Zápis ze dne 17.9.2003

1. 1. 2003 Datum sejmutí: 17. 11. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 17.9.2003 v 19:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal,
Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál

Nepřítomní zastupitelé : Václav Rychlík (omluven)
Přítomní hosté : 1

Program :
informace o řešení úhrady neinvestičních nákladů na žáka účtovaných základními školami
stanovení výše příspěvků na připojení na inženýrské sítě
návrh na uvolnění místostarosty k vykonávání funkce na HPP
smlouva o umístění antény pro internet na vodojemu – Družstvo Eurosignál
návrh dodatku smlouvy na odvoz odpadů – MI.KA.PA., a.s.
informace o zřízení věcného břemene na pozemcích (Řitka arch) v lokalitě Pod Bučinou
řešení provozu vodovodu a kanalizace
žádost ředitelky mateřské školy, návrh oprav a vybavení objektu MŠ
diskuse
Zápis z jednání a usnesení obecního zastupitelstva
Ad 1)
Informace o řešení úhrady neinvestičních nákladů na žáka účtovaných zákl. školami- pan Dvořák informoval na MÚ v Mníšku pod Brdy, na kterém se projednávalo stanovisko starostů okolních obcí ke značnému navýšení neinvestičních nákladů na žáka, které zřizovatelé (v tomto případě MÚ Mníšek p. Brdy) v souladu se zákonem přeúčtovávají obcím, jejichž děti školy navštěvují.
– Bylo konstatováno, že oproti nákladům hrazeným v loňském roce došlo k několikanásobnému
navýšení poplatků za žáka (např. v Míšku p. Brdy : z 3.675,-Kč/1 žáka v roce 2002 na 10.779,- Kč/1 žáka za rok 2003)
– Okolní školy navštěvuje v letošním roce 78 dětí ze Řitky. Podle rozpočtu, který vycházel z nákladů vynaložených v roce 2002 ve výši 500 tis Kč by tak navýšení v letošním roce mohlo
činit cca 227,3 tis Kč.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Po zaslání vyúčtování s výzvou k úhradě uhradí obec Řitka školám podíl na neinvestičních nákladech na žáka pouze do výše, která byla předpokládána v rozpočtu obce na rok 2003. Společně s úhradou této části bude se školami zahájeno jednání o způsobu úhrady doplatku požadovaných částek. Školy budou písemně vyzvány k podrobnému doložení účtovaných nákladů a bude jim zaslána žádost o přizvání zástupce naší obce k jednání o rozpočtu škol na příští rok, tak aby se zástupce obce k předpokládaným výdajům mohl v předstihu vyjádřit s ohledem na reálné rozpočtové možnosti obce Řitka.
– Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 2) stanovení výše poplatků za připojení na inženýrské sítě
– Obec v současné době nedisponuje zdroji, ze kterých by byla schopna pokrýt náklady na posílení zdrojů, obnovu a rozšíření kapacity inženýrských sítí a tudíž by nebylo možné zajistit dostatečné kapacity pro nové žadatele o připojení. Výši příspěvků za připojení na vodovod, kanalizaci, plyn a za povolení výkopových prací řeší obecně závazná vyhláška č. 3/1994 z 1.6. 1994. Bylo konstatováno, že je třeba jasně definovat a nově stanovit výši poplatků s ohledem na nárůst spotřeby vody v posledních dvou letech, s tím, že takto získané prostředky budou použity právě na navýšení kapacity, údržbu a modernizaci výše uvedených sítí, popř. na další obnovu infrastruktury obce (včetně komunikací).
Zastupitelům byl přednesen návrh vyhlášky č. 02/2003 o příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plnový řad obce a za překopy komunikací, která doplňuje obecně
závaznou vyhlášku č. 3/1994 obce Řitka.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto souhlasí s přijetím vyhlášky č. 02/2003 o příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce a za překopy komunikací, která doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/1994 obce Řitka v předloženém rozsahu.
– Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 3) návrh na uvolnění místostarosty k vykonávání funkce na HPP
– Starosta navrhl zastupitelům aby schválili uvolnění Antonína Dvořáka do funkce uvolněného místostarosty obce, kterou by tak mohl vykonávat na plný úvazek s termínem nástupu k 1.10. 2003.
V této funkci bude místostarosta zajišťovat a odpovídat zejména za :
– koordinaci pracovní náplně zaměstnanců, kteří budou vedle úklidu veřejných ploch zajišťovat i jejich opravy, sjízdnost a údržbu zeleně
– koordinaci plánů oprav komunikací a obecního majetku
– zajišťování provozu a oprav veřejného osvětlení a dopravního značení
– evidence přípojných míst (jednotlivých parcel), včetně kontrol úhrad připojovacích poplatků
– zastupování obce při jednáních s provozovateli inž.sítí apod
– jednání na úrovni regionu „Mníšecko“
– koordinace svozu odpadů apod.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo souhlasí s nástupem Antonína Dvořáka do funkce uvolněného místostarosty s nástupem k 1.10.2003.
– Hlasování : pro : 7 proti : 0, zdržel se : 1,

