodou
 4. Zrušení vyhlášky o odpadech z roku 2007 a seznámení s návrhy na řešení systému sběru odpadu pro rok 2012. Zrušení bodu č.4, viz zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka z 29. prosince 2010
 5. Projednání a schválení prodeje a pronájmu obecních pozemků za účelem narovnání plotových linií
 6. Zrušení vyhlášek o místních poplatcích a projednání a schválení vyhlášky nové
 7. Schválení závěrečného účtu a auditorské zprávy za rok 2010 a zadání auditu pro rok 2011.
 8. Projednání a schválení změn financování stávajícího úvěru obce
 9. Schválení návrhu změny koeficientu pro daň z nemovitostí pro k.ú. Řitka
 10. Informace o stavu vyřizování žádosti obce o dotaci na opravu střechy mateřské školky
 11. Informace o slavnosti „Vítání nových občánků“
 12. Diskuse
 13. Závěr

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

Ad 1) Starosta K. Abbid přivítal přítomné hosty a členy zastupitelstva obce a seznámil je s navrhovaným programem jednání

 

Ad 2) Ověřovateli zápisu byly navrženi: pan Josef Mudr a paní Marie Léblová.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

 

Ad 3) O stavu prací na úpravně vody a kvalitě vody informoval přítomné starosta Kamil Abbid a místostarosta Antonín Dvořák. Zároveň byli zastupitelé informováni o zadání a vypracování znaleckého posudku v důsledku poškození přízemního vodojemu korozí, kdy došlo po necelých šesti letech provozu k prorezavění dna a pláště vodojemu. Dle předběžných zjištění,bylo znaleckým ústavem konstatováno, že k poškození došlo v důsledku špatného technologického postupu dodavatele (absence opískování stěn nádrže a použití slabšího plechu na dno nádrže vodojemu). Celá záležitost bude dále řešena s dodavatelem vodojemu společností ZEPRIS.

 

Ad 4) Ve smyslu bodu 4. Programu informoval starosta příslušné zastupitele o nutnosti zrušení vyhlášky o odpadech č. 1 z roku 2007 a následně zrušení části usnesení ZO č. 4 ze dne 29.12.2010, na výzvy MV ČR z 27. dubna t.r. Nový systém sběru odpadu pro roky 2012 a následující bude zpracován do konce roku 2011.

Usnesení k tomuto bodu :

Ruší se vyhláška č. 1 z roku 2007 a dále se ruší usnesení ZO přijaté na řádném zasedaní ZO Řitka dne 29.10.2010 – citace – „Zastupitelstvo obce ustanovuje– jedna svozová nádoba 120 l připadá na čtyři trvale hlášené osoby v jedné nemovitosti. Jestliže je k trvalému pobytu v jedné nemovitosti přihlášeno více jak čtyři osoby, mají nárok na svozovou 240 l. Svozovou nádobu 240 l lze získat k užívání i v případě, jestli není splněn počet osob (5 osob) hlášených v nemovitosti k trvalému pobytu. Roční poplatek za vývoz takto získané svozové nádoby 240 l, činí 2500,-Kč.“

Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 5) K problematice prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce za účelem narovnání plotových linií v návaznosti na změny v rámci digitalizace pozemkových map KN, byli zastupitelé informováni, že byl zpracován znalecký posudek na stanovení ceny dotčených pozemků (ing. Opočenská).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelé vzali tyto skutečnosti na vědomí a vyslovili souhlas s prodejem pozemků a dlouhodobým pronájmem. Zároveň pověřili a zmocnili starostu obce k dalšímu jednání se zájemci a s uzavřením smluv o prodeji a pronájmu dotčených pozemkům za cenu uvedenou ve znaleckém posudku.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 6) Dle navrženého programu byla schválena nová vyhláška obce o místních poplatcích, která si klade za cíl aktualizaci této normy zejm. s přihlédnutím k současné platné právní úpravě, aktuálním cenám a sjednocení poplatkové agendy do jedné vyhlášky. Současná úprava byl roztříštěna do několika vyhlášek a byla nepřehledná.

Usnesení k tomuto bodu :

ZO se usneslo o schválení vyhlášky č. 2/ 2011 o místních poplatcích a o zrušení následujících vyhlášek: č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj, č. 6/2007 o místním poplatku ze psů a č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 7) Byl projednán závěrečný účet obce a auditorská zpráva za rok 2010. Zároveň bylo rozhodnuto na návrh starosty, že přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 provede odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále bylo schváleno rozpočtové opatření obce č. 1 ze dne 3.3.2011.

