Zápis ze dne 20.11.2003

21. 11. 2003 Datum sejmutí: 7. 12. 2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 20.11.2003 v zasedací místnosti OU Řitka od 18.hod

Přítomní zastupitelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál, Václav Rychlík

Nepřítomní zastupitelé : Zdeněk Smejkal (omluven), Pavel Zeman (omluven)

Přítomní hosté : viz listina přítomných

Program :

vánoční besídka, osvětlení stromečku,
vítání občánků,
odpady
zimní údržba silnic
zastávka autobusu
dopravní značení
volné pobíhání psů
zpracování seznamu nemovitostí s veř. kanalizací
zástavní právo na pozemek 207/5, 112/77, 112/78 k.ú. Řitka
smlouva se spol. Řitka Arch.
diskuse

Zápis z jednání

Ad 1)
Osvětlení stromečku zajistil pan Mašek pomocí objednané plošiny (cca. 5000,- Kč). Byla zjištěna ztráta spínacích hodin.

Usnesení:
Vánoční setkání u stromečku proběhne 23.12.2003 od 17. hod., rozsvícení stromečku bude 30.11. na 1. adventní neděli

Ad 2)
Vítání občánků proběhne na počátku roku 2004, hledá se vhodná obřadní místnost Byli obesláni rodiče jejichž dětí se to týká.

Ad 3)
Nabídky firem na odvoz odpadu – pan Dvořák. Firmy MIKAPA, KOMWAG, Rumpold.

Usnesení:
Vzhledem ke stabilní nabídce f. MIKAPA doporučeno vybrat tuto firmu. Postupovat společně s Líšnicí.

Ad 4)
Fy. MIKAPA již nemá strojní zázemí v Mníšku. Oslovena f. KOMWAG – stejné podmínky ale dlouhé prováděcí lhůty – až 14 hod. po spadu sněhu – cena cca 14.000,- Kč za výjezd.

Usnesení:
Doporučeno – posyp a odklízení sněhu – fy. KOMWAG ,- dohoda se starostou Líšnice, oblast Pod Bučinou – privátní smlouva spol. Řitka Arch a.s. s fy. KOMWAG

Ad 5) Jednání s ROPIDEM a SúS Kladno probíhá. pouze však pro linku 318.

Ad 6) Místa pro předpokládané umístění značek zajistí p. Rychlík

Ad 7) Na základě stížností občanů zajistit možnost úklidu psích exkrementů. Vyzvat občany aby dodržovali stávající vyhlášku.

Ad 8) Vypracovat seznam nemovitostí připojených na kanalizaci a na soukromé odpadní jímky.

Usnesení:
U nemovitostí připojených na odpadní jímky vyžadovat doklad o likvidaci odpadu podle norem a počtu bydlících v objektu do dubna 2004. Připraví pan Kotál a Dvořák.

Ad 9) Byl přečten dopis Katastrálního úřadu Praha-západ ze dne 6.11.2001 č. V-2569-2003-210, o zástavní smlouvě s Českou Spořitelnou a.s. na pozemek parc.č. 207/5 v k.ú. Řitka a návrh zástavní smlouvy mezi obcí Řitka a Českou spořitelnou a.s. na pozemky parc.č. 112/77 a 112/78 v k.ú. Řitka.

Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření zástavní smlouvy k pozemku p.č. 207/5 v katastrálním území Řitka, uzavřené mezi obcí Řitka a Českou Spořitelnou, a.s. dne 2.5.2003, a souhlasí s vložením zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Toto usnesení doplňuje usnesení OZ ze dne 30.1.2003 podle požadavku Katastrálního úřadu Praha – západ, zaslaného 6.11.2003 pod zn. V- 2569/2003-210. OZ souhlasí. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření zástavní smlouvy k pozemkům p.č. 112/77 a 112/78 v katastrálním území Řitka, ve smyslu smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, mezi obcí Řitka a Českou Spořitelnou, a.s. a souhlasí s vložením zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
(pro – 7, zdrželo – 0, proti – 0)

Ad 10) Byl přečten návrh smlouvy o převodu kanalizace a čističky do majetku obce a o podmínkách další výstavby v lokalitě Za Štěpnicí

Ad 11) diskuse :

pan Dvořák navrhl změnu v ceníku půjčování domácího nářadí a techniky v majetku obce např. sazba za půjčení křovinořezu, míchačky, sekačky a traktůrku( s obsluhou).
pan Bartůněk se dotázal na postup prací na opravách ulic K Potokům a Na Vrškách
pan Dvořák odpověděl, že částečná údržba proběhla zaštěrkováním a definitivní úprava v příštím roce
pan Dvořák informoval o provedených opravách osvětlení, ostatní poruchy je potřeba zapisovat a budou opraveny v příštím termínu (nutnost objednání montážní plošiny)
stížnosti na parkování nákl. automobilů v okolí objektu Intertazu. – majitel nereaguje na všechny podněty obecního úřadu. Bude zpracována vyhláška O využívání veřejného prostranství.
kritika na chování dětí v okolí vánočního stromu – velké množství rozbitých žárovek – doporučení rodičům, aby se věnovali činnosti svých i cizích dětí.
pan Vondrák upozornil na chybějící označení budovy Obecního úřadu – bude řešeno s novým značením ulic
pan Bartůněk se zajímal o rekonstrukci Návse – bude řešeno dle finančních možností obce
bylo upozorněno na platnou vyhlášku o používání paliv v lokálním vytápění
nefunkční rozhlas – nutno řešit, nejlépe bezdrátovým systémem
upozorněno na povinnost občanů nahlásit provedení kolaudace vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na Obecní úřad
V Řitce : dne 20.11.2003

Zápis vyhotovil : Vondrák Vlastimil, člen OZ Řitka
Správnost potvrzuje : Miroslav Poláček, člen OZ Řitka, Antonín Dvořák , zástupce starosty