Ad 4) smlouva o umístění antény pro internet na vodojemu – Družstvo Eurosignál
– Starosta přednesl návrh smlouvy s družstvem Eurosignál, které chce instalovat na vodojemu anténu pro příjem internetu vzduchem, s tím, že je nutné zaujmout stanovisko k ceně nájmu. Družstvo eurosignál za pronájem místa pro anténu nabídlo obci bezplatné připojení k internetu
pro objekt obecního úřadu a školky ale požaduje, aby přijímací aparaturu obec zakoupila, což znamená náklady ve výši 6.000Kč (MŠ) a 11.000,-Kč(OU). S ohledem na rozsah použití internetu v kanceláři MŠ (přijímání a odesílání e-mailu) se toto jeví jako neekonomické v porovnání s cenou připojení přes pevnou linku.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za těchto podmínek : za bezplatné umístění antény na vodojemu poskytne provozovatel obci připojení obecního úřadu bezplatně k internetu (rychlost 64) s tím, že po dobu nájmu poskytne do bezplatného užívání přijímací aparaturu, nebo obci bude hradit nájemné ve výši jednoho a půl násobku poplatku za
připojení (rychlost 64) měsíčně.
– Hlasování : pro : 8 proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 5) návrh dodatku smlouvy na odvoz odpadů – MI.KA.PA., a.s.
– Byl přečten návrh dodatku smlouvy mezi společností MI.KA.PA. a obcí (o svozu odpadů) a dále žádost s odůvodněním důvodů pro navýšení.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s navýšením cen za svoz odpadků v období do konce tohoto kalendářního roku (2003) s ohledem na rozpočtové možnosti obce.
– Obecní zastupitelstvo pověřilo místostarostu Dvořáka zjištěním cenových hladin za svoz odpadů v okolních obcích a v případě že navrhované navýšení sen za svoz navrhuje uzavřít předložený dodatek s účinností k 1.1.2004. V opačném případě bude na příštím zasedání obecního zastupitelstva projednána možnost vypsání výběrového řízení na nového dodavatele.
– Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu Zemana sestavením skupiny, která zhodnotí efektivitu svozu odpadku v rámci platnosti vyhlášky o odpadech a posoudí možnosti, které budou lépe motivovat občany při třídění odpadků.
– Hlasování : pro : 8 proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 6) informace o zřízení věcného břemene na pozemcích (Řitka arch) v lokalitě Pod Bučinou
– Starosta seznámil zastupitele s provedením geodetického zaměření vodovodního přivaděče od zdrojů pitné vody do úpravny u vodojemu. Bylo konstatováno, že díky parcelaci, provedené společností Řitka arch se značná část tohoto přivaděče nachází na nově vzniklých stavebních parcelách, přičemž podle získaných informací jsou tyto pozemky prodávány bez písemné informace o tomto břemenu. Starosta předložil návrh smlouvy o věcném břemeni a navrhuje, aby společnosti Řitka arch, a.s. zajistila doplnění návrhu smlouvy, kterou připravil právní zástupce obce, v souladu s geodetickým zaměřením, rozsahem věcného břemena a s ohledem na aktuální vlastnické vztahy a dále, aby zajistila podpisy vlastníků dotčených pozemků.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby starosta uzavřel s vlastníky pozemků smlouvy o věcném břemeni s tím, že povinnosti při vykonávaní práva k tomuto břemeni budou v rozsahu, který je dán platnými zákony.
– Hlasování : pro : 8 proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 7) řešení provozu vodovodu a kanalizace
– Starosta informoval o tom, že byla dokončena dokumentace, která kompletně řeší intenzifikaci vodovodu v Řitce a to v rozsahu, který bude dostačující pro plně obsazenou obec (tzn. že v zahrnuje lokality na které bylo vydané územní rozhodnutí). Tato dokumentace se bude projednávat dle rozsahu v úrovni územní rozhodnutí, stavební povolení (týká se nového vodojemu) a vodoprávní řízení (týká se úpravny vody). Pojednání obou etap bylo již zahájeno a rovněž byly podány žádosti o dotaci na financování tohoto projektu.