Usnesení k tomuto bodu :

ZO schvaluje závěrečný účet obce a auditorskou zprávu za rok 2010 bez výhrad. ZO souhlasí s návrhem starosty na přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 3.3.2011.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 8) Následně bylo přistoupeno k projednání návrhu na změnu financování stávajícího úvěru obce. Přítomní byli informováni o stavu splácení cca 14 milionového úvěru obce na inženýrské sítě vedeného u České spořitelny. Zbývá doplatit necelých 6 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že roční splátka činí 1/9 rozpočtu obce a parametry úvěru nejsou ideální, zejm. s přihlédnutím k době jeho vzniku (pozemkové zástavy obce, úroková sazba apod.), bylo počátkem roku přistoupeno k jednání s konkurenčními bankovními ústavy za účelem rozložení splátek do delšího časového období a zlepšení parametrů úvěru. Jako nejlepší se jevila nabídka ČSOB, nicméně ČS ve světle těchto okolností přišla s nabídkou ještě výhodnější. Resumé tedy je, že se prodlouží období splácení úvěru, což sice sebou nese nevýhodu tzv. zdražení ceny peněz, nicméně ze strany ČS dojde k snížení úrokové sazby, odblokování některých zastavených pozemků a možnosti dalšího poskytnutí úvěru v případě investičních akcí obce, což při stávající výši úvěrového a splátkového zatížení nebylo možné. Zároveň pro rozpočet obce toto rozložení splátek na delší časové období přinese určitou úlevu z hlediska cash-flow, neboť v důsledku nepředvídatelnosti času převodu příjmů pro obce z RUD (rozpočtové určení daní), měla obec periodické problémy se zajištěním dostatečného množství prostředků na splátku ve stávající výši.
Usnesení k tomuto bodu:

1. ZO Řitka po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 148-149-2002 z 23.8.2002 s Českou spořitelnou, a.s.

2. ZO Řitka po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 100.000,-Kč se splatností 1 rok od podpisu smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce.

3. ZO Řitka tímto zmocňuje starosu obce k dalšímu jednání a uzavření výše uvedných smluvních dokumentů uvedených v bodě 1 a2 tohoto usnesení

Hlasování : pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 9) Na základě rozboru výše daně z nemovitostí uplatňovaných v okolních obcí a k zajištění stávajícího příjmu obce (v letošním roce končí rozpočtové opatření státu, kterým byla sazba z daně nemovitosti násobena koeficientem 2) byla navržena a projednána vyhláška obce č. 3/2011, kterou se stanoví koeficient 2 pro daň z nemovitosti pro KÚ Řitka pro období roku 2012.

Usnesení k tomuto bodu :

ZO souhlasí , aby sazba daně z nemovitosti byla pro rok 2012 stanovena podle vyhlášky obce č. 3/2011 ( koeficient 2).

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 10) Starosta informoval přítomné, o tom, že obec získala dotaci na rekonstrukci havarijního stavu střechy školky z prostředků Středočeského kraje. Obec však zatím nedostala přesné dispozice k harmonogramu a způsobu čerpání přidělených finančních prostředků. Nicméně je v zájmu obce rekonstrukci střechy provést již v letošním roce

Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.

Ad 11) Místostarosta A. Dvořák informoval přítomné o konání pravidelné akce „Vítání občánků“ , která proběhne dne 28.6. 2011 v prostorách MŠ Řitka v 15 hodin.

Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.

 

Ad 12) Diskuse.

Vzhledem k obsáhlosti programu byla velmi krátká, byl zodpovězen dotaz Petra Zemana, který se jednání účastnil v řadách přítomné veřejnosti, který se dotazoval k bodu 8) programu, konkrétně k výši úrokových sazeb úvěru a související problematiky. Místostarosta A. Dvořák informoval přítomné o přítomnosti a činnosti filmového štábu seriálu („Vyprávěj“) v ulici Oblouková v nejbližších dnech a o pronájmu veřejného prostranství.

Usnesení k tomuto bodu :

Zastupitelé vyslovili s pronájmem veřejného prostranství filmovému štábu v neděli 26.6.2011 od 10.00 do 22.00 hodin v ulici Oblouková souhlas.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 13) Závěr.

Jednání ZO bylo ukončeno v 19,30 hod.

 

Zapsal: Antonín Dvořák
Ověřili : Josef Mudr, Marie Léblová