Zápis ze dne 20.12.2001

30. 10. 2001 Datum sejmutí: 15. 11. 2001

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Řitka dne 20.12.2001

Přítomni : Zeman, Dvořák, Fidlerová, Kotal, Smejkal, Poláček, Marvan,

Omluveni :
Mašek, Mrkáčková,

Přítomní občané :
2 – dle presenční listiny

Program jednání :

Projednání vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Projednání návrhu smlouvy o provozování kanalizační sítě v obci s BVS Jílové
Projednání žádosti o změnu územního plánu podanou spol. řitka arch a.s.
Projednání žádosti paní J. Kadlecové na odkup pozemků
Řešení dopravní situace v ulici Nad Rybníkem
Žádost manželů Otmarových o pronájem uličky na návsi
Diskuse účastníků
Ujednání :

ad 1)
Vyhláška byla v přečtena a jednomyslně schválena. Cena místního poplatku byla pro rok 2002 stanovena na částku 350 Kč/osobu a rok s tím, že bude občanům účtována ve dvou splátkách (v dubnu a v říjnu příslušného roku).

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby musí :

likvidovat komunální odpad, sklo a plasty a obalový materiál na své náklady ajsou pak povinni doložit způsob likvidování těchto odpadů na obecním úřadu vždy do 31.3. následujícího roku
nebo se zapojit do systému likvidace odpadů organizovaného obcí, s tím, že mohou užívat i kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plast) – poplatek je 1500,-Kč za přihlášenou popelnici a rok
nebo se zapojit do systému likvidace odpadů organizovaného obcí, s tím, že nebudou užívat kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plast) a doloží způsob jejich likvidace (viz bod a) – poplatek je pak 1000,-Kč za přihlášenou popelnici a rok
ad 2)
Byl projednán způsob provozu veřejné kanalizační sítě a jednomyslně byl odsouhlasen návrh smlouvy na provoz kanalizace firmou BVS Bechyně – vodohospodářské služby – Jílové u Prahy.
Tato smlouva bude v nejbližší době uzavřena a společnost BVS zajistí uzavření smluv s občany.

ad 3)
Byla projednána žádost společnosti Řitka Arch a.s. o provedení změny územního plánu obce, která se týká tzv. zrušení „etapizace výstavby“ na pozemcích spravovaných touto společností. Zastupitelé se shodli na tom, že tato podmínka je důležitá pro udržení životního prostředí stávajících obyvatel obce a pro postupný rozvoj obce jako celku.
Hlasování : 0 – pro, 6 – proti, 1 – zdržel se.

ad 4)
Paní Kadlecová podala zastupitelstvu žádost na odkup pozemků parc.č. 300 a 287 v k.ú. Řitka. Vzhledem k tomu, že parcela p.č. 300 tvoří přístupovou komunikaci k dalším dvěma nemovitostem a nachází se v ní i veřejné sítě vodovodu a kanalizace, rozhodlo zastupitelstvo jednomyslně o zamítnutí této žádosti. Parcela 287 není ve vlastnictví obce, netvoří přístupovou cestu a možnosti odkupu musí paní Kadlecová řešit s jejím majitelem.

ad 5)
Zastupitelé jednomyslně rozhodli, že ulička mezi č.p. 50 a č.p. 15 bude i nadále uzavřena pro vozidla a bude ji možné otevřít pouze ve výjimečných případech tím, že klíč od závory bude k dispozici na Obecním úřadu. K dopravě bude i nadále sloužit cesta ulicí Nad Rybníkem, kde bude obec v mezích možností provádět údržbu (posyp v zimních měsících).

ad 6)
Manželé Otmarovi podali Obecnímu zastupitelstvu žádost o pronájem uličky na návsi mezi pozemky p.č. st.37 a st.38, s odůvodněním, že v uličce dochází k znečišťování a hluku. Protože uličku občané obce využívají, rozhodli zastupitelé jednomyslně o zamítnutí této žádosti, s tím, že obec zajistí úklid této uličky v rámci úklidu obecních komunikací.

ad 7)
Diskuse účastníků :

paní Ivana Černá požádala o zajištění posypového štěrku v zatáčce pod bytovkami, aby ji bylo možné v zimních měsících udržovat sjízdnou.
pan Petr Kotal podal podnět k založení pracovního deníku zaměstnanců obce, aby byla možná kontrola jejich práce a dále aby bylo možné doložit odpracované hodiny přesčas (práce na haváriích, údržba komunikací apod.)
Zapsal : Pavel Zeman – starosta