– S ohledem na fakt, že v množství vyrobené vody v současné době nestačí pokrýt spotřebu a dochází tak k občasným výpadkům na vodovodu z důvodu vyčerpání vody ve vodojemu (který
svou kapacitou dnes již nestačí), byla projednána možnost omezení zásobování staveb, kde v průběhu stavby není nutné používat pitnou vodu (např. na stavební práce), nebo kde dochází k plýtvání (kropení betonu, neuzavření uzávěru některým z dělníků apod.), které vedle spotřeby trvale žijících obyvatel může přispívat k těmto poruchám.
– Byl projednán postup v jednání s provozovateli vodovodu a kanalizace a to s ohledem na špatný stav těchto sítí, časté poruchy a špatnou koordinaci při zřizování nových přípojných míst a jejich evidence.
Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo bere zprávu starosty o projednávání dokumentace na vědomí.
– Obecní zastupitelstvo požaduje provést ve spolupráci s provozovatelem revizi přípojných míst, včetně provedení odečtu a zajistit uzavření nepovolených přípojek tak aby nedocházelo k tzv. „černým“ odběrům.
– Obecní zastupitelstvo dává souhlas dočasně pozastavit dodávku pitné vody k těm stavbám jejichž vlastníci nemají tyto stavby zkolaudované a kteří neuzavřou s obcí smlouvu o příspěvku za připojení na inženýrské sítě, včetně uhrazení poplatku a to až do doby, než obec
zajistí posílení zdrojů vody z vlastních finančních zdrojů, bude-li to z důvodu zásobování obce nutné. V případě uhrazení připojovacího poplatku bude napojení stavby na veřejný vodovod umožněno s tím, že množství čerpané vody bude v souladu s předpokládanou normovou spotřebou (cílový počet trvale žijících obyvatel v domě po dokončení). Stavby, u kterých investor neuhradí připojovací poplatek budou moci zásobování vodou řešit prostřednictvím dodávek cisternami prostřednictvím k tomu oprávněné firmy.
– Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k projednání takových dodatků smluv o provozu inženýrských sítí, které budou garantovat řádný provoz vodovodu a kanalizace, a které obci poskytnou přehled o technickém stavu, nákladech na provoz, počtu přípojných míst, spotřebě, a ekonomice (stav hospodaření). V případě, že provozovatelé nepřistoupí na takové řešení, pověřuje obecní zastupitelstvo starostu k vypovězení těchto smluv a k vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele, přičemž cílem je zajistit řádný a bezporuchový provoz inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace) pro všechny obyvatele obce, s tím, že hospodaření bude rentabilní tak, aby z těchto zdrojů bylo možné financovat splácení úvěru a údržbu a obnovu celého díla.
– Hlasování : pro : 8 proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 8) žádost ředitelky mateřské školy, návrh oprav a vybavení objektu MŠ
– Ředitelka mateřské školy požádala ve svém dopisu obecní zastupitelstvo o schválení změny v rozpočtu na rok 2003 a to k přesunu části financí z kapitoly opravy do kapitoly výdaje za elektřinu. Tuto žádost odůvodnila skutečnými náklady za elektřinu, které nebylo při přípravě rozpočtu možné odhadnout.
– Zastupitelé Mašek, Smejkal a Marvan upozornili na nutnost vybavení školky vnitřním telefonním rozvodem, pro komunikaci mezi učebnami, ředitelnou a jídelnou a to s ohledem na požadavky provozu objektu. Dále upozornili na nutnost výměny vstupních dveří, které jsou již v dezolátním stavu a jejich oprava bude dražší a málo efektivní.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo souhlasí s úpravou rozpočtu mateřské školy Řitka v požadovaném rozsahu
– Obecní zastupitelstvo pověřuje zastupitele Smejkala a Marvana k přípravě návrhu na vybavení školy bezdrátovými telefony s tím, že bude vybrána finančně a technicky nejvýhodnější varianta.
– Obecní zastupitelstvo souhlasí s obesláním firem dodávajících plastová okna a dveře s žádostí o zaslání cenové nabídky na výměnu vstupních dveří mateřské školky.
– Hlasování : pro : 8 proti : 0, zdržel se : 0,

