Zápis ze dne 17.2.2011

17. 2. 2011 Datum sejmutí: 5. 3. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 17.2.2011 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Marie Léblová, Gabriela Křístková, Ing. Ivana Černá, Eva Procházková.

Omluveni: Radek Sňozík.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Řitka pro školní rok 2011, jejich stanovení a schválení.
  4. Schválení dohody obcí o stanovení školského obvodu spádové školy pro žáky přihlášené k trvalému pobytu v obci Řitka na 1. a 2.stupni ZŠ. Schválení návrhu vyhlášky obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy.
  5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy, kterou bude v roce 2011 pro obec Řitka zajišťovat město Mníšek pod Brdy.
  6. Schválení rozpočtového opatření č.4/2010.
  7. Návrh rozpočtu obce Řitka pro rok 2011 a jeho schválení.
  8. Diskuse – závěr.

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

Ad 1)

Jednání zahájil pan starosta Mgr. Kamil Abbid, který přivítal přítomné občany a zastupitele.

Ad 2)

Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Gabriela Křístková a pan Josef Mudr.

Usnesení k tomuto bodu :

Zastupitelé souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3)

Starosta Mgr. Abbid zastupitelům přečetl kritéria pro přijímání dětí do MŠ Řitka. Po diskusi zastupitelé obce Řitka souhlasí s přijetím těchto kritérií.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4)

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností uzavření dohody mezi obcemi Řitka a Všenory o stanovení školského obvodu a spádové školy , pro žáky přihlášené k trvalému pobytu v obci Řitka, na 1.a 2. stupni ZŠ, zároveň seznámil zastupitele s vyhláškou obce Řitka, kterou se stanoví školský obvod spádové školy. S tímto bodem, po diskusi zastupitelé obce Řitka souhlasí a zmocňují tímto starostu Mgr.Kamila Abbida k dalšímu jednání a podpisu smlouvy. Zastupitelé zároveň schválili text vyhlášky, kterou se stanoví spádový obvod školy pro obec Řitka.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5)

Paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2010. Zastupitelé obce Řitka s rozpočtovým opatřením č.4/2010 souhlasí.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6)

Zastupitelstvo obce Řitka konstatuje, že obec Řitka nemá vytvořeny podmínky k zabezpečení přenesené působnosti na úseku přestupků. Zastupitelstvo obce Řitka souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Mníšek pod Brdy v předloženém znění, na základě které bude město Mníšek pod Brdy za obec Řitku vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků v rozsahu stanoveném § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Řitka pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 7)

S návrhem rozpočtu obce Řitka pro rok 2011 seznámila zastupitele obce paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru). Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje návrh rozpočtu obce Řitka pro rok 2011.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

Ad 8)

Diskuse – závěr

 

Zapsal: Ant. Dvořák, Mgr.

Kamil Abbid – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Gabriela Křístková, Josef Mudr