Zápis ze dne 19.4.2007

20. 4. 2007 Datum sejmutí: 6. 5. 2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 19.4. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Omluveni: –
Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
vyhlášky obce – komunální odpad, psi, výherní hrací přístroj, ubytovací kapacita
komunální odpad – výběrové řízení
mateřská škola – inspekční zpráva, správní řízení, žádost o výjimku
úprava rozpočtu na rok 2007
pronájem reklamní plochy na vodojemu
billboardy
převedení parcel č. 112/37, 112/66 a 112/99 do majetku obce
zprávy komisí

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 2) Vyhlášky obce
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy návrhy obecně závazných vyhlášek obce Řitka
o místních poplatcích:

a) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

b) ze psů
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 2/2007 o místním poplatku ze psů.

c) za provozovaný výherní hrací přístroj
Hlasování: pro 7, proti 2, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

d) z ubytovací kapacity
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Ad 3) Komunální odpad – výběrové řízení
Výběrová komise doporučuje firmu KOMWAG, Perucká 10/2542, Praha 2 (viz příloha Zápis z výběrového řízení ze dne 15.3. 2007).
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje firmu KOMWAG pro zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu v obci Řitka. S dosavadní firmou RUMPOLD bude ukončena spolupráce a vypovězena smlouva dohodou k nejbližšímu možnému termínu, ke kterému je schopna firma KOMWAG převzít veškerou agendu týkající se svozu a likvidace komunálního odpadu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Mateřská škola
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena inspekční zpráva, která se konala ve dnech 5. a 6. března 2007 v Mateřské škola Řitka. Ze závěru zprávy vyplývá, že od poslední inspekce si MŠ udržuje velmi dobrou úroveň s kvalitativním posunem v oblasti materiálního vybavení.
Místostarostka I. Černá informovala zastupitele o průběhu zápisu do mateřské školy, který se konal dne 20.3. 2007 a o výsledku správního řízení uskutečněného dne 11.4. 2007.
Obecní zastupitelstvo vzalo výše uvedené zprávy na vědomí.
Paní ředitelka mateřské školy předložila žádost o poskytnutí výjimky k přijetí dítěte do MŠ Řitka. Žádost byla zastupitelům veřejně přečtena.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí výjimky k přijetí dítěte uvedeného v žádosti do MŠ Řitka mimo rámec Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Řitka pro školní rok 2007/2008, která byla schválena usnesením zastupitelstva Obce Řitka dne 8. března 2007.
Hlasování: pro 7 , proti 2, zdrželo se 0

Ad 5) Úprava rozpočtu na rok 2007
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena úprava rozpočtu na rok 2007 (viz příloha k zápisu).
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schvaluje předložené úpravy rozpočtu na rok 2007.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6) Pronájem reklamní plochy na vodojemu
Vzhledem ke skutečnosti, že firma Harmonie, která má v pronájmu reklamní plochu na vodojemu, neplní dlouhodobě své závazky vůči obci, byla navržena výpověď smlouvy o pronájmu, vymáhání dlužných částek a vypsání nového výběrového řízení na pronájem reklamní plochy na vodojemu (internet, oslovení reklamních firem). Informaci o výše uvedené situaci zaslat společnosti Vodafone na vědomí, protože má v současné době na vodojemu umístěnou reklamu.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s okamžitým vypovězením smlouvy o pronájmu, vymáháním dlužné částky včetně penále a smluvních pokut a s vypsáním výběrového řízení na pronájem reklamní plochy na vodojemu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se

Ad 7) Billboardy
Bylo navrženo zvýšení nájmu na 5000,- Kč na rok za umístění 1 billboardu na pozemku č. 212/89 v k.ú. Řitka (rozměry 1,5x3m) a uzavření řádných nájemních smluv na pronájem reklamní plochy.
Dále byla předložena nájemní smlouva na pronájem pozemku č.212/152 – trvalý travní porost k zemědělskému využití.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zvýšením nájmu na částku 5000,- Kč/rok a uzavření řádných smluv o pronájmu reklamní plochy. Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nájemní smlouvou.
Hlasování: pro 9 , proti 0, zdrželo se 0

Ad 8) Převedení pozemků do majetku obce
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení převedení parcel č. 112/37 (879m²), č.112/66(149m²) a č. 112/99 (39m²) v k.ú. Řitka do majetku obce na základě darovací smlouvy.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s převedením parcel č. 112/37, 112/66 a 112/99, sloužících jako komunikace, na základě darovací smlouvy od pana Mgr. Josefa Hladíka do majetku obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 9) Zprávy komisí
a) kontrolní – byla provedena kontrola hracích automatů v obci
b) stavební – informace o výběrovém řízení na výměnu oken v suterénu budovy v MŠ, příprava na výběrové řízení firem na opravu střechy v MŠ
c) školská – informace o ZŠ v Líšnici, grant na školní výdejnu, vítání občánků se uskuteční 15. května 2007 v MŠ Řitka (11 dětí)
d) kulturní – tradiční Řitecká pouť bude 26. – 27. 5. 2007, program bude upřesněn, bohoslužba u kapličky sv. Jana Nepomuckého se koná 19. 5. 2007.

Zpravodaj obce – pokud máte zájem o spolupráci v podobě příspěvků nebo chcete být aktivním členem redakční rady a spolupodílet se na tvorbě zpravodaje, kontaktujte paní místostarostku.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák , Miroslav Poláček