Ad 9) diskuse

Pan Kotál a pan Bartůněk upozornili na dlouho trvající poruchy veřejného osvětlení, na kterébylo již upozorňováno, zastupitelé potvrdili, že jsou rovněž upozorňováni na tyto poruchy.
Poruchy jsou pravidelně hlášeny firmě, která provádí jejich servis, ale bylo zjištěno, žev průběhu provádění zemních prací došlo k porušení kabelů, a v jednom případě byl kabel posunut firmou pokládající plyn tak, že dnes leží nad plynovodem a není zde možné bezsouhlasu STP,a.s. provádět výkop. Místostarosta zajistí nahlášení těchto poruch provozovateli a vyvolá jednání s dodavatelem plynu, tak aby došlo k nápravě a kabel byl přeložen. Nadále bude zajišťovat koordinaci oprav tak, aby poruchy provozu veřejného osvětlení byly vždy pokud možno rychle odstraněny. Je ale nutné posoudit stáří a technický stav veřejného osvětlení a zvážit možnost rozsáhlejších oprav v úsecích, kde již nehrozí výkopové práce a kde se připravuje oprava komunikací.
Ke stavu komunikací (K Potokům a Na Vrškách) bylo sděleno, že pan Dvořák zajistil cenové nabídky na položení asfaltového recyklátu na stávající povrch jako provizorní vozovky. Po posouzení se zastupitelé shodli na tom, že obec letos provede opravu stávajícího stavu doplněním a uválcováním štěrkové vrstvy. Nevyčerpané finance použije obec v příštím roce při pokládce živičného koberce.
Pan Mašek byl pověřen přípravou a realizací nového osvětlení vánočního stromu na návsi.
Protože jsme byli dotázáni občany naší obce, zda je možné přispět na opravu osvětlení, bude ve zpravodaji zveřejněna výzva občanům a podnikatelům k příspěvku na nákup dárků pro děti, které budou recitovat u stromečku. V případě souhlasu dárců bude část příspěvku použita na dodávku nového osvětlení, které bude jinak hradit obec.
Pan Marvan informoval o jednání přestupkové komise ve věci Panský Dvůr.
V Řitce, dne 17. 9. 2003